Preskoči veze navigacije
Услуге на које се плаћају таксе
Бесплатне услуге

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

УСЛУГЕ НА КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ ТАКСЕ

Стручнa мишљења  су писани захтеви за давање тумачења, објашњења односно мишљења о примени републичких прописа за које се плаћа републичка административна такса која за физичка лица износи 1.600 динара, односно за правна лица 13.020 динара.

 

При подношењу захтева за стручно мишљење неопходно је доставити фотокопију уплатнице као доказ о уплаћеној републичкој административној такси, у складу са одредбама Закона о републичким административним таксама и Тарифом републичких административних такси.

 

У складу са одредбом члана 80. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 101/07) мишљења органа државне управе нису обавезујућа.

 

Напомињемо да писани захтев мора да садржи:

 1. податке о подносиоцу: лично или пословно име, пребивалиште, односно боравиште, седиште и назив органа коме се подноси;
 2. садржину поднеска,
 3. сврху поднеска,
 4. адресу на коју орган странци треба да доставља акте,
 5. потпис подносиоца захтева,
 6. доказ о уплати републичке администативне таксе (фотокопија уплатнице)

Уколико нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску ће позвати странку писменом опоменом, да у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе.

 

Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.

 

 • Број рачуна 840-742221843-57,
 • модел 97,
 • позив на број: петоцифрени број општине на којој је фирма регистрована односно на којој је уплатилац таксе пријављен,
 • сврха уплате: републичка административна такса.

Прималац средстава је буџет Републике Србије.

 

За добијање стручног мишљења потребно је да захтев за мишљење у писаној форми упутите на адресу:

 • Управа царина Републике Србије -  Министарство финансија 
  Бул.  др Зорана Ђинђића 155а
  11070 Нови Београд


Друге услуге царинског органа у складу са Тарифним бројем 58а Тарифе републичких административних такси  („Службени  гласник РС“, бр. 43/03... и 38/19):
 • за излазак на терен, на захтев лица, овлашћеног царинског службеника ван редовног радног времена или ван места, односно просторија и простора у којима царински орган редовно врши царински надзор и контролу или царињење робе, ради спровођења царинских формалности (за сваки започети час рада овлашћеног царинског службеника) 1.230 динара;
 • за обуку за царинско заступање (по полазнику) 54.670 динара; 
 • за организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку 19.780 динара; 
 • за организовање и полагање поправног стручног испита из једне или две области 9.890 динара;
 • за издавање дозволе за царинско заступање 2.730 динара.


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина