Preskoči veze navigacije
Базелска конвенција о прекограничном кретању отпада
ЦИТЕС конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне
Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
Стокхолмска конвенција о дуготрајним органским загађујућим супстанцама
Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају-АДР
Међународни правилник о превозу опасних материја на железницама-РИД
Конвенција о забрани производње, усавршавања, коришћења и стварања залиха хемијског оружја и његовом уништавању (CWC)
Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини
Конвенција о забрани усавршавања производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичног оружја и о њиховом уништавању (BТWC)

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

КОНВЕНЦИЈЕ СВЕТСКЕ ЦАРИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

1. Конвенција о стварању Савета за царинску сарадњу („Службени лист ФНРЈ”, број 11/60 и „Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 10/2010);

2. Mеђународна Kонвенција о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори”, број 6/87);

3. Царинска конвенција о АТА карнетима за привремени увоз робе (АТА конвенција) („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори”, број 13/63);

4. Конвенција о привременом увозу (Истанбулска конвенција) („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 1/10);

5. Међународна конвенција о упрошћавању и усклађивању царинских поступака (Кјото конвенција) („Службени лист СФРЈ”, број 10/84)

6. Ревидирана Кјото конвенција („Службени гласник РС”, број 70/07);

7. Царинска конвенција о привременом увозу амбалаже („Службени лист ФНРЈ”, број 10/62);

8. Царинска конвенција о привременом увозу стручне опреме („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори”, број 2/64);

9. Царинска конвенција о олакшицама увоза робе за изложбе или употребу на изложбама, сајмовима, конгресима и сличним манифестацијама („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори”, број 9/65);

10. Царинска конвенција о материјалу за разоноду помораца („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори”, број 8/66).

 


КОНВЕНЦИЈЕ ДОНЕТЕ ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА


• Царинска конвенција о међународном превозу робе на основу карнета

  TIR – TIR Конвенција, 
• Царинска конвенција о контејнерима 
• Конвенција о олакшицама у туризму
• Царинска конвенција о привременом увозу приватних друмских возила
• Царинска конвенција о увозу комерцијалних друмских возила
• Међународна конвенција о усклађивању граничних контрола робе (Женевска)
• Европска конвенција о царинском поступку са палетама

   које се користе у   међународном транспорту
• Царинска конвенција о привременом увозу излетничких

  пловила и ваздухоплова за приватну употребу
• Конвенција о режиму пловидбе на Дунаву
• Конвенција о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR)
• Конвенција о мерама за забрану и спречавање недозвољеног

   увоза, извоза и преноса својине културних добара
• Конвенција Уједињених нација против незаконитог промета опојних

   дрога и психотропних супстанци
• Јединствена конвенција о опојним дрогама
• Конвенција о психотропним супстанцама
• Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље фауне

  и флоре (CITES)
• Базелска конвенција о контроли прекограничног кретања опасних

  отпада и њиховој елиминацији
• Конвенција о забрани производње, усавршавања, коришћења и

  стварања залиха хемијског оружја и његовом уништавању
• Бечка конвенција (Монтреалски протокол) о супстанцама које оштећују

  озонски омотач
• Роба двоструке намене (dual-use goods)


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина