Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ТЕХНИЧКА ПОМОЋ ЦАРИНСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ СРБИЈЕ

ПРОЈЕКАТ УВОЂЕЊА NCTS 

Пројекат техничке помоћи Царинској администрацији Србије као подршка модернизацији царинског система је део реформе јавне управе и финансиран је из предприступних фондова ИПА 2011 од стране Европске уније. Циљ финансирања овог Пројекта је јачање административних и оперативних капацитета Царинске администрације Србије и привредних субјеката укључених у царинске поступке са циљем да се на адекватан начин припреме за испуњење захтева потребних за увођење Новокомпјутеризованог транзитног система, стицање статуса овлашћених привредних субјеката усаглашених са праксом, стандардима и процедурама ЕУ.   


Свеобухватни циљ пројекта „Техничкa помоћ Царинској администрацији Србије као подршка модернизација царисног система“ је подршка модернизацији државној управи у заштити фискалних и финансијских интереса Републике Србије, олакшавању законите трговине и заштити друштва. Такође, главни циљ представља подршка Царинској администрацији Србије у имплементацији ЕУ стандарда и процедура.


РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА                                                                                                         

Резултат 1


Ускладити српски царински транзитни систем и процедуре са прописима Конвенције о заједничком транзитном поступку и са прописима NCTS путем имплементације NCTS компатибилне националне апликације за национални транзит и систем управљања обезбеђењем.

 
Резултат 2


Ускладити поступке контроле српске царине са системима ЕУ за управљање ризиком путем имплементације ИТ система за управљање ризиком као и техникама и технологијом управљања ризиком.


Резултат 3


Увести систем овлашћеног привредног субјекта (АЕО) и спровести обуку царинских службеника који обављају оперативне послове ради упознавања са процедурама које треба усвојити и поступака које треба предузети за АЕО.


Резултат 4


Спровести студију изводљивости како би се поставили приоритети за побољшање процедура и методолигије српске царине које се примењују у железничком, речном и ваздушном саобраћају.

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина