Preskoči veze navigacije
Uvoz polovnih vozila
Licitacije
Poštanske pošiljke
Uvoz kineske robe
Privremeni uvoz/izvoz
Selidbe
Lični prtljag
Kućni ljubimci
Unos biljaka
Unos lekova
Unošenje/iznošenje deviza
Povraćaj PDV
Unos oružja
Unos i iznos umetnina
Krenite spremni na put
Carinjenje u putničkom prometu sa inostranstvom
Povlastice za invalide

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

1. Šta mi je potrebno kada putujem preko granice sa svojim kućnim ljubimcem?

 

Ukoliko putujete sa svojim kućnim ljubimcem, bez obzira o kojoj životinji je reč,  neophodno je da posedujete uverenje (sertifikat) kojim se potvrđuje da su ispunjeni uslovi za njegovo nekomrecijalno kretanje http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/kretanje-kucnih-ljubimaca1

 

 

2. Šta znači ''nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca''?

 

To je svako premeštanje do pet kućnih ljubimaca koje ne vodite sa sobom da biste ih prodali ili poklonili drugim ljudima. Pod tim terminom se podrazumeva njihovo unošenje, tranzit, iznošenje ili ponovno unošenje na područje Republike Srbije.

 

 

3. Koja vrsta dokumenta je potrebna prilikom putovanja sa ljubimcem?

 

Sve životinje mora pratiti veterinarsko uverenje (sertifikat) kojim se potvrđuje da su ispunjeni uslovi za njihovo nekomercijalno kretanje. To je međunarodna veterinarska potvrda izdata u pisanoj ili elektronskoj formi kojom se potvrđuje zdravstveni status zemlje, zdravstveno stanje kućnih ljubimaca i ostali veterinarski i sanitarni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se kućni ljubimci kretali u međunarodnom prometu.

 

Neke životinje poput pasa, mačaka i krznašica, mogu imati i pasoš što je identifikacioni dokument kućnog ljubimca koji sadrži podatke o vlasniku ili držaocu životinje, ime životinje, njen datum rođenja, njenu rasu, pol, mikročip, vakcinacije, dijagnostička ispitivanja i ostale podatke o životinji u skladu sa propisom kojim se uređuje način obeležavanja i registracije određenih kućnih ljubimaca i kojim se omogućava kontrola porekla i zdravstvenog satanja kućnog ljubimca.

 

Pasoše za kućne ljubimce (pse i mačke) izdaju veterinarske stanice ili ambulante, dok druge životinje (poput papagaja, hrčaka i sl.) nemaju pasoše, ali im je za prelazak granice potreban veterinarski sertifikat.

 

Za divlje vrste koje su zaštićene Konvencijom o međunarodnom prometu divljim vrstama faune i flore (CITES) neophodno je posedovanje posebnih CITES dozvola (videti detaljenije objašnjenje u nastavku). Da li je vrsta zaštićena CITES Konvencijom možete proveriti na osnovu naučnog naziva vrste ili uobičajenog naziva vrste na engleskom jeziku u SPECIES+ bazi: www.speciesplus.net.

 

Prilikom unosa/iznosa kućnih ljubimaca carinik vrši uvid u podnetu dokumentaciju, a ukoliko je reč o psima, mačkama, krznašicama i zaštićenim vrstama divljih životinja, obavlja i očitavanje njihovih trajnih obeležja poput mikročipova ili bešavnih nožnih prstenova (u slučaju ptica).

O detaljima u vezi sa potrebnom veterinarskom dokumentacijom za Vašeg kućnog ljubimca saznajte više na sajtu Uprave za veterinu http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/kretanje-kucnih-ljubimaca1

 

 

4. Šta se dešava na graničnom prelazu ukoliko moj ljubimac ne ispunjava neki od navedenih uslova?

 

Ukoliko kućni ljubimac ne ispunjava veterinarske uslove, ulazak u Republiku Srbiju može biti odbijen, odnosno kućni ljubimac vraćen u zemlju porekla ili stavljen u karantin. Ukoliko do takve situacije dođe, vlasnik životinje snosi sve troškove koji su nastali  sprovođenjem navedenih mera.

 

Ukoliko vlasnik životinja koje pripadaju vrstama navedenim u CITES Dodacima ne poseduje odgovarajuće CITES isprave, životinje oduzima carina ili inspekcija za zaštitu životne sredine uz podnošenje prijave za sankcionisanje prestupa, odnosno nepoštovanja CITES Konvencije i vezanih nacionalnih propisa.

 

 

5. Ko može da ide u pratnji ljubimca, da li to mora biti njegov vlasnik?

 

Ljubimac može da se kreće u pratnji vlasnika ili drugog odgovornog lica kome je vlasnik dao ovlašćenje.

 

 

6. Da li sa svojim kućnim ljubimcem mogu da uđem/izađem iz zemlje na bilo kom prelazu?

 

Ne, to nije moguće, jer to mora biti prelaz na kome postoji veterinarska inspekcija. Spisak prelaza na kojima postoji predstavnik te inspekcije možete pogledati ovde: http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/mapa-prelaza

 

 

7. Šta mi je potrebno ukoliko imam egzotičnog kućnog ljubimca koji spada u zaštićene životinjske vrste i sa njim želim da uđem/izađem iz Srbije?

 

Za divlje životinje će Vam pored već navedene dokumentacije (veterinarski sertifikat ili pasoš) biti neophodna i posebna dozvola koju izdaje Ministarstvo zaštite životne sredine.

 

Ukoliko se radi o vrstama navedenim u CITES Dodacima , neophodno je da se pre putovanja pribavi izvozna CITES dozvola ili CITES potvrda o ponovnom izvozu, kao i uvozna CITES dozvola, od nadležnih upravnih organa za CITES u državi uvoza i izvoza.

 

CITES dozvole i potvrde izdaju nadležni upravni organi država potpisnica ovog međunarodnog ugovora. Kontakte i adrese nadležnih organa za CITES Konvenciju možete videti ovde: https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp.

 

Upravni organ za CITES Konvenciju u Republici Srbiji je Ministarstvo zaštite životne sredine - Grupa za sprovođenje CITES Konvencije (e-pošta: office@cites.gov.rs)

 

Kako izgleda obrazac originala CITES dozvole Republike Srbije možete pogledati OVDE.

 

Prekogranični promet ugroženim divljim vrstama moguć je samo u skladu sa CITES Konvencijom i vezanim nacionalnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine. Na graničnom prelazu je neophodno da životinju prate i da se graničnoj carinskoj službi  na uvid i overu predaju originali odgovarajućih CITES dozvola/potvrda.

 

Za prekogranični promet nacionalno zaštićenih vrsta koje nisu navedene u CITES Dodacima, Ministarstvo zaštite životne sredine takođe izdaje dozvole, ali u vidu rešenja. Ukoliko se radi o uvozu nezaštićenih divljih vrsta, pri uvozu je potrebno posedovanje posebne dozvole za uvoz živih primeraka alohtonih divljih vrsta koje nisu navedene u Prilozima I do IX Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama.

 

 

8. Da li se dozvola odnosi na više kućnih ljubimaca koji pripadaju zaštićenim vrstama i koliko dugo ona važi?

 

CITES isprave se mogu izdati za više kućnih ljubimaca, a njihovo važenje je najviše šest meseci od datuma izdavanja i mogu se koristiti samo za jedan prelazak granice.

 

Posebna kategorija CITES dozvole za primerke u ličnom vlasništvu, izdaje se za svaku životinju pojedinačno, može da se koristi za višestruki prelazak granice u periodu od tri godine, ali samo u slučaju da se radi o primerku koji ispunjava posebne uslove propisane Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (npr. da je poreklom iz uzgoja u zatočeništvu u skladu sa članom 27. Pravilnika i da je trajno obeležen u skladu sa propisom).

 

CITES dozvola za primerke u ličnom vlasništvu važeća je jedino ako životinju prati vlasnik na čije ime dozvola glasi. Sastavni deo ovakve CITES dozvole je jedan ili više primeraka propratnog obrasca koji carinik overava pri svakom prelasku  granice.

Osim CITES dozvole izdate od strane upravnog organa za CITES u Republici Srbiji, neophodno je pribaviti i odgovarajuću CITES dozvolu od druge države pre putovanja.

 

 

9. Šta ukoliko želim da dođem u Srbiju sa svojim ljubimcem koji pripada zaštićenoj životinjskoj vrsti, a za kog posedujem dozvolu izdatu u zemlji u kojoj živim i u kojoj je moj ljubimac registrovan?

 

U tom slučaju 30 dana pred putovanje morate podneti zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine uz koji se obavezno prilaže kopija odgovarajuće CITES izvozne dozvole ili CITES potvrde o ponovnom izvozu koju je izdao nadležni upravni organ zemlje izvoza ili ponovnog izvoza. Prilikom prelaska granice neophodno je da životinju prate originali CITES isprava obe države.

 

 

10. Šta ukoliko samo prolazim kroz Srbiju sa svojim ljubimcem koji pripada zaštićenoj vrsti?

 

Prilikom tranzita kućnih ljubimaca divljih ugroženih i zaštićenih vrsta kroz Republiku Srbiju nadležno ministarstvo ne izdaje posebnu CITES dozvolu za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu, već se carinskom organu na uvid podnosi original izvozne CITES dozvole države izvoza ili CITES potvrde o ponovnom izvozu iz države ponovnog izvoza, iz koje je vidljivo konačno odredište.

 

 

11. Šta ako se desi da izgubim CITES dozvolu za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu?

 

Svaku izgubljenu, ukradenu ili uništenu CITES ispravu može da zameni samo nadležni upravni organ koji je istu i izdao. Ukoliko nadležni organ izda zamenu dozvole na istoj mora biti naznačena napomena: ''dozvola verodostojna kopija originala''.

 

 

12. Gde mogu da nađem detaljnije informacije o uslovima za kretanje kućnih ljubimaca, a gde za prekogranično kretanje zaštićenih vrsta?

 

Detaljne informacije o uslovima za kretanje kućnih ljubimaca možete pronaći na sajtu Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/uvoz-kucnih-ljubimaca, dok informacije koje se odnose na zaštićene vrste i uslove njihovog kretanja preko granice možete naći na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine (http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/zastita-biodiverziteta/cites-dozvole-i-potvrde/) i CITES Konvencije (www.cites.org).

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina