Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

                                                                      

                                                                 Uprava carina
                                        Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 155/a
                                                                         poziv
                                             PRODAЈA  ELEKTRONSKOG OTPADA
                                               putem prikupljanja pisanih ponuda
         

           Na osnovu Odluke o pokretanju i sprovođenju postupka prodaje elektronskog otpada broj 148-19-417-06-29/6/2020 od 17.11.2020. godine, v. d. pomoćnika direktora Sektora za tarifske poslove u Ministarstvu finansija-Upravi carina, Sonje Lazarević, po ovlašćenju v. d. direktora Miloša Tomića iz rešenja broj 148-11-110-01-521/2020 od 13.11.2020. godine, predmet prodaje je elektronski otpad – neupotrebljiva računarsko-komunikaciona oprema statusu elektronskog otpada, koji su prikupljeni u Upravi carina Republike Srbije. 
         Postupak otuđenja, sprovešće se putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, a izbor najpovoljnije ponude  izvršiće se putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda  primenom kriterijuma najviše ponuđene cene po kilogramu, za navedenu opremu u statusu elektronskog otpada.
         Nadmetanje će se sprovesti sa ponuđačima koji dostave odgovarajuće ponude po kilogramu za navedenu opremu.
         Nadmetanje će se  vršiti putem zatvorenih koverata u kojima će ponuđači pismeno ponuditi cenu  po kilogramu  za  pomenutu opremu u statusu elektronskog otpada. Naručilac  će za potrebe nadmetanja obezbediti koverte radi upisivanja cena. 
         Nadmetanje će se sprovesti u dva kruga, međutim, ukoliko i nakon toga cene ostanu iste, odnosno jednake, biće izabrana ponuda ponuđača koja je ranije predata.
         Ukoliko ponuđači ne prisustvuju u postupku nadmetanja, njihova cena iz ponude će se smatrati konačnom, a ukoliko je ponuđena cena ista, biće izabrana ponuda ponuđača, koja je ranije predata. 
         Početna kupoprodajna cena iznosi  31  dinar po kilogramu elektronskog otpada za navedenu opremu u statusu elektronskog otpada..
         Ukupna procenjena količina navedene opreme u statusu elektronskog otpada,  koji se  prodaju iznosi okvirno 2.643,45 kg.                       
          Preuzimanje navedene opreme u statusu elektronskog otpada, će se vršiti na lokaciji u magacinu u  Batajnici (11273 Batajnica, Ul. Majora Zorana Radosavljevića br. 346).  
         Pravo učešća imaju sva lica koja dostave dokumentaciju određenu ovim oglasom.
         Pisana ponuda podnosi se u zatvorenoj koverti, treba da sadrži ponuđenu cenu u nominalnom iznosu, po jednom kilogramu za opremu u statusu elektronskog otpada, naziv ponuđača, adresu, broj telefona i izvod o registraciji izdat od Agencije za privredne registre (osim u slučaju kada je za registraciju nadležan drugi organ).
         Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave fotokopije sledećih  dozvola i to: dozvolu za sakupljanje otpada, dozvolu za transport otpada, dozvolu za tretman otpada, dozvolu za skladištenje otpada, ili fotokopiju  jedne integralne dozvole.
         Ukoliko ponuđač ne poseduje neku od pojedinačnih dozvola prema Zakonu o upravljanju otpadom, dužan je da dostavi fotokopiju ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji sa pravnim ili fizičkim licem, koje poseduje navedenu dozvolu, kao i fotokopiju te dozvole.
         Neblagovremene ponude i ponude koje ne sadrže sve navedene elemente i dokaze, neće se uzeti u razmatranje.
         Pisana ponuda se podnosi najkasnije do 01.12.2020. godine do 10 časova u zatvorenoj koverti na adresu: Uprava carina, Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 155/a, pisarnica u prizemlju. Koverat sa ponudama mora imati oznaku „PONUDA - NE OTVARATI - PRODAЈA ELEKTRONSKOG OTPADA“, a na poleđini naziv ponuđača i adresu sa brojem telefona.
         Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana  01.12.2020. godine  u 12,00 časova, u Upravi carina u Novom Beogradu, u zgradi Elektronsko – računarskog centra, Ul. Narodnih Heroja br. 63, u prostoriji br. 217 (biblioteka) na drugom spratu.  
         Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor, dužan je da prilikom realizacije ugovora dostavi  Dokument o kretanju otpada prema Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) i prema Pravilniku o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstva za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“ br. 114/2013).
         O izboru najpovoljnijeg ponuđača svi ponuđači će biti pismeno obavešteni, a sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija biće zaključen ugovor o prodaji  rashodovane opreme u statusu elektronskog otpada po jednom kilogramu.                    
         Ponuđač je dužan da u svemu postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. 
         Preuzimanje će se vršiti na pisani poziv naručioca upućen poštom ili mejlom, a u  roku od 5  dana od prijema poziva. 
         Kupac je u obavezi da, prilikom preuzimanja rashodovane opreme o svom trošku obezbedi adekvatnu vagu za merenje iste..
         Troškove merenja, preuzimanja rashodovane opreme u statusu elektronskog otpada, snosi kupac, kao i javne dažbine prema važećim propisima.
          Kupac će imati obavezu da ugovorenu cenu  uplati,  u roku od  5 dana od dana preuzimanja navedene rashodovane opreme u statusu elektronskog otpada. 
          Ovaj poziv za prodaju elektronskog otpada putem prikupljanja pisanih ponuda objavljen  je na  Sajtu uprave carina, u delu  Oglasna tabla  23.11.2020. godine.            
          Sve informacije u vezi sa otuđenjem, mogu se dobiti putem telefona 064/858-3268, kontakt osoba Momčilo Skoko.  
                                                                                            

                                                                                   KOMISIЈA ZA LIKVIDACIЈU

                                                                                       RASHODOVANE OPREME 
                                                                                SEKTORA ZA INFORMACIONE

                                                                             I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIЈE
                                                                                              U
PRAVE CARINA 
                                                                                                  
broj Rešenja 
                                                                                        148-IV-417-06-26/2020 
                                                                                         od  07.04.2020. godine     

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina