Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 НАЈНОВИЈИ ПРОПИСИ

 SVI PROPISI

Zakoni

Zakon o dobrobiti životinja179,08 KB
Zakon o hemikalijama187,75 KB
Zakon o biocidnim proizvodima151,69 KB
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu141,86 KB
Zakon o zaštiti prirode283,48 KB
Zakon o zaštiti vazduha192,14 KB
Zakon o potvrđivanju stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujucim supstancama334,85 KB
Zakon o upravljanju otpadom241,33 KB
Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide256,21 KB
Zakon o veterinarstvu349,79 KB
Zакоn о divljači i lovsтvu195,76 KB
ATA Konvencija341,89 KB
Konvencija o kontejnerima479,90 KB
Konvencija o privremenom uvozu1,12 MB
Skladista i privremeni smestaj82,41 KB
TIR Konvencija - dopuna95,50 KB
TIR Konvencija1,37 MB
Zakon o akcizama430,05 KB
Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći121,79 KB
Zakon o PDV494,59 KB
Zakon o potvrdjivanju kоnvencije o medjunarodnom prometu ugrozenih vrsta divlje faune i flore284,04 KB
Zakon o slobodnim zonama127,40 KB
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda497,93 KB
Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, Sl. glasnik RS, br. 107/2014114,99 KB
Zakon o izvozu i uvozu robe dostruke namene, Sl. glasnik RS, br. 95/2013341,34 KB
Zakon o transportu opasnog tereta272,13 KB
Zakon o zaštiti životne sredine392,53 KB
Zakon o potvrđivanju konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku1,83 MB
Zakon o potvrđivanju konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom1,06 MB
Carinski zakon0,82 MB
Zakon o prekršajima0,59 MB
ZAKON o akcizama476,18 KB
CARINSKI ZAKON - početak primene 17.06.20190,64 MB
Zakon o budžetu za 2019. godinu2,97 MB
Zakon o javnim nabavkama0,69 MB
Zakon o planiranju i izgradnji0,87 MB
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost od 01012021186,82 KB
Zakon o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS" br. 62/05, 61 /07, 5/09, 95 / 2018 - др. закон, 91/ 2019)433,78 KB
Tabelarni pregled povezivanja akciznih sifara sa CT - 15022021 doc0,65 MB

Drugi akti

Odobrenje, nacin popunjavanja, specifikacija za postupak aktivnog/pasivnog oplemenjivanja robe157,25 KB
Carinski postupak tranzita strane robe koja se doprema na teritoriju APKM i otprema sa teritorije APKM 62,75 KB
Primena Sporazuma CEFTA u prometu sa APKM189,55 KB
Direktna kupovina prema Sporazumu sa Ruskom Federacijom195,00 KB
Uverenje o direktnoj pošiljci209,82 KB
Primena Dodatnog protokola Sporazuma CEFTA125,82 KB
Procedura pregleda pošiljaka upućenih sa, odnosno na APKM a podležu pregledu fito.san.inspekcije174,83 KB
Humanitarna pomoć - Prilog 5A Odluke143,12 KB
Informator o radu Uprave carina1,01 MB
Izmena Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje robe72,79 KB
Kodeks ponašanja carinskih službenika242,99 KB
Kodeks ponašanja državnih službenika280,76 KB
Raspis o početku primene ciklusa HS2012277,88 KB
Raspis u vezi sa Odlukom o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2014. godini („Sl. gl. RS“ broj 106/13)290,11 KB
Raspis u vezi sa Odlukom o uslovima i načinu za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina ("Sl. glasnik RS", br. 27/2010, 51/2010, 88/2010, 25/2011 i 46/2013)314,22 KB
Spisak roba svrstanih po odlukama Komiteta za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije, a koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“1,98 MB
Spisak roba svrstanih po odlukama Komiteta za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije, a koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“(HS2012)1,62 MB
Spisak roba svrstanih u skladu sa uredbama Evropske unije koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije"2,80 MB
Spisak odluka o svrstavanju prema zasedanjima, koje je doneo Komitet za harmonizovani sistem, a koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“333,17 KB
Raspis - Uvoz nafte i derivata nafte73,73 KB
Primena Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe ("Službeni glasnik RS", broj 92/2011)117,02 KB
Primena novog obrasca CT-2131,28 KB
Obavestenje o obavezi obelezavanja kontrolnim markicama brašna koje se stavlja na tržište u RM68,98 KB
Obezbedjenje carinskog duga koji bi mogao nastati - depozit148,61 KB
Preferencijalne stope po Odluci0,55 MB
Ovlašćeni izvoznik nova pojednostavljenja201,80 KB
Postupanje u prekršajnim postupcima za vozila koja su ocarinjena69,96 KB
Odobrenje, nacin popunjavanja, specifikacija za postupak prerade pod carinskom kontrolom141,91 KB
Zastupanje zahtev0,55 MB
Zahtev za prethodni pregled45,30 KB
Zahtev za puštanje robe pre završetka provere64,98 KB
Zahtev za pregled robe po osnovu preferencijalnog porekla54,75 KB
Obaveštenje o pokretanju postupka provere porekla52,59 KB
Primena Prelaznog sporazuma250,17 KB
Primena Sporazuma CEFTA 20060,89 MB
Primena Sporazuma sa Turskom335,54 KB
Inovirana tabela za primenu Odluke i Priloga 5a (‚‚Sl.glasnik RS 49/2013‚‚)506,21 KB
Primena Sporazuma sa državama EFTA386,14 KB
Primena Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom391,74 KB
Primena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju57,38 KB
Pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji - измена81,59 KB
Procedura pregleda pošiljaka upućenih sa, odnosno na APKM a podležu pregledu vet.san.inspekcije136,06 KB
Postupak promene odredišne carinske ispostave64,30 KB
Promet strane robe sa APKM 54,08 KB
Raspis - Primena nove jedinice mere za alkoholna pića iz tarifnog broja 22.08 - obračun akcize i PP dažbine125,42 KB
Raspis - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama128,34 KB
Raspis kompenzatorna kamata 55,25 KB
Obaveštenje o proceduri izvoza VET pošiljaka u Carinski Savez111,53 KB
Raspis u vezi primene tačke 8., Priloga 6 Odluke o određivabju roba za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava199,72 KB
Proizvodi isključeni iz kumulacije porekla EU-Turska0,69 MB
Restriktivne mere - spisak država149,37 KB
Primena Sporazuma sa Belorusijom0,54 MB
Primena Sporazuma sa Ruskom Federacijom480,76 KB
Sprovođenje tranzitnog postupka157,72 KB
Tabelarni pregled povezivanja akciznih sifara sa CT- 01072014400,51 KB
Tumačenje Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima - dopuna100,66 KB
Tumačenje Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima0,52 MB
Obaveštenje o proceduri pregleda pošiljaka humanitarne pomoći od strane granične fitosanitarne inspekcije116,97 KB
Obaveštenje o proceduri pregleda pošiljaka humanitarne pomoći od strane granične veterinarske inspekcije106,61 KB
Uputstvo Ministarstva zdravlja donatorima lekova i med.sredstava kao humanitarne pomoci283,85 KB
Uredba o privremenom kvantitativnom ogranicenju izvoza odnosno upucivanja odredjenih vrsta roba 73,58 KB
Uvoz, provoz i izvoz pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata97,72 KB
Raspis-Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama177,25 KB
Radno vreme granične fitosanitarne inspekcije 77,56 KB
Raspis u vezi Uredbe o visini, nacinu obracuna, placanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte sa prilogom 210,30 KB
Raspis - Tretman duvanskog rebra47,50 KB
Spisak carinskih ispostava na pocetku cetvrte Pilot faze lat150,44 KB
RASPIS - Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost74,11 KB
RASPIS - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i iznosi i stope akciza koji se primenjuju od 01012015113,44 KB
Ukidanje potvrde za carinjenje izdate od strane graničnih fitosanit. inspektora za kontrolu pošiljaka na mestima carinjenja 19 01 20152,61 MB
Raspis vezano za izmenu nadležnosti zdravstveno sanitarne inspekcije - sredstva za održavanje čistoće148,99 KB
Raspis - primena Odluke o određivanju roba za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava Sl. Glasnik RS 32 iz 2015261,21 KB
Kontrola opreme za transport tehnickih gasova-isprava o usaglašenosti 77,66 KB
Raspis - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 03072015146,07 KB
Primena Konvencije EU, RS, CG i Al2,96 MB
Obaveštenje o organizovanju rada granične fitosanitarne i granične veterinarske inspekcije na graničnom prelazu Kelebija136,68 KB
Obaveštenje o organizovanju rada granične fitosanitarne i granične veterinarske inspekcije na GP Kelebija138,75 KB
Korelacione tabele za hemikalije koje podlezu kontroli1,08 MB
Korelacione tabele za metale koji podlezu kontroli3,28 MB
RASPIS - Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona oo PDV - 15102015122,76 KB
RASPIS - Primena Zakona o izmemana i dopunama Zakona o akcizama od 01012016233,53 KB
RASPIS - Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice - 01012016178,85 KB
Raspis - promena u proceduri kontrole hrane koja je u nadležnosti fitosanitarne inspekcije shodno Zakonu o zdravlju bilja i Zakonu o bezbednosti hrane208,38 KB
Raspis-uvoz rezervnih delova za medicinska sredstva175,36 KB
Kontigenti dozvola 2016 lat203,15 KB
Liste hemikalija koje tretira CWC uskladjene sa CT 20161,09 MB
Uvoz odnosno izvoz lekova shodno Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama206,29 KB
Instrukcija u vezi sa sprovodjenjem postupka naplate carinskog duga87,83 KB
RASPIS Granicni prelazi FITO OBJEDINJENO136,65 KB
Instrukcija o postupku podnošenja, prihvatanja, evidentiranja, kontrole, praćenja i povraćaja garancije za naplatu duga266,38 KB
Zahtev za garancije za osiguranje carinskog duga57,50 KB
RASPIS - dopuna za PKS - OTPREMA lekova i med sred na APKM zdrav ustan iz PLANA MREZE 64,65 KB
Primena tačke 8. Odluke o određivanju roba za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava185,63 KB
Poresko oslobođenje kod PUR prevoznih sredstava i dr pokretnih stvari od 01.04.2017.1,45 MB
Uvoz putničkih automobila i pravo na refuncaciju PDV od strane osoba sa inaliditetom1,45 MB
Sadržina računa za usluge prevoza povezanim sa uvozom dobara125,32 KB
Kontakt osobe u postupku ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom103,78 KB
Isprava za prekogranični promet zaštićenih divljih vrsta faune i flore,kao i njihovih delova, derivata i proizvoda336,86 KB
RASPIS - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV - 01012018173,27 KB
RASPIS - Obaveza upisivanja podataka o serijskom broju kontrolnih akciznih markica u JCI i Obrazac PU79,19 KB
VAŽNO SAOPŠTENJE - Izvoz pošiljaka voća i povrća u RF – primena člana 376 Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju150,52 KB
Raspis primena Zakona o akcizama u skladu sa Nomenklaturom CT 2018187,38 KB
RASPIS -Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 28042018170,37 KB
RASPIS - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize382,59 KB
RASPIS - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV 01072018209,11 KB
Raspis - Uvoz lekova za koje je podnet zahtev za produženje dozvole131,60 KB
Povraćaj PDV putniku od 1.1.2019. godine i Obrazac ZPPPDV0,52 MB
Raspis o primeni Zakona o medicinskim sredstvima480,35 KB
Raspis - Pojašnjenje Akta UC broj 148-II-483-25-11/3/2018, od 4.2.2019.godine - Novi Zakon o medicinskim sredstvima180,07 KB
INSTRUKCIJA O POSTUPKU PODNOSENJA, PRIHVATANJA, EVIDENTIRANJA, KONTROLE, PRACENJA I POVRACAJA GARANCIJE ZA NAPLATU CARINSKOG DUGA U UPRAVI CARINA317,51 KB
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o oslobođenjima PDV1,24 MB
Šifre za poreska oslobođenja0,61 MB
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost493,22 KB
Zahtev za povraćaj PDV putniku izdat na dokumentu operatora392,37 KB
Obrazac za putnike i prodavce Zahtev putnika za povracaj PDV ZPPDV od 16 nov 20190,74 MB
Stupanje na snagu novog Pravilnika o kontroli radioaktivnosti robe350,02 KB
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o RAT i Tarifa RAT255,88 KB
Primena poreskog oslobođenja pri uvozu investicionog zlata od 010120200,61 MB
Primena Uredbe CT 2020 na PDV, akcizu i naknade od 01012020322,00 KB
Odluka o zabrani izvoza lekova - izmene i dopune191,72 KB
DOPUNA Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo221,39 KB
Instrukcija u vezi Odluke privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo219,98 KB
Izmena Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo 21.03.2020.237,94 KB
Zabrana izvoza kvasca i melase - Dopuna Odluke o privr zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo 256,27 KB
Obaveštenje o nacinu uvoza maski i rukavica za sopstvene potrebe za vreme trajanja epidemije COVID 19106,76 KB
DOPUNA Obavestenja o nacinu uvoza maski i rukavica, za sopstvene potrebe, za vreme epidemije COVID 19 129,06 KB
Izmena Odluke - izvoz kvasca i maramica za bebe356,73 KB
Obaveštenje o uspostavljanju Portala ALIMS138,70 KB
Etil-alkohol - Odluka o izuzimanju za plaćanje carinskih dažbina274,53 KB
RASPIS POJAŠNJENJE Obaveštenje o načinu uvoza maski i rukavica za sopstvene potrebe za vreme epidemije COVID 19138,87 KB
Nova Odluka o zabrani izvoza lekova209,49 KB
Instrukcija 148-II-483-01-75-7-2020 od 13042020 Odluka o privremenoj zabrani izvoza proizvoda bitnih za stanovništvo0,75 MB
Instrukcija 148-II-483-01-75-9-2020 od 23042020 Odluka o privremenoj zabrani izvoza proizvoda bitnih za stanovništvo1,32 MB
Izmena odluke o privremenoj zabrani izvoza proizvoda bitnih za stanovnistvo 148 II 483 01 75 10 20200,51 MB
Prestanak zabrane izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo446,33 KB
148-II-439-03-2-3-2020 Usklađeni dinarski iznos akciza189,90 KB
Tabelarni pregled povezivanja akciznih sifara sa CT - 01072020 doc0,64 MB
Usklađeni dinarski iznosi akciza od 1. jula 2020. godine297,16 KB
Odluka o iznosima prosečnih poneder. malop. cena i minimal. akciza357,67 KB
Tarifa RAT 010820200,51 MB
Odluka o iznosima minimalnih akciza212,84 KB
Tabelarni pregled povezivanja akciznih sifara sa CT - 01082020 doc469,47 KB
Spisak psihoaktivnih kontrolisanih supstanci povezanih sa CT0,77 MB
Spisak dobara koja se oprezuju posebnom stopom PDV razvrstanih po nomenklaturi CT - 261020201,30 MB
Ex-pozicije 26 10 20202,24 MB
Naplata naknade za strana priključna vozila225,81 KB
Spisak dobara koja se oprezuju posebnom stopom PDV razvrstanih po nomenklaturi CT - 271120201,30 MB
TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI OD 05122020206,40 KB
Zakon o izmenama i dopunama zakona o RAT278,20 KB
Primena poreskog oslobođenja pri uvozu investicionog zlata - 01012021443,43 KB
Tabelarni pregled povezivanja akciznih sifara sa CT - 01012021 doc0,65 MB
Spisak dobara koja se oprezuju posebnom stopom PDV razvrstanih po nomenklaturi CT - 010120211,31 MB
Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli 01 01 20211,53 MB
Spisak robe sa tar.stav.koje pri uvozu podl.fitos.kont.shodno Zakonu o bezbednosti hrane 01 01 20211,39 MB
Spisak robа sa tar.stav.koje pri uvozu pod.fitos.kont.shod.Zak.o zdrav.bilja,Sred.za ishr i zašt.bilja 01 01 20211,13 MB
ISTUPANJE VELIKE BRITANIJE IZ EU233,54 KB
Spisak zaštićenih vrsta, njihovih delova ,derivata i proizvoda povezanih sa CT20211,26 MB
Spisak psihoaktivnih kontrolisanih susptanci povezanih sa CT20210,76 MB
Spisak ALIMS I - CT 01 01 2021480,69 KB
Spisak ALIMS II - CT 01 01 2021290,59 KB
Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu zdravstveno sanitarnoj kontroli 01 01 20212,43 MB
Ex-pozicije 25 01 20212,18 MB
Spisak dobara koja se oprezuju posebnom stopom PDV razvrstanih po nomenklaturi CT - 250120211,31 MB
Objedinjeni spisak priloga Odluke 13 02 20211,55 MB
RASPIS - Usklađeni dinarski iznosi akciza od 15022021277,45 KB
Tabelarni pregled povezivanja akciznih sifara sa CT - 20022021 doc472,22 KB

Uputstva

Aktivno oplemenjivanje lat0,56 MB
ATA uputstvo392,13 KB
Carinske povlastice za fizicka lica 335,94 KB
Carinski postupak sa robom u kontejnerima u železničkom saobraćaju76,53 KB
Usmeno deklarisanje za privremeni uvoz i izvoz ambalaže i paleta59,81 KB
Dopuna objašnjenja za postupak aktivnog oplemenjivanja96,51 KB
Dozvole za međunarodni drumski transport100,24 KB
Postupak izvoza ekspresnih pošiljaka manjeg ekonomskog značaja173,54 KB
Sprovodjenje carinskog postupka nad robom koja je predmet finansijskog lizinga44,39 KB
Naplata kompenzatorne kamate 85,30 KB
Objašnjenje o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja491,69 KB
Obrada zahteva i odobrenja kroz ISCS 136,08 KB
Pasivno oplemenjivanje506,00 KB
Usmeno deklarisanje izvoza u PTT132,43 KB
Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture386,31 KB
Postupak pravog tranzita sa tzv. "direktnim" vozovima117,06 KB
Popunjavanje JCI kod aktivnog oplemenjivanja122,73 KB
Popunjavanje rubrika JCI koje su u vezi sa carinskom vrednošću kod izvoza robe66,65 KB
Popunjavanje rubrika ЈCI koje su u vezi sa carinskom vrednošću kod uvoza robe103,54 KB
Popunjavanje rubrike 7 JCI68,31 KB
Popunjavanje Rubrike 44. JCI120,96 KB
Poreska osnovica za posiljke male vrednosti nekomercijalne prirode47,50 KB
Objašnjenje carinskog postupka u poštanskom saobraćaju317,43 KB
Konačni izvoz363,05 KB
Postupak prerade pod carinskom kontrolom253,82 KB
Postupci i carinska kontrola prilikom unošenja, dopreme i skladištenja određenih roba107,03 KB
Postupanje sa robom azijskog i evroazijskog porekla102,50 KB
Primena čl. 39. Carinskog zakona74,87 KB
Primena čl. 48. Carinskog zakona74,57 KB
Primena tačke 7. stav 1. Odluke - isprava o usaglašenosti - 6 raspis116,61 KB
Primer-Mesečno i kvartalno objedinjavanje rokova lat452,92 KB
Privremeni smestaj138,84 KB
Privremeni uvoz375,08 KB
Privremeni uvoz 264,39 KB
Promet robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja lat87,31 KB
Promet robe sa APKM lat89,82 KB
Promet robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija72,89 KB
Provera ispunjenosti ekonomskih uslova133,32 KB
Putnički promet sa inostranstvom379,43 KB
Raspis u vezi isprave o usaglašenosti-Tačka 7. Prilog 5A Odluke-5.deo155,31 KB
Raspis u vezi isprava o usaglašenosti-Tačka 7, Prilog 5A Odluke-1.deo0,71 MB
Raspis u vezi isprava o usaglašenosti-Tačka 7, Prilog 5A Odluke-2.deo86,78 KB
Raspis u vezi isprava o usaglašenosti-Tačka 7, Prilog 5A Odluke-3.deo94,78 KB
Raspis u vezi isprave o isaglašenosti, Tačka 7, Prilog 5A Odluke - 4.deo96,46 KB
Postupak skladištenja robe u carinsko skladište tipa E79,99 KB
Uputstvo za primenu novog Carinskog zakona242,42 KB
Redovan postupak396,90 KB
Reeksport 166,57 KB
Raspis - Odluka o odredjivanju robe za ciji uvoz, izvoz, odnosno tranzit je propisano pribavljanje odredjenih isprava266,90 KB
Sprovodjenje pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca301,58 KB
Svrstavanje humanitarne pomoći94,67 KB
Tretman "paket" ugovora68,66 KB
Carinski postupak sa kontejnerima125,07 KB
Uputstvo za popunjavanje rubrika 8 i 14141,58 KB
Usmeno deklarisanje i privremeni uvoz i izvoz kontejnera126,03 KB
Usmeno deklarisanje ambalaže119,52 KB
Usmeno deklarisanje slika59,54 KB
Utvrđivanje carinske vrednosti privremeno uvezene robe80,13 KB
Utvrđivanje carinske vrednosti za cigarete primenom čl. 43. Carinskog zakona82,44 KB
Utvrdjivanje carinske vrednosti za tehničku dokumentaciju71,43 KB
Započeti carinski postupci u smislu člana 308. Carinskog zakona179,00 KB
Zavrsetak tranzita 300,00 KB
Završetak PUR postupka-razduženje specifikacijom lat89,19 KB
Dopuna raspisa za skladišta oslobođenje 53,04 KB
Primena Uredbe o uvozu motornih vozila lat76,05 KB
Dopuna akta o primeni Uredbe o uvozu motornih vozila-lat93,09 KB
Primena Pravilnika o ispitivanju vozila u postupku javne prodaje-lat58,14 KB
Primena Pravilnika za vozila prodata na licitacijama-lat68,86 KB
Dodatna objasnjenja prodaja vozila M i N lat75,98 KB
Spisak kontejneri van snage lat170,04 KB
Primena Uredbe o uvozu motornih vozila na odredjene kategorije motornih vozila (specijalna vozila)69,15 KB
Objasnjenje za obezbedjenje u tranzitu lat0,92 MB
Nekomercijalno kretanje kucnih ljubimaca72,43 KB
Objasnjenje Zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona111,67 KB
Akt Uprave carina o javnoj prodaji vozila M i N kategorije86,64 KB
148-11-353-11-30-2-2015 Dopuna akta-kontrola spoljne trgovine robom dvostruke namene0,57 MB
Pocetak stampanja tranzitnog pratećeg dokumenta lat87,24 KB
Unos nafte i naftnih derivata preko GP Terminal Kelebija59,77 KB
Postupak sa robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja a vlasnici robe su brisani iz registra APR96,91 KB
Uništenje robe po rešenju veterinarsko-sanitarne inspekcije105,70 KB
Uništenje robe smeštene u carinskim skladištima116,03 KB
Ustupanje i uništenje robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja a vlasnici robe su brisani iz registra APR84,59 KB
Uredba o stranom ulogu lat112,28 KB
Primena člana 218 stav 1 tačka 1 Carinskog zakona144,71 KB
Promet robe u carinskom skladistu lat77,68 KB
Aktivno oplemenjivanje-proces namešavanja propana i butana-TNG79,23 KB
Snabdevanje naftom i derivatima nafte za sopstvene potrebe48,33 KB
Objašnjenje za uvoz opreme koja predstavlja ulog stranog ulagača104,92 KB
Dopuna objašnjenja za uvoz opreme koja predstavlja ulog stranog ulagača91,75 KB
Uverenje.o.osposobljenosti lat64,13 KB
Uverenje.o.osposobljenost I lat66,42 KB
Uverenje.o.osposobljenosti II lat61,51 KB
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o odredjivanju carinskih organa za carinjenje odredjenih vrsta robe ili sprovodjenje odredjenih postupaka 50,77 KB
Poseban postupak sa ekspresnim pošiljkama156,45 KB
Carinski postupci sa naftom i derivatima nafte80,83 KB
Popunjavanje TIR i taloni lat193,22 KB
Uverenje o osposobljenosti aktuelnosti lat101,29 KB
Uverenje o osposobljenosti lat82,75 KB
TIR objasnjenje 2016 lat0,90 MB
Objašnjenje Zakona o izmeni i dopuni Carinskog zakona48,14 KB
Drumski teretni lat158,82 KB
Drumski teretni dopuna lat150,74 KB
Prevoz putnika lat144,91 KB
Putnicki promet360,68 KB
Primena Uredbe o uvozu motornih vozila76,05 KB
Dodatna obgjasnjenja prodaje75,98 KB
carinarnice sopstveni prevoz 148-I-030-01-61-4-2017 lat145,65 KB
Carinski postupak u slobodnim zonama501,57 KB
Uvoz knliga kao bibliotecke gradje, na osnovu kupovine, poklona, razmene i pozajmice1,11 MB
Primena clana 6 Carinskog zakona452,32 KB
Kućno carinjenje - uvozni postupak378,29 KB
Primena clana 215 CZ i clana 291 Uredbe401,12 KB
RASPIS - Naknada za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte0,55 MB
RASPIS Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu od 01012019413,22 KB
RASPIS-Primena Zakona o akcizama u skladu sa Uredbom o CT za 2019 od 01012019223,28 KB
Postupak izvoza robe manjeg ekonomskog značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju122,99 KB

Uredbe

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu ("Sl. gl. RS" br. 107/13 i 119/13)6,99 MB
Prečišćen tekst Uredbe o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu ("Sl. gl. RS" br. 95/2011 i 11/2012)6,00 MB
Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina146,10 KB
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu ("Sl.gl.RS" br.115/12 i 29/13)5,84 MB
Prečišćen tekst Uredbe o ukslađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu ("Sl. gl. RS" br.107/13, 119/14, 64/14 i 73/14)5,25 MB
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom izmene 63-132,62 MB
Uredba o uvozu motornih vozila89,64 KB
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom2,60 MB
Urеdbа о lisтама отpаdа zа prекоgrаničnо krетаnjе, sаdržini i izglеdu doкuмената којi prате prекоgrаničnо кrетаnjе отpаdа sа upuтsтviма zа njihоvо pоpunjаvаnjе0,55 MB
Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava inteletkualne svojine na granici272,04 KB
Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti odredjivanja područja slobodne zone67,16 KB
Uredba o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu ("Sl. gl. RS" br. 130/14 i 143/14)36,13 MB
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu ("Sl. gl. RS" broj 98/15)5,16 MB
Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija169,85 KB
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu („Sl. gl. RS” broj 97/16)5,39 MB
Uredba o vrsti, kolicini i vrednosti robe na koju se ne placaju uvozne dazbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobodjenje od placanja uvoznih dazbina146,13 KB
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom2,37 MB
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu („Sl. gl. RS” broj 109/2017)5,29 MB
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu6,82 MB

Odluke

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (Sl.glasnik RS 49/2013)1,64 MB
Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih polјoprivrednih proizvoda („Sl. glasnik RS”, br. 27/2010, 97/2011, 105/2015 i 105/2016)325,03 KB
Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja takse za usluge carinskog organa68,08 KB
Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Sl. gl. RS", br. 28/2015, 57/2015, 113/2015, 60/2016, 80/2016, 108/2016 i 115/2017)230,36 KB
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini („Sl. gl. RS" brој 115/2017)331,27 KB
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 18/18)1,57 MB
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME (Sl. glasnik RS, br. 42-2018)443,79 KB
Odluka o određ.robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava-Sl.gl.RS br. 9 iz 20211,79 MB

Pravilnici

Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, i izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku150,98 KB
Pravilnik EURO3 71,47 KB
Pravilnik o carinskim obeležjima, načinu njihove upotrebe i načinu raspolaganja sa uzorcima carinske robe (prestao da važi 01.01.2011. godine)151,04 KB
Pravilnik o ispitivanju vozila129,66 KB
Pravilnik o nacinu carinjenja nesastavljenih proizvoda ili proizvoda u rastavljenom stanju ciji se delovi uvoze sukcesivno107,31 KB
Pravilnik o nacinu uzimanja uzoraka robe od stane carinskog organa (vazi od 30.05.2012. godine)125,44 KB
Pravilnik o uzimanju uzoraka robe od strane carinskog organa (vazi do 30.05.2012. godine)97,33 KB
Pravilnik o uzimanju uzoraka robe od strane carinskog organa97,33 KB
Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone201,49 KB
Pravilnik o polaganju ispita za carinskog agenta i postupku izdavanja dozvole za rad carinskom agentu165,84 KB
Pravilnik o kontroli radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu152,96 KB
Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju261,61 KB
Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta u vodnom saobraćaju i obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u vanrednim događajima106,42 KB
Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje188,92 KB
Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje184,05 KB
Pravilnik o pokretnoj opremi pod pritiskom240,02 KB
Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama6,05 MB
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva2,17 MB
Pravilnik o odredjivanju carinskih organa za carinjenje odredjenih vrsta robe ili sprovodjenje odredjenih postupaka138,97 KB
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku3,00 MB
PRAVILNIK o nacinu obracunavanja i placanja akcize385,59 KB

Naredbe

Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda138,60 KB
Naredba o lovostaju divljači34,17 KB

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina