Preskoči veze navigacije
Bazelska konvencija o prekograničnom kretanju otpada
CITES konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune
Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač
Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama
Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju-ADR
Međunarodni pravilnik o prevozu opasnih materija na železnicama-RID
Konvencija o zabrani proizvodnje, usavršavanja, korišćenja i stvaranja zaliha hemijskog oružja i njegovom uništavanju (CWC)
Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini
Konvencija o zabrani usavršavanja proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništavanju (BTWC)

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

KONTROLA PROMETA ZAŠTIĆENIM VRSTAMA CITES

 

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je međunarodni sporazum između vlada zemalja članica, sačinjen na inicijativu IUCN 1973. godine, u Vašingtonu. Savezna Republika Јugoslavija je 2001.godine ratifikovala CITES Konvenciju („Službeni list SRЈ – Međunarodni ugovori“ br. 11/2001), a 2002. godine Konvencija je stupila na snagu.

 

Sve vrste sa CITES listi su na režimu uvoznih CITES dozvola kod uvoza   i izvoznih CITES dozvola, kod izvoza. Organ nadležan za izdavanje dozvola za promet ugroženim vrstama divlje flore i faune je Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za zaštitu prirode. (saglasno čl. 28. Zakona o zaštiti životne sredine.)

 

Izvozna CITES dozvola važi 6 meseci od datuma izdavanja, i za svaku pošiljku potrebna je posebna dozvola ili potvrda.

 

 

NACIONALNI PROPISI

 

Propisi koji regulišu kontrolu prometa zaštićenim vrstama u Republici Srbiji su:

 

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Sl. list SRЈ-Međunarodni ugovori“, br.11/2001)

- Zakon o zaštiti životne sredine-čl. 28, ("Sl. glasnik RS“,br. 135/2004, 36/2009,  36/2009 – dr. zakon i 72/2009 – dr. zakon)

- Zakon o zaštiti prirode-čl. 94-96, („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009)

- Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Sl. glasnik RS“, br. 99/2009)

- Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Sl. glasnik RS“, br.31/2005, 45/2005-ispr., 22/2007, 38/2008 i 9/2010)

- Naredba o lovostaju divljači („Sl. glasnik RS“, br. 55/2006)

- Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Sl. glasnik RS“, br. 5/2010)

- Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009)

 -Odluka o određivanju robe za čiji je izvoz, uvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni Glasnik RS" 7/2010)

-Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009)

- Krivični Zakonik  (član 265) („Službeni Glasnik RS" 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005-ispr., 72/2009 i 111/2009)

- Carinski zakon („Službeni Glasnik RS" 73/2003, 61/2005, 85/2005-dr.zakon, 62/2006-dr.zakon, 63/2006-ispr. dr. zakona, 9/2010-odluka US i 18/2010-dr.zakon)

- Zakon o carinskoj tarifi („Službeni Glasnik RS" 62/2005, 61/2007, 05/2009)

- Zakon o veterinarstvu  („Službeni Glasnik RS" 91/2005)

- Zakon o dobrobiti životinja („Službeni Glasnik RS" 41/2009)

 -Zakon o divljači i lovstvu (''Sl. glasnik RS'', br. 18/2010);

 -Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2010. godini (''Sl.glasnik RS'', br. 17/2010).

 

 

Decembra 2009. godine usvojen je Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Sl. glasnik RS“, br. 99/2009), koji je stupio na snagu 09.12.2010. godine.

 

Dodaci I, II i III CITES Konvencije čine integralni deo Priloga I, II i III Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, ali sam Pravilnik je opširniji i reguliše veći broj vrsta nego sama CITES Konvencija.

 

U „Odluci o određivanju robe za čiji je izvoz, uvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava“ („Sl. Glasnik RS", br. 7/2010) , u Prilogu 3 pod  G)  naveden je Spisak biljnih i životinjskih vrsta čiji se uvoz, odnosno izvoz vrši na osnovu dozvole od strane Ministarstva nadležnog za poslove životne sredine i prostornog planiranja.

 

U cilju postizanja integrisanog upravljanja granicom i realizacije Strategije integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za zaštitu bilja i Uprava za veterinu utvrdili su u oktobru 2007. godine „Sporazum o prenošenju dela nadležnosti kontrole prometa ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune na graničnim prelazima“ (Br. 06-00-00020/2007-01).

 

Korisni linkovi

http://www.ekoplan.gov.rs/cites/info.html - Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja – Sektor za zaštitu prirode
http://www.cites.org/ - Sekretarijat Konvencije o međunarodnoj trgovini    ugroženim vrstama flore i faune
http://www.panda.org/ - Svetski fond za prirodu
http://www.iucn.org/ - Međunarodna unija za očuvanje prirode
http://www.iucnredlist.org/ - Crvena lista Međunarodne unije za očuvanje prirode
http://www.traffic.org/ - Mreža za praćenje trgovine divljim biljnim i životinjskim vrstama (IUCN & WWF)
http://www.eu-wildlifetrade.org/ - Trgovina divljim biljnim i životinjskim vrstama u Evropskoj Uniji

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina