Preskoči veze navigacije
Bazelska konvencija o prekograničnom kretanju otpada
CITES konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune
Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač
Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama
Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju-ADR
Međunarodni pravilnik o prevozu opasnih materija na železnicama-RID
Konvencija o zabrani proizvodnje, usavršavanja, korišćenja i stvaranja zaliha hemijskog oružja i njegovom uništavanju (CWC)
Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini
Konvencija o zabrani usavršavanja proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništavanju (BTWC)

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ROTERDAMSKA KONVENCIЈA O POSTUPKU DAVANJA SAGLASNOSTI NA OSNOVU PRETHODNOG OBAVEŠTENJA ZA ODREĐENE OPASNE HEMIKALIЈE I PESTICIDE U MEĐUNARODNOЈ TRGOVINI

 

Cilj ove konvencije je promovisanje podeljene odgovornosti i saradnje između strana ugovornica na polju međunarodne trgovine određenim opasnim hemikalijama da bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i životna sredina od potencijalne štete i da bi se doprinelo korišćenju tih hemikalija na način koji je prihvatljiv za životnu sredinu, i to lakšim protokom informacija o njihovim karakteristikama, starajući se o procesu donošenja odluka na nacionalnom planu o uvozu i izvozu i prenošenju ovih odluka drugim stranama ugovornicama.

 

Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini donet je u Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori, br. 38/2009.

 

Ovaj zakon se primenjuje kroz Zakon o hemikalijama (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2009) i Zakon o biocidnim proizvodima (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2009)

 

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina