Preskoči veze navigacije
Orgаnizаcijа službe
Istorijat carinske službe
Istorijat carinskog zakona i carinske tarife
Carinska uniforma kroz vreme
Stalna izložbena postavka
Galerija slika
Dan carinske službe
Strategija razvoja i modernizacija
Budžet

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

O NAMA

 

Uprava carina je izvršni organ Vlade Srbije u sastavu Ministarstva finansija, koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije. Uprava carina pojednostavljivanjem postupaka, modernizacijom sistema carinskog poslovanja, obrazovanjem zaposlenih i jačanjem saradnje sa drugim domaćim institucijama i službama, kao i aktivnim učešćem u međunarodnoj i regionalnoj carinskoj saradnji, doprinosi obezbeđivanju stalnih javnih prihoda, efikasnom odvijanju međunarodne trgovine, kao i očuvanju bezbednosti, sigurnosti i sveukupne zaštite.

 

 

 

 

 

 

 

Svoje poslove i zadatke Uprava carina obavlja preko 15 područnih jedinica – carinarnica, u okviru kojih su, kao uže unutrašnje jedinice, organizovane carinske ispostave i carinski referati. Carinarnice preko svojih organizacionih jedinica sprovode carinski postupak u putničkom i robnom prometu – mere carinskog nadzora, carinjenje robe, suzbijanje nelegalnog uvoza, carinski upravni i carinski prekršajni postupak, prodaju carinske robe i prinudnu naplatu carinskih dažbina.

 

 

 

 

 

 

Uprava carina obezbeđuje pravilnu i jednoobraznu primenu propisa iz svog delokruga rada, kontroliše rad carinarnica, sprovodi drugostepeni carinsko-upravni postupak, vrši koordinaciju rada, suzbija krijumčarenje i sprovodi carinske istrage, vrši informatičke, organizaciono-kadrovske, finansijsko-materijalne, opšte i poslove nabavke. Poslove iz svoje nadležnosti Uprava carina obavlja preko Biroa direktora i šest sektora – sektora carinskog poslovanja i procedura, tarifskog, informatičkog, ljudskih resursa i opštih poslova, finansijsko, pravno i investicionog i kontrolno-bezbednosnog sektora, kao i međunarodne saradnje i evropskih integracija, unutrašnje kontrole i interne revizije. Deo kadrovskih, finansijskih i opštih poslova obavljaju i carinarnice.

 

 

 

 

 

 

 

Carinska služba svake države predstavlja važan državni organ, čija je primarna funkcija, istorijski posmatrano, bila prikupljanje dažbina. Danas je mesto i uloga carine u velikoj meri drugačija. Osim što je važna karika u lancu podrške međunarodnoj trgovini, savremena carinska služba ima i izuzetno značajnu ulogu u bezbednosnom sistemu svake države, kao segment sistema bezbednosti u okviru borbe protiv međunarodnog terorizma i transnacionalnog kriminala i u sistemu sveukupne zaštite građana.

 

 

 

  

 

 

Sedište Uprave carina Republike Srbije nalazi se u Novom Beogradu, Bulevar dr Zorana Đinđića 155a.

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina