Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 

POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA

 

Uputstvo za postupak aktivnog oplemenjivanja možete preuzeti ovde.

 

Prilog 1. -Zahtev za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom;  

Prilog 2. - Isprava koja se prilaže uz ЈCI kao zahtev za postupak aktivnog oplemenjivanja;

Prilog 3. - Odobrenje za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom;

Prilog 4. - Obrazac za završetak aktivnog oplemenjivanja;

Prilog 4.a - Tabelarni preglad početka i završetka postupka aktivnog oplemenjivanja;

Prilog 5. - Zahtev za povraćaj ili otpust uvoznih dažbina u postupku aktivnog oplemenjivanja u sistemu povraćaja;

Način popunjavanja ЈCI za postupak aktivnog oplemenjivanja možete preuzetiovde.   

 Dopunu objašnjenja za postupak aktivnog oplemenjivanja možete preuzeti ovde.

 

 

Mesečno i kvartalno objedinjavanje rokova kod postupka aktivnog oplemenjivanja

 

Aktom Uprave carina 148-03-030-01-114/2012 od 21.05.2012. godine sve carinarnice su obaveštene o načinu sprovođenja carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja.

Pod tačkom 2.8. (Objedinjavanje rokova) je navedeno da, radi pojednostavljenja postupka, po zahtevu nosioca odobrenja, carinski organ može odrediti da se rok za završetak postupka koji počinje u toku kalendarskog meseca ili kvartala završava poslednjeg dana narednog kalendarskog meseca ili kvartala.

Imajući u vidu da se u konkretnom slučaju radi o novom obliku pojednostavljenja u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja, primer u kom je objašnjen način sprovođenja postupka aktivnog oplemenjivanja u slučaju mesečnog i kvartalnog objedinjavanja rokova možete preuzeti ovde. 

(Akt Uprave carina 148-03-030-01-114/3/2012 od 31.05.2012.godine)

 

 

Popunjavanje rubrike B (detalji obračuna) u izvoznoj ЈCI po okončanju postupka aktivnog oplemenjivanja u kojem je  učestvovalo više lica

 

U primeni objašnjenja UC-a 01/1.1 broj D-2658/1 od 10.02.2006. godine, u praksi uočeni tehnički problemi kod popunjavanja Rubrike B (Detalji obračuna) u izvoznoj ЈCI, u smislu da zbog veličine rubrike, u istu ne mogu da se unesu podaci o svim učesnicima u izvoznom poslu koji su zaključili ugovor sa stranim licem o pružanju usluga radova na pokretnim dobrima stavljenim u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja, ili koji su navedeni u ugovoru koji je strano lice zaključilo sa jednim obveznikom PDV na kojeg, kao primaoca robe glasi ЈCI za aktivno oplemnjivanje.

S tim u vezi, a radi jedinstvene primene, obaveštavamo vas sledeće.

Ukoliko je u izvoznu ЈCI potrebno upisati više učesnika u izvoznom poslu, a svi podaci ne mogu da stanu u Rubriku B (Detalji obračuna), u istu se upisuje reč ''specifikacija'', a uz ЈCI se podnosi specifikacija u kojoj se upisuju podaci o učesnicima u izvoznom poslu.

 (Akt Uprave carina 01/1.1. Broj D-2658/2 od 31.03.2006. godine)

 

POPUNJAVANJE ЈCI

 Objašnjenje Uprave carina u vezi sa popunjavanjem ЈCI kod stavljanja u slobodan promet dobijenih proizvoda nakon okončanja postupka aktivnog oplemenjivanja možete preuzeti ovde.

 

 

ISPUNJENOST EKONOMSKIH USLOVA

 Način i uslovi za proveru ispunjenosti ekonomskih uslova za postupak aktivnog oplemenjivanja robe iz Glave 1. do 24. Carinske tarife može preuzeti ovde.

 

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE TNG

Objašnjenje Uprave carina o postupku aktivnog oplemenjivanja tečnog naftnog gasa - proces namešavanja propana i butana- možete preuzeti ovde.

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina