Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Objašnjenja o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja

Aktom Uprave carina broj 148-I-030-01-482/2019 od  21.11.2019. godine objašnjen je postupak postupak odobravanja upravljanja carinskim skladištem, podnošenja deklaracije za carinsko skladištenje robe, kretanje robe u postupku carinskog skladištenja, trajanje i okončanje postupka carinskog skladištenja, poništavanje, ukidanje, izmenu i suspenziju odobrenja za upravljanje carinskim skladištem i prelazne odredbe koje se odnose na već odobrena carinska skladišta. Ovim aktom je objašnjen način podnošenja zahteva za oslobođenje od polaganja obezbeđenja, kao i proveru ispunjenosti uslova za izdavanje odobrenja.

 

Tekst objašnjenja o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja možete preuzeti ovde

 

Privremeni smeštaj robe

Privremeni smeštaj robe može se definisati kao smeštaj robe pod carinskim nadzorom na mestu i pod uslovima koje je odobrio carinski organ. Aktom Uprave carina broj 148-I-030-01-483/2019 od 21.11.2019. godine bliže je objašnjen način privremenog smeštaja robe.

Ovo objašnjenje se odnosi na postupak odobravanja upravljanja prostorom za privremeni smeštaj robe, na podnošenje deklaracije za privremeni smeštaj robe, kretanje robe u privremenom smeštaju, trajanje i završetak privremenog smeštaja, poništavanje, ukidanje, izmenu i suspenziju odobrenja za upravljanje prostorom za privremeni smeštaj i prelazne odredbe koje se odnose na već odobrene prostore za privremeni smeštaj. Tekst objašnjenja za privremeni smeštaj možete preuzeti ovde.

 

Tekst objašnjenja za  privremeni smeštaj robe u prostorijama i prostorima koji nemaju svojstvo privremenog smeštaja ili carinskog skladišta u slučajevima kada postoje opravdani razlozi da roba bude smeštena u određenim prostorijama i prostorima koji nemaju svojstvo privremenog smeštaja ili carinskog skladišta s obzirom na vrstu robe, osetljivost, gabarit i dr. (žive životinje, lekovi, plovila za razonodu, vangabaritne mašine i sl.) možete preuzeti ovde.

 

Ponovna procena odobrenja

Odobrenja za upravljanje carinskim skladištem i prostorima za privremeni smeštaj izdata od strane carinskog organa, koja su bila na snazi 17. juna 2019. godine, u skladu sa članom 469. stav 1. tačka 2) Uredbe, ostaju na snazi do ponovne procene odobrenja.
Tekst objašnjenja ponovne procena odobrenja za držanje carinskog skladišta i prostora za privremeni smeštaj možete preuzeti ovde.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina