Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 Postupak izvoza ekspresnih pošiljki manjeg ekonomskog značaja

Ovde možete naći uputstvo za Izvoz ekspresnih pošiljaka manjeg ekonomskog značaja na zahtev pravnog lica čija je delatnost ekspresni prenos i uručenje poštanskih pošiljki (poštanski operater).   

 

 Usmeno deklarisanje izvoza robe koja se otprema u poštanskom saobraćaju

U cilju ubrzanja i racionalizacije postupanja sa određenim poštanskim pošiljkama, kao i smanjenja troškova poslovanja preduzetnika i privrednih društava koji izvoze robu u poštanskom saobraćaju, aktom Uprave carina broj 148-03-030-04-6/7/2011 od 07.11.2011.godine objašnjen je postupak izvoza robe manjeg ekonomskog značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju.

 

 

POSTUPAK IZVOZA

Uputstvo za sprovođenje carinskog postupka izvoza robe možete preuzeti ovde.

 

 

Korišćenje seta obrasca ЈCI za izvoz robe

Aktom Uprave carina broj 148-03-030-01-101/2012 od 14.05.2012.godine objašnjen je carinski postupak izvoza robe. U praktičnoj primeni navedenog uputstva pojavili  su se problemi prilikom korišćenja seta obrasca ЈCI za postupak izvoza robe.
S tim u vezi, a u cilju pravilnog i jednoobraznog postupanja carinskog organa, prilikom prijavljivanja robe za postupak izvoza, podnosi se ЈCI koji u sebi ima dva dodatna lista  sa brojem 3, odnosno ukupno tri primerka lista sa brojem 3 koji su namenjeni:
- Prvi primerak lista sa  brojem 3- za izvoznika,
- Drugi primerak lista sa bojem 3- za vozara, odnodno prati robu do izlaznog carinskog organa,
- Treći primerak lista sa brojem 3- za izlazni carinski organ.

Prvi primerak lista sa brojem 3 ЈCI za postupak izvoza robe izvoznik će koristiti radi ostvarivanja prava kod poreskih organa, odnosno na istom će izvozni (otpremni) carinski organ vršiti overu istupa robe po izvoznoj deklaraciji, na osnovu zahteva izvoznika.

(Akt Uprave carina broj 148-03-030-01-101/2/2012 od 12.06.2012.godine)

 


  

Uredba o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanju određenih vrsta roba
Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 06.09.2012.godine, doneta je Uredba o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanju određenih vrsta robe. Uprava carina je svojim aktom broj 148-II-483-01-239/2012 od 07.09.2012.godine dala bliže objašnjenje postupanja u slučaju zabrane izvoza određene robe.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina