Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

PRIVREMENI IZVOZ

 

Kada se roba privremeno izvozi sa namerom da se ponovno uveze u nepromenjenom stanju, shodno se primenjuju odredbe članova 164-172 Carinskog zakona kojima je uređen postupak privremenog uvoza.

 

Način popunjavanja ЈCI za postupak privremenog izvoza možete preuzeti ovde.

 

Prilog 1: - Zahtev za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom

 

Prilog 3: - Odobrenje za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom

 

 

KARNET ATA

 

 Ovim Objašnjenjem bliže se propisuje postupanje carinskih organa u sprovođenju carinskog postupka privremenog uvoza, privremenog izvoza i tranzita na osnovu karneta ATA, način i rokovi za razduživanje tih postupaka, postupanje u slučaju nerazduživanja karneta ATA i nastanka carinskog duga i druga pitanja u vezi postupka po karnetu ATA.

 

Prilozi uz objašnjenje karneta ATA:

 

Prilog 1. – Obrazac urgencije o nerazduženom karnetu ATA,
Prilog 2. – Obrazac  I Obaveštenje o nerazduženom karnetu ATA  PKS,
Prilog 3. – Obrazac  obračuna carinskog duga po karnetu ATA,
Prilog 4. – Naplata regulacione takse,
Prilog 5. – Sertifikat.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina