Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

PODACI NEOPHODNI ZA POPUNJAVANJE IZVOZNE DOKUMENTACIЈE ZA RUSKU FEDERACIЈU

 

 

U skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini koje je Srbija zaključila sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, obaveštavamo vas da je Uprava carina Srbije carinskim administracijama tih zemalja dostavila ažurirani spisak podataka neophodnih za pravilno popunjavanje izvozne dokumentacije (obaveštenje).

 

Klikom na željenu informaciju možete pronaći ažurirane podatke o:

• Organizacionim jedinicama Uprave carina (sa šifarnikom Carinarnica, Carinskih ispostava i Carinskih referata), koje su ovlašćene za izdavanje sertifikata o poreklu robe Forma ST-2.

 

 Ovlašćene organizacione jedinice za izdavanje ST-2


• Adresama carinarnica sa pripadajućim organizacionim jedinicama (ispostave i referati) koje su ovlašćene za overu sertifikata;

 

 Ovlašćene organizacione jedinice za overu sertifikata


• Pripadajućim šiframa i brojevima pečata, originalnim otiscima pečata koje duže organizacione jedinice nadležne carinarnice za overu sertifikata;

• Spisku carinskih službenika ovlašćenih za overu sertifikata sa potpisima.

 

Datum početka primene  ažuriranih informacija je 1. februar 2021. godine,

 

Takođe, druge potrebne podatke možete naći i u aktu Uprave carina broj 148-II-483-01-74/2019 od 22.02.2019. na srpskom () i ruskom () jeziku.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina