Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

CARINSKE KVOTE

 

U uslovima liberalizacije tržišta i stvaranja sve većih zona slobodne trgovine, broj necarinskih mera se svodi na najmanju moguću meru. Kvantitativne restrikcije zadržane su u onom delu koji iziskuje i opravdava politika zaštite važnih privrednih i društvenih resursa. U domenu carinske politike iz nadležnosti Uprave carina, carinske kvote su količinska ograničenja uvoza i izvoza robe, koja su nastala kao posledica dostizanja odgovarajuće ravnoteže između zaštitne politike i ekonomske potrebe za daljim otvaranjem unutrašnjih tržišta.

 

Tarifne kvote po sporazumima o slobodnoj trgovini

Sporazumi o slobodnoj trgovini mogu sadržati količinska ograničenja kod uvoza određenih vrsta robe u preferencijalnom režimu. U takvim slučajevima, na uvoz robe prema određenom sporazumu, u okviru odobrenih i raspoloživih tarifnih kvota primenjivaće se preferencijalne tarifne mere, dok će se nakon iscrpljenja propisanih količina na uvoz takve robe primenjivati opšti režim (erga omnes). 

Zahtev za preferencijalno postupanje u okviru tarifne kvote podnosi se deklaracijom za stavljanje robe u slobodan promet. Uprava carina vrši raspodelu kvota na osnovu datuma prihvatanja odgovarajuće deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet, ako stanje kvota to dopušta. Deklaracije prihvaćene istog datuma smatraće se istovremenim i redosled će se utvrđivati svakog radnog dana, prema hronološkom redu datuma prihvatanja deklaracija-zahteva prethodnog dana. 

Tarifna kvota smatra se kritičnom kada je iskorišćeno 90% početnog iznosa, ili kada to proceni Uprava carina. Upravljanje tarifnim kvotama uređeno je odredbama člana 258.-260. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom (''Sl. glasnik RS'' br. 93/10).

 

 

 

 INSTRUKCIЈA O UPRAVLJANJU TARIFNIM KVOTAMA
 Nove koncesije - Sporazum Srbija-Turska

 

 

Tarifne kvote propisane su sledećim sporazumima:

 


 EU - sporazum o stabilizaciji i pridruživanju - pregled stanja kvota za 2021. godinu

 Turska - pregled stanja kvota za 2021.g.

 EFTA (CH/LI) - pregled stanja kvota za 2021.g.

 

 

 Kvote na dozvoli - sporazumi o sl. trgovini - pregled realizacije uvoza

 

 

 EU - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju- Pregled stanja kvota za 2020.godinu 
 Turska - pregled stanja kvota za 2020.g.
 EFTA (CH/LI) - pregled stanja kvota za 2020.g.

 

 

 

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina