Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

   

Sporazumi o slobodnoj trgovini su međunarodni bilateralni i multilateralni ugovori koji stvaraju uslove za povoljniji režim trgovine između strana ugovornica. Roba koja se kreće kroz različite oblike međunarodnih trgovinskih odnosa može, ukoliko stekne preferencijalno poreklo, biti konkurentnija, a time i pristupačnija korisnicima na domaćem tržištu. Time se ostvaruje veći obim razmene dobara između tržišta povezanih ovakvim ugovorima, ali i liberalizacija same trgovine i povećanje investicija u tržišno povoljnijim uslovima privređivanja.

 

Republika Srbija je do sada zaključila više međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini čime je podstakla širenje i razvoj postojećih trgovinskih odnosa ugovornica, ali istovremeno i stvorila preduslove za širenje zone slobodne trgovine kroz sistem dijagonalne kumulacije porekla robe.

 

Kumulacija poreklau okviru pan-evropske zoneslobodne trgovine (CEFTA, EU, Turska, države EFTA)

Kumulacija porekla je mogućnost da se, u postupku dobijanja proizvoda sa poreklom, koriste materijali i proizvodi poreklom iz zemalja/teritorija sa kojima je moguća kumulacija porekla (zemlje/teritorije ''partneri'').

Proizvodi sa poreklom zemalja/teritorija partnera, sa kojima je moguća kumulacija porekla,a nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade, zadržavaju svoje poreklo ukoliko se izvoze u neku od tih zemalja/teritorija.

Uslovi za primenu kumulacije porekla su:

      1. da se između zemalja/teritorija uključenih u sticanje statusa robe sa poreklom i zemalja/teritorija odredišta primenjuje sporazum o preferencijalnog trgovini, u skladu sa čl. XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT),

     2.   da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom identičnih pravila o poreklu, i

      3. da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljena u skladu sa nacionalnim propisima.

 

Institut kumulacije porekla sadrže sledeći sporazumi o slobodnoj trgovini koje Srbija primenjuje u pan-evropskoj zoni slobodne trgovineSporazum CEFTA 2006Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EUSporazum sa Turskom, Sporazum sa državama EFTA, kao i Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu (PEM Konvencija), kao deo pravila o poreklu uz navedene sporazume. 

 

PEM Konvencija

Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskom preferencijalnim pravilima o poreklu („Službeni glasnik RS – Međunarodni sporazumi“ br. 7/13 od 29.05.2013. godine), predstavlja međunarodni sporazumkoji propisuje jedinstvena pravila o poreklu robe, a namenjena je da  zameni postojeće protokole o poreklu u svim sporazumima o slobodnoj trgovini koji se primenjuju između strana ugovornica PEM Konvencije.

 

PEM Konvencija - primena kumulacije

Obaveštenje Uprave carina broj 102/10/202

Obaveštenje Uprave carina broj 102/8/2016

Obaveštenje Uprave carina broj 102/6/2016

Obaveštenje Uprave carina broj 102/5/2016

Obaveštenje Uprave carina broj 102/3/2016

Obaveštenje Uprave carina broj 102/2/2016

Obaveštenje Uprave carina broj 102/2016

 

 
Kumulacija porekla u zoni slobodne trgovine Srbija, Ruska Federacija, Belorusija, Kazahstan

U preferencijalnim trgovinskim odnosima Srbije i Ruske federacije, Republike Belorusije i Republike Kazahstan, moguća je kumulacija (sabiranje) između navedenih zemalja, ali isključivo sa materijalima/proizvodima koji se koriste u postupku dobijanja gotovih proizvoda.

 

 

                         Kontakt: Odeljenje za poreklo robe Uprave carina Srbije

                                             tel:(+ 38111) 267-1773, 260-6073

                                                          

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina