Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

BANKARSKE GARANCIЈE

 

Carinski dužnik i naplata carinskog duga kod posrednog zastupanja

Imajući u vidu da su se u praksi postupanja carinskih organa pojavile nedoumice u vezi sa određivanjem dužnika i naplatom carinskog duga (npr. u postupcima naknadne naplate po osnovu izvršene naknadne kontrole, naplate dažbina u slučaju promene pravnog statusa jednog od dužnika - blokade računa, brisanja iz registra APR i sl.), koji je nastao po carinskim deklaracijama podnetim od strane posrednog zastupnika, radi pravilnog i jednoobraznog postupanja, obaveštavamo vas sledeće:

 

  • Odredbom člana 6. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 111/2012) je propisano da svako lice može da imenuje svog zastupnika za preduzimanje svih ili samo nekih radnji u postupku koji vodi carinski organ, pod propisanim uslovima. Zastupanje može biti neposredno, ako zastupnik istupa u ime i za račun drugog lica i posredno ako zastupnik istupa u svoje ime a za račun drugog lica.
  • Odredbom člana 159. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom ("Sl. glasnik RS", br. 93/2010 i 63/2013), propisano je da se podnošenje deklaracije koju potpiše deklarant ili njegov zastupnik, ne isključujući prekršajnu odgovornost istog, smatra obaveznim u pogledu tačnosti unetih podataka u deklaraciji, ispravnosti priloženih isprava, kao i poštovanja svih obaveza u vezi sa stavljanjem robe u odgovarajući carinski postupak, a što je predmet kontrole od strane carinskih organa.

 

Imajući u vidu navedeno, posredni zastupnik radeći u svoje ime a za tuđ račun je obavezan da odgovara za pravilnost unetih podataka u deklaraciji u pogledu robe, odnosno, vrste, količine, vrednosti, svrstavanja robe po Carinskoj tarifi, poreskih propisa i svih ostalih pravila vezanih za konkretnu robu.

 

Nastanak carinskog duga propisan je odredbama čl. 237. do 253. Carinskog zakona.

 

Odredbom člana 237. stav 1. Carinskog zakona, propisano je da carinski dug prilikom uvoza nastaje, između ostalog, stavljanjem robe koja podleže plaćanju uvoznih dažbina u slobodan promet i to u trenutku prihvatanja deklaracije, dok je stavom 3. istog člana propisano da je dužnik deklarant, a u slučaju posrednog zastupanja, dužnik je i lice za čiji je račun deklaracija podneta. Shodno stavu 4. istog člana, ukoliko su u deklaraciji za jedan od postupaka iz stava 1. ovog člana prikazani netačni podaci zbog čega uvozne dažbine nisu obračunate i naplaćene u celosti ili delimično, dužnikom se smatra i lice koje je dalo podatke u deklaraciji, a koje je znalo ili moglo da zna da podaci nisi istiniti.

 

Iz citiranih zakonskih odredaba proizilazi da carinski dug može biti naplaćen i posrednom zastupniku kao solidarnom dužniku.

 

Odredbom člana 250. Carinskog zakona je propisano da ako je više lica u obavezi da plati carinski dug, obavezna su da taj dug plate solidarno.

 

Treba imati u vidu i odredbu člana 414. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRЈ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USЈ i 57/89, "Sl. list SRЈ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), kojom je definisan pojam i sadržina solidarne obaveze, tako da svaki dužnik solidarne obaveze odgovara poveriocu za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjena, ali kada jedan dužnik ispuni obavezu, ona prestaje i svi se dužnici oslobađaju.

 

Imajući u vidu navedeno, carinski organ prilikom sprovođenja postupaka iz svoje nadležnosti, ima zakonsku mogućnost da donese odluku kojom će obavezati posrednog zastupnika za plaćanje carinskog duga, odnosno, utvrditi solidarnu obavezu carinskih dužnika, ali vodeći računa o okolnostima svakog konkretnog slučaja koji je predmet postupka."

 

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-03-030-01-504/2014 od 17.10.2014. godine)

 

 

Generalno obezbeđenje u tranzitu

Aktom Uprave carina broj 148-03-030-13-11/4/2011 od 25.11.2011.  godine  objašnjen je postupak izdavanja odobrenja za upotrebu generalnog obezbeđenja, upotrebu generalnog obezbeđenja u umanjenom iznosu ili oslobođenju od polaganja obezbeđenja u postupku tranzita, a koji se primenjuje od 01.01.2012.godine.

 

Imajući u vidu da izvestan broj privrednih društava već poseduje važeće bankarske garancije za stavljanje robe u slobodan promet i tranzit koje važe i posle 01.01.2012. godine, kao i to da su neka privredna društva otpočela proceduru kod poslovnih banaka radi izdavanja novih garancija (a u sistemu starih podela bankarskih garancija), u cilju jednoobraznog postupanja obaveštavamo vas da se mogu prihvatati sve garancije za postupak stavljanja robe u slobodan promet i tranzit koje su odobrene od strane poslovnih banaka i to do isteka roka njihove važnosti.

 

Zahtev za generalno obezbeđenje možete preuzeti  ovde.

(Akt Uprave carina 148-03-030-13-11/6/2011 od 06.12.2011. godine.)

 

 

Instrukcija o postupku podnošenja, prihvatanja,
evidentiranja, kontrole, praćenja i povraćaja garancije za naplatu carinskog duga u upravi carina

Ovom instrukcijom a u vezi sa članom 80. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 95/2018), članom od 138. do 148. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima („Službeni glasnik RS”, 39/2019) bliže se uređuje procedura podnošenja, prihvatanja, evidentiranja, kontrole, praćenja i povraćaja bankarske garancije, kao sredstva zajedničkog obezbeđenja (u daljem tekstu: garancija) za osiguranje namirenja nastalih carinskih obaveza ili obaveza koje bi mogle nastati.

 

 Instrukcija

 Zahtev za garancije

 

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina