Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOЈINE

 

Carinskim zakonom („Sl. glasnik RS“, broj 18/2010, 111/2012, 29/15), Deo VIII - Mere za zaštitu prava intelektualne svojine na granici, odredbe od čl.280-287., koji je u primeni od 03.05.2010. godine i Uredbom o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici("Sl. glasnik RS", br. 25/15), definisani su uloga, obim i nadležnost carinskih organa u sprovođenju mera zaštite intelektualne svojine.

 

Navedeni propisi sadrže odredbe koje su usaglašene sa standardima i propisima iz ove materijije, naročito sa : TRIPS Sporazumom o trgovinskim aspektima intelektualne svojine iz 1994. godine (Odeljak 4 – posebni zahtevi koji se odnose na pogranične mere, čl. 51-60); Regulativom Saveta (EU) broj 608/2013 i Uredbom Komisije za sprovođenje broj 1352/2013. 

 

Prema navedenim propisima, prilikom stavljanja robe u slobodan promet, izvoza ili ponovnog izvoza; ulaska robe u carinsko područje ili napuštanja carinskog područja; stavljanja robe u carinski postupak sa odlaganjem ili smeštaja u slobodnu zonu ili slobodno skladište, primenjuju se mere za zaštitu  u odnosu na sledeća prava intelektualne svojine : žig, pravo na industrijski dizajn, autorska i srodna prava, pravo ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, patent ili mali patent, sertifikat o dodatnoj zaštiti za lekove ili sredstva za zaštitu bilja, pravo oplemenjivača biljnih sorti i pravo na topografiju poluprovodničkih proizvoda.

 

Nadležnost carinskog organa, u slučajevima sumnje u povredu prava intelektualne svojine, je da obustavi puštanje takve robu u zahtevani carinski postupak ili da zadrži takvu robu do okončanja odgovarajućeg postupka.

 

Mere zaštite ne primenjuje se na:

  • robu koja je proizvedena uz pristanak nosioca prava;
  • robu koju je proizvelo lice ovlašćeno od nosioca prava da proizvede određene količinu robe, ali koja je proizvedena u većoj količini od količine koja je dogovorena između tog lica i nosioca prava;
  • robu nekomercijalne prirode koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika;
  • robu stavljenu u slobodan promet radi krajnje upotrebe u posebne svrhe.

 

Odeljenje za zaštitu intelektualne svojine 

Radi efikasnog sprovođenja mera za zaštitu intelektualne svojine, 2003. godine osnovana je Grupa za zaštitu intelektualne svojine, koja je 2004. godine, prerasla u Odeljenje za zaštitu intelektualne svojine, u okviru Sektora za kontrolu primene carinskih propisa. Od 2015. godine nadležnosti ovog odeljenja proširuju se na carinarnice koje su sa aspekta kretanja sumnjive robe tkz. carinarnice visokog rizika. U skladu sa tim formirani su i regionionalni koordinatori sa sedištem u sledećim carinarnicama: Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš i Dimitrovgrad. Šematski prikaz postojeće organizacije kod sprovođenja mera carinske zaštite prava intelektualne svojine izgleda ovako.

 

 Zahtev za preduzimanje mera

Zahtev za preduzimanje mera nosilac prava podnosi Upravi carina - Centrali,  u papirnom ili elektronskom obliku (putem e-IPR aplikacija), na obrascu koji je sastavni deo Uredbe. Obrazac se popunjava na način propisan Uputstvima za popunjavanje koja takođe čine sastavni deo Uredbe. Najmanje 30 dana pre isteka prethodno odobrenog zahteva za mere, nosilac odobrenja može podneti Zahtev za produženje pod istim uslovima, na propisanom obrascu i Centrali Uprave carina.

  

Postupanje carinskog organa

Kada carinski organ identifikuje robu, za koju sumnja da povređujue pravo intelektualne svojine, obuhvaćenu odlukom kojom je odobren zahtev za preduzimanje mera, obavezno obustavlja puštanje robe ili privremeno zadržava takvu robu pod carinskim nadzorom. Nosilac odobrenja se odmah obavešava o nastalom zadržavanju robe i pod propisanim uslovima stiče pravo na uništenje takve robe u vrlo kratkom roku.

 

Robu koja je sumnjiva a nije obuhvaćena važećim zahtevom za preduzimanje mera, carinski organ takođe može zadržati odnosno može obustaviti puštanje takve robe u zahtevani carinski postupak po službenoj dužnosti. Kod ovakvog zadržavanja lice koje ima prava na podnošenje zahteva, isti mora podneti u roku od četiri radna dana, jer se u suprotnom roba pušta deklarantu ili držaocu na raspolaganje. U ovim slučajevima zahtev za preduzimanje mera obavezno se podnosi i putem elektronske pošte na adresu ipr-customs@carina.rs kako bi se dokazala blagovremenost.

  

Uputstva i objašnjenja 

Radi pravilne i jednoobrazne primene propisa u oblasti sprovođenja mera za zaštitu prava intelektualne svojine , Uprava  carina je izdala sledeće:

   

 Objašnjenje o primeni mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici  

 

Prilog 1 - Zapisnik o obustavljanju puštanja ili privremenom zadržavanju robe

Prilog 2 - Obaveštenje nosiocu prava pre podnošenja zahteva - postupci po službenoj dužnosti

Prilog 3  - Obaveštenje nosiocu prava nakon podnošenja zahteva - redovni postupak

 

Kontakti  

                            Odeljenje za zaštitu intelektualne svojine

                                          Telefon + 381 11 2015-885                                            

                                             Faks:  + 381 11 319-41-64 

                                elektronska pošta: IPR-customs@carina.rs

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina