Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

SARADNJA SA POSLOVNOM ZAЈEDNICOM

 

Okvirni standardi za bezbednost i olakšice u međunarodnoj trgovini jedan je od najaktuelnijih instrumenata Svetske carinske organizacije (SCO). Na godišnjem zasedanju Saveta SCO u junu 2005. godine, kao članica SCO, Srbija je potpisala Pismo o nameri i time se, u trenutku usvajanja, obavezala da primeni Okvirne standarde.

 

Svi standardi podeljeni su u 2 "stuba" koji ukazuju na dva nivoa saradnje u carinskim administracijama 21. veka: 1. saradnju između carinskih administracija (stub carina-carina), i 2. saradnju između carine i privredne zajednice (stub carina-privredna zajednica).

 

Drugi stub insistira na unapređenju odnosa između carine i privredne zajednice i na utvrđivanju kriterijuma za sticanje statusa Ovlašćenih ekonomskih operatera (OEO) čime bi se ubrzali legalni trgovinski tokovi. Naime, dokazujući da rade u skladu sa propisima i ispunjavaju osnovne uslove za bezbednost prekograničnog lanca nabavke, ovlašćenim ekonomskim operaterima bi se obezbedile razne beneficije, odnosno olakšice, kao što je na primer ubrzan carinski postupak i manji broj pregleda, što znači i manje troškove.

 

U cilju unapređenja postojećih i razvijanja daljih aktivnosti usmerenih ka usklađivanju i prihvatanju preporuka i inicijativa Svetske carinske organizacije da se ustanove međunarodni sistemi za unapređenje bezbednosti i olakšica u prekograničnom kretanju roba, te na osnovu definisanih i usvojenih Okvirnih standarda bezbednosti i olakšica u međunarodnoj trgovini, Privredna komora Srbije i Ministarstvo finansija – Uprava carina zaključili su Sporazum o formiranju zajedničke ekspertske Komisije.

 

Početak primene najavnih informacija u carinskom postupku u EU


Uredba Komisije (EZ) broj 273/2009 od 02. aprila 2009. godine, kojom je definisana obaveza ranog dostavljanja informacija elektronskim putem, o robi koja se unosi ili istupa sa teritorije EU primenjivaće se počev od 01.01.2011. godine i definisana je prvenstveno radi ispunjenja kriterijuma bezbednosti i sigurnosti i upravljanja rizikom od strane carinskih administracija EU.

 

Navedenom Uredbom propisano je dostavljanje u elektronskoj formi „ulazne sažete deklaracije“ (Entry Summary Declaration) prilikom unosa robe u carinsko područje EU i „izlazne sažete deklaracije“ (Exit Summary Declaration) prilikom istupa robe sa carinskog područja EU.

 

Navedene deklaracije dostavlja vozar (prevoznik robe) ili ovlašćeno lice, a primalac takve informacije je carinska ispostava ulaska ili izlaska sa teritorije EU.

 

Ovakva obaveza odnosi se na sve vidove transporta, razlika je samo u vremenskim rokovima, tako na primer „ulazna sažeta deklaracija“ za robu koja se doprema drumskim transportnim sredstvom mora biti dostavljena nadležnoj carinskoj ispostavi ulaska robe u EU najmanje 1 čas pre prispeća prevoznog sredstva na navedeni granični prelaz.

 

Na Evropskom carinskom informacionom portalu (European Customs Information Portal, ECIP) nalaze se dodatne informacije na ovu temu, uključujući podatke o kontakt osobama i organizacione jedinice carinskih administracija EU zaduženih za urgentna rešavanje eventualnih problema („helpdesk“).

 

Adresa ovog portala je:

 http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/procedures/index_en.htm

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina