Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

TARIS - INTEGRISANA TARIFA SRBIЈE

 

TARIS je skraćenica za Integrisanu tarifu Srbije. Predstavlja bazu podataka Carinske tarife Srbije i zakona, propisa, i podzakonskih akata Republike Srbije koji tretiraju robu pri uvozu, odnosno izvozu, formiranu povezivanjem tarifnih oznaka sa merama komercijalnog zakonodavstva, merama agrarne politike, uvoznim/izvoznim zabranama, restrikcijama, kvantitativnim ograničenjima, tarifnim kvotama i preferencijalima,.. kodifikovano na način na koji se kodifikuje u Integrisanoj tarifi EU - TARIK (TARif Integre Communautaire).

 

Uvođenjem TARIS-a će se povećati stepen automatskog carinjenja i omogućiti pravilna i uniformna primena zakona i propisa u postupku carinjenja, na celokupnoj teritoriji R.Srbije. Određene rubrike ЈCI-a su povezane sa bazom podataka TARIS i popunjavaju se šiframa definisanim u istoj. TARIS baza proverava verodostojnost podataka upisanih u te rubrike (npr. rubrike br.33, 36, 39, 44, 47 i druge) i vrši obračun dažbina.

 

Osnovni elementi TARIS baze su:

• mere;

• nomenklatura;

• dodatni kodovi;

• geografska područja;

• fusnote;

• zakonodavstvo i dr.

 

Mera je primena propisa za određeni period vremena, na uvezenu/izvezenu robu, određenog porekla. Na primer mera je: naplatiti carinu; naplatiti antidamping carinu; priložiti sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda, primeniti referentne cene za određen proizvod,... Ove mere su u TARIS bazi kodifikovane, šifrirane na tačno određeni način, alfanumeričkim oznakama.

 

Nomenklatura se sastoji od tarifnih oznaka i naimenovanja. Naimenovanje je tekstualni opis robe, koji prati svaku tarifnu oznaku. Tarifne oznake su u TARIS bazi desetocifrene oznake, gde je prvih osam cifara identično sa oznakama iz Carinske tarife EU – CN-om (prvih šest su iz HS-a, a sedma i osma cifra su cifre uvedene od strane Evropske Unije),  dok su poslednje dve cifre nacionalne. Dalja podela naimenovanja se vrši dodatnim kodovima.

 

Dodatni kodovi su četvorocifrene alfanumeričke oznake koje se koriste  kada nomenklatura treba da bude dalje razrađena zbog specifičnih potreba, na primer da bi se označila roba za koju se naplaćuje akciza, posebna stopa PDV-a, izvozne stimulacije.

 

Tarifne oznake se upisuju u rubriku br. 33 ЈCI-a i to tako što se pored desetocifrene tarifne oznake upisuju najviše tri dodatna koda, što znači da se u TARIS-u, odnosno ЈCI-u, roba opisuje sa 22-cifrenom oznakom.

 

Geografska područja su zemlje, grupe zemalja grupisani iz nekog specifičnog razloga, regioni kodirani četvorocifrenom oznakom i služe da bi se definisala zemlja porekla robe, odnosno destinacija odakle se roba uvozi.

 

Fusnota je tekstualna podrška merama, dodatnim kodovima i drugim elementima TARIS-a i koristi se da bi se detaljnije objasnili šifrirani podaci.

 

U Upravi carina Republike Srbije je u izradi TARIS baza podataka i aplikacija za uvid u ovu bazu. Baza će biti otvorena prema svim učesnicima u carinskom postupku.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina