Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

TRANSPORT

 

DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI DRUMSKI TRANSPORT

Kontrola posedovanja i razduženja dozvola za međunarodni drumski transport bliže je objašnjena aktom Uprave carina broj 148-03-861-10-116/7/2013 od 1.11.2013. godine sa početkom primene od 11.11.2013. godine.

 

Kontigenti razmenjenih dozvola za međunarodni drumski prevoz stvari i putnika preko teritorije Republike Srbije za 2017. godinu mogu se naći ovde.

 

Kontigenti razmenjenih dozvola za međunarodni drumski prevoz stvari i putnika preko teritorije Republike Srbije za 2019. godinu mogu se naći ovde.

 

 

NAKNADA ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA

Naplata naknade za upotrebu državnog puta na teritoriji Republike Srbije, za domaće prevoznike koji obavljaju međunarodni prevoz tereta u drumskom saobraćaju koristeći priključna vozila registrovana u inostranstvu, bliže je objašnjena aktom Uprave carina broj 148-I-030-01-424/2/2020 od 02.11.2020. godine.

 

 

Postupak sa robom koja se transportuje kontejnerima 

Postupak sa robom koja se transportuje kontejnerima regulisan je Konvencijom o privremenom uvozu  i aktom Uprave carina broj 148-05-030-16-47/2018 od 28.12.2018. godine.

 

Postupak tranzita u železničkom saobraćaju 

U cilju pojednostavljenja tranzitnog postupka u železničkom saobraćaju, a u slučajevima pravog tranzita kod tzv. "direktnih" vozova Uprava carina dala je objašnjenje postupka svojim aktom broj 01/1.3. D-2422/3 od 18.11.2008. godine. Aktom Uprave carina broj 148-03-030-13-8/2/2009 od 21.05.2009. godine definisan je carinski postupak sa robom u kontejnerima u železničkom saobraćaju. 

 

Snabdevanje brodova, jahti i čamaca

Radi pravilnog i jednoobraznog postupanja carinskih organa u postupku snabdevanja brodova, jahti i čamaca, a u skladu sa odredbama  Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, („Sl.glasnik RS“,br. 127/03 ... i 28/09), kao i na osnovu akta Ministarstva finansija, Sektora za carinski sistem i politiku, broj 404-05-00014/2010-17 od 01.03.2010.godine, obaveštavamo vas o sledećem:

U  članu 87a Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga (u daljem tekstu Uredba) generalno su navedeni svi plovni objekti koji se snabdevaju pod carinskim nadzorom, roba kojom se navedena plovila snabdevaju pod carinskim nadzorom, kao i mesto iz koga se snabdevaju, odnosno pristanište odnosno luka iz kojih napuštaju carinsko područje, dok se odredbama čl.87d i 87đ Uredbe bliže propisuje određena kategorija brodova i to strani i domaći putnički brodovi koji saobraćaju sa inostranstvom, kao i strani  i domaći teretni brodovi koji saobraćaju u međunarodnom rečnom saobraćaju.

Takođe je, odredbama člana 87b Uredbe propisano da se strana i domaća roba za snabdevanje plovnih objekata može uputiti preko pravnog lica registrovanog za snabdevanje prevoznih sredstava iz carinskog skladišta koje se nalazi na pristaništu, odnosno luci otvorenoj za međunarodni saobraćaj, na osnovu fakture ili otpremnice.

U skladu sa navedenim, mišljenje Ministarstva finansija izneto u napred navednom aktu je, da se skladišta iz kojih se plovni objekti snabdevaju gorivom i mazivom moraju nalaziti na pristaništu, odnosno luci otvorenoj za međunarodni saobraćaj, imajući u vidu da je pojam „domaća i strana roba“  opšti pojam i obuhvata sve posebne vrste robe, uključujući gorivo i mazivo.

 Takođe, Ministarstvo finansija u svom aktu napominje, da se gorivo i mazivo plovnim objektima može prodavati iz privatnih carinskih skladišta koja imaju dozvoljenu prodaju i da se na njih odnose odredbe člana 17a (maloprodaja goriva) i člana 25a (skladišta za naftu i naftne derivate) Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenja usluga u prometu robe („Sl. glasnik RS“, broj 47/96...98/09).
 Imajući u vidu napred izneto, carinarnice će prilikom odobravanja postupka snabdevanja brodova, jahti i čamaca gorivom i mazivom voditi računa o ispunjenosti  navedenih uslova.

 Prednje vam se dostavlja radi upoznavanja i jednoobrazne primene.

 

            (Akt Uprave carina broj: 148-03-030-01-75/2010 od 25.03.2010.godine)

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina