Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA

 

Vođenje upravnog postupka regulisano je odredbama čl. 17.-26. Carinskog zakona i odredbama čl. 90.-189.Zakona o opštem upravnom postupku.

 

 Lice koje od carinskih organa zahteva donošenje odluke, mora izneti sve činjenice i okolnosti i podneti isprave i druge dokaze značajne za donošenje odluke.

 

Odluka se donosi bez odlaganja, a najkasnije u roku predviđenom odredbama zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

 

Odluka koju donosi carinski organ u pismenoj formi, bilo da je tom odlukom odbijen zahtev ili da je nepovoljna po lice na koje se odnosi, mora da sadrži razloge na osnovu kojih je doneta i pravo na žalbu.

 

Ako carinski organ usvoji zahtev stranke u manje značajnim jednostranačkim upravnim stvarima, rešenje može da sadrži samo dispozitiv u vidu zabeleške na spisu.

 

Protiv prvostepene odluke koju u upravnom postupku donese carinski organ može se uložiti žalba Ministarstvu finansija, Sektoru za drugostepeni poreski i carinski postupak - Odeljenju za drugostepeni carinski postupak. Žalba ne zadržava izvršenje odluke.

 

Protiv drugostepene odluke koja je doneta u upravnom postupku može se, u skladu sa odredbama Zakona o upravnim sporovima, pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina