Preskoči veze navigacije
Tehnologija rada
Tehnički preduslovi
Aktuelno
Preuzimanje programa i dokumenata
Spisak verifikovanih programa

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE CARINSKIH DEKLARACIЈA

 

Carinskim zakonom je predviđena mogućnost upotrebe informacionih tehnologija i komunikacije sa Upravom carina elektronskim putem, kao i podnošenje carinske deklaracije elektronskom razmenom podataka.

 

Uvođenje elektronskog podnošenja carinskih dokumenata je od izuzetnog značaja za učesnike u carinskom postupku kao i za Upravu cairina zbog niza prednosti, od kojih su najznačajnije:

 

• otklanja se jedno od najvećih uskih grla u sprovođenju carinskog postupka - unos podataka iz carinske dokumentacije u ISCS;

• veliki broj carinskih radnika koji je unosio podatke iz carinske dokumentacije u ISCS može se rasporediti na druge poslove;

• učesnicima u carinskom postupku se omogućavaju značajne uštede;

•stvaraju se tehnički preduslovi za savremeno sprovođenje carinskog postupka na osnovu pojednostavljene deklaracije;

• stvaraju se tehnički preduslovi za realizaciju projekta "jednog elektronskog prozora" (single electronic window), koji treba dodatno da ubrza sprovođenje celokupnog postupka.

 

Uprava carina je izvršila dopune i izmene informacionog sistema carinske službe tako da je omogućila podnošenje ЈCI i sažete deklaracije elektronskim putem.

 

Zahteve za odobrenje elektronskog podnošenja dokumenata Uprava carina prima od 07.07.2005. godine. Zahtev se podnosi Upravi carina - Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije, Novi Beograd, Narodnih Heroja 63.


Pri podnošenju zahteva neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 320,00 dinara na račun 840-742221843-57.   

 

Uprava carina će prema svojim tehničkim mogućnostima omogućiti svim zainteresovanim da se postupno uključe u elektronsko podnošenje dokumenata.

U skladu sa planovima razvoja informacionog sistema Uprava carina će do kraja godine obezbediti tehničke preduslove da se u elektronsko podnošenje dokumenata mogu uključiti svi učesnici u carinskom postupku.

 

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina