Otvorena carinska linija



NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari





Studija merenja vremena

 

 

E-POSLOVANJE SA UPRAVOM CARINA

 

Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Uprava carina (u daljem tekstu: UCRS), u cilju daljeg razvoja elektronskog poslovanja, uvodi korišćenje elektronskog potpisa učesnika u carinskom postupku koji poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat počev od  05.03.2012. godine.

 

Elektronski potpis predstavlja modernu alternativu za svojeručni potpis i obezbeđuje:
- utvrđivanje identiteta potpisnika
- prihvatanje podataka potpisanih elektronskim potpisom
- integritet komunikacije, direktnu povezanost sa podacima na koje se odnosi, i to na način koji omogućava uvid u bilo koju izmenu izvornih podataka

 

Elektronsko poslovanje sa UCRS podrazumeva sprovođenje carinskog postupka u elektronskom okruženju, pomoću elektronske razmene podataka, uz primenu elektronskog potpisa, kao i upotrebom informatičke opreme, sigurnih telekomunikacijskih kanala, računarskih mreža, aplikativnih sastava i drugih alata elektronskog poslovanja.

 

Uvođenjem portalnih rešenja UCRS je počela da nudi aplikacije svojim spoljnim korisnicima.
Spoljni korisnici su privredni subjekti koji sarađuju sa UCRS, odnosno lica koja su, u skladu sa carinskim propisima, ovlašćena da preduzimaju sve ili neke radnje u postupcima koje sprovodi UCRS i koja koriste sistem elektronske razmene podataka UCRS.

 

PRAVNI OSNOV

 

● Zakon o elektronskom potpisu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004).
● Zakon o elektronskom dokumentu („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009)
● Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, broj 40/2010).
● Carinski zakon („Sl. glasnik RS“, broj 18 /2010)
● Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS“ broj 93/2010)
Uključujući i sve izmene i dopune propisa.

 

Korisnici treba da obrate pažnju na napred navedenu zakonsku regulativu, posebno radi naknadne kontrole i omogućavanja bezbednog i trajnog čuvanja elektronskih dokumenata u izvornom obliku.

 

Korisnik koji želi da mu se omogući elektronsko poslovanje sa carinskim organima, prethodno treba da ispuni uslove koje određuje direktor Uprave carina.
 

 

 

 

Na osnovu člana 255.tačka 2. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“ broj 73/2003, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 63/2006 - ispr.,-/2010 – odluka US i 18/2010 –dr.zakon), člana 4. stav 3. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“ broj 18/2010), člana 6. i 7. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Sl. glasnik RS“ broj 93/2010), u vezi sa članom 1.stav 2. Zakona o elektronskom potpisu („Sl. glasnik RS“ broj 135/2004), direktor Uprave carina određuje


                                


OPŠTE USLOVE
ZA E- POSLOVANJE SA MINISTARSTVOM FINANSIЈA -  UPRAVOM CARINA REPUBLIKE SRBIЈE


Uslovi koji se zahtevaju za korišćenje e-poslovanja sa Ministarstvom finansija Republike Srbije - Upravom carina su:


1. KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT

 

Sve poruke koje se razmenjuju sa Upravom carina Republike Srbije radi sprovođenja carinski dozvoljenih postupaka, moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom. Za ovu svrhu, mogu se koristiti kvalifikovani elektronski sertifikati sertifikacionih tela za izdavanje elektronskih sertifikata registrovanih u Republici Srbiji.

 

Registar Sertifikacionih tela u Republici Srbiji vodi Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije, a objavljen je na web strani ministarstva (http://www.kultura.gov.rs).


2. ZAKLJUČENJE UGOVORA O KORIŠĆENJU E-POSLOVANJA

 

Za omogućavanje e-poslovanja korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata zaključuje se ugovor sa Upravom carina Republike Srbije, kojim se regulišu prava i obaveze i odgovornost lica koja žele da koriste e-poslovanje i Uprave carina Republike Srbije. Ugovor se zaključuje u pismenoj formi i korisnik ga svojeručno potpisuje.

 

                                                       
3. PRIЈAVA KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA ZASTUPNIKA ZA REGULISANJE E- POSLOVANJA

 

Korisnik koji želi da koristi e-poslovanje sa Upravom carina prethodno treba da podnese prijavu kvalifikovanog elektronskog sertifikata zastupnika za regulisanje e-poslovanja, koja sadrži podatke o korisniku i zastupniku za regulisanje e-poslovanja.

 

 

 

 

Za dodatne informacije o ugovoru i popunjavanju prijava možete se obratiti elektronskom poštom na adresu eposlovanje@carina.rs.

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina