Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

POČETAK IMPLEMENTACIЈE SISTEMA TIR-EPD

 

Pojednostavljenje i ubrzanje carinskih postupaka, a naročito u oblasti tranzita, predstavlja jedan od prioriteta koje je sebi postavila Uprava carina.


S tim u vezi, dana 27. juna 2011. godine uspešno je obavljeno testiranje prve  TIR-EPD deklaracije, koja je elektronski dostavljena pre prispeća prevoznog sredstva polaznoj carinskoj ispostavi Republike Srbije. Ovo praktično znači da je stvorena početna osnova za dalja testiranja sistema TIR-EPD, a što bi u periodu nakon testiranja trebalo rezultirati punom implementacijom i masovnijom primenom elektronske najave TIR karneta, kao najznačajnijeg tranzitnog postupka na carinskom području Republike Srbije.


Sistemi TIR-EPD i Real Time Safe TIR predstavljaju jedan od načina kompjuterizacije TIR sistema. NJihovom primenom omogućuje se niz olakšica u poslovanju držalaca karneta, s obzirom da ovi sistemi daju mogućnost elektronske najave TIR karneta svim carinskim administracijama koje su deo ovog sistema i koje su na itinereru transportnog sredstva.


To praktično znači da primenom ovog sistema prestaje potreba da carinski službenici unose podatke iz TIR karneta u ISCS na graničnim prelazima i u unutrašnjosti, informacija o dolasku transportnog sredstva dobijena je unapred i moguće je doneti odluku o postupanju sa tim vozilom na bazi upravljanja rizikom znatno pre njegovog fizičkog prisustva. Sistemi takođe doprinose povećanju nivoa bezbednosti u korišćenju TIR karneta, s obzirom da onemogućavaju upotrebu nevažećih karneta. Na kraju, ali ne i po važnosti, implementacija sistema treba da doprinese i povećanju maksimalnog garantnog iznosa u Republici Srbiji za TIR operacije sa sadašnjih 50.000 US $ na iznos od 60.000 EUR-a.

 

Uprava carina Republike Srbije nastaviće u narednom periodu sa aktivnostima čiji rezultat treba da bude puna implementacija sistema TIR-EPD i  Real Time Safe TIR-a.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina