Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 

 

 

 

 

 

KAKO DA POŠALJETE HUMANITARNU POMOĆ IZ INOSTRANSTVA KAO GRAĐANIN?

 

 

ü  najvažnije je naznačiti KO šalje robu (DONATOR) i ko je PRIMALAC. Apelujemo da ukoliko se roba ne šalje na unapred predodređenog primaoca, oni koji je šalju naznače da je primalac CRVENI KRST SRBIЈE.

 

ü  izvoz ovih pošiljaka obavlja uz obavezno prilaganje popisa robe tzv. specifikacija robe (u kojoj treba navesti koja roba se nalazi u tovaru, kao i njenu okvirnu količinu)

 

ü  potrebno je priložiti i overenu izjavu donatora (lična izjava se može overiti u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu, u Crvenom krstu, nekoj od verskih zajednica, nekom od udruženja naših građana u toj zemlji ili kod notara)

 

 

Ne treba zaboraviti da roba koja se šalje u humanitarnoj pomoći najčešće podleže kontroli  neke od nadležnih inspekcijskih službi (sanitarna, fitosanitarna, veterinarska) ili je za nju potrebno dobiti saglasnost nadležnog ministarstva ili  Agencije za lekove i medicinska sredstva.

Na žalost, inspekcijske službe nisu prisutne na svim prelazima, pa čekanje na saglasnost za pristiglu pomoć može biti izazvano tom činjenicom, a ne neefikasnošću carinske službe. Zato treba obratiti posebnu pažnju na to gde i u kom intervalu rade navedene inspekcijske službe da bi se izbeglo dodatno čekanje. Informacije o tome možete pogledati na sledećim linkovima:

 

https://www.carina.rs/cyr/Stranice/Vest.aspx?ListItemID=794

 

 

Početak

 

 

KAKO DA POŠALJETE HUMANITRANU POMOĆ IZ INOSTRANSTVA KAO ORGANIZACIЈA?

 

 

Pošiljaocima se preporučuje da podnesu izvoznu carinsku deklaraciju u zemlji otpreme ili u nekoj drugoj usputnoj EU članici radi bržeg okončanja carinske procedure.

 

1. Pošiljke koje humanitarne organizacije registrovane u nekoj od država članica EU šalju primaocima u Srbiji

 

  • potrebno je podneti izvoznu carinsku deklaraciju:

humanitarne organizacije sa sedištem u nekoj od država članica EU mogu podneti izvoznu deklaraciju u matičnoj zemlji ili bilo kojoj drugoj državi članici EU.

 

2. Pošiljke koje šalju ostala pravna lica (udruženja građana, kompanije, organizacije, crkve, klubovi i sl.) iz EU primaocima u Srbiji

 

  • potrebno je podneti izvoznu carinsku deklaraciju:

izvoznu deklaraciju mogu podneti u matičnoj državi ili bilo kojoj drugoj državi članici EU. Ako pravno lice šalje humanitarnu pošiljku u svoje ime, uz izvoznu deklaraciju se prilaže faktura ili izjava da se radi o gratis pošiljci humanitarne pomoći sa popisom robe.

 

3. Pošiljke koje šalju diplomatska predstavništva primaocima u Srbiji

 

  • potrebno je podneti izvoznu carinsku deklaraciju:

izvoznu deklaraciju mogu podneti u bilo kojoj državi članici, potrebno je uz deklaraciju priložiti i popis robe i potvrdu da se radi o pošiljci humanitarne pomoći, koja eventualno može biti potpisana i overena od strane diplomatsko konzularnog predstavništva Republike Srbije u zemlji iz koje se pomoć upućuje.

 

Početak

 

 

NEOPHODNE KONTROLE HUMANITARNE POMOĆI

 

 

Roba koja se šalje u humanitarnoj pomoći najčešće podleže neophodnoj kontroli neke od nadležnih inspekcijskih službi (sanitarna, fitosanitarna, veterinarska) ili je za nju potrebno dobiti saglasnost nadležnog ministarstva ili  Agencije za lekove i medicinska sredstva.

 

Na žalost, inspekcijske službe nisu prisutne na svim prelazima, pa čekanje na saglasnost za pristiglu pomoć može biti izazvano tom činjenicom, a ne neefikasnošću carinske službe. Zato treba obratiti posebnu pažnju na to gde i u kom intervalu rade navedene inspekcijske službe da bi se izbeglo dodatno čekanje. Informacije o tome možete pogledati na sledećim linkovima:

 

https://www.carina.rs/cyr/Stranice/Vest.aspx?ListItemID=794

 

Kontakti navedenih inspekcijskih službi:

 

SANITARNA INSPEKCIЈA - 011/ 3115 779 (radno vreme 07:30-22:00)

FITOSANITARNA INSPEKCIЈA – 011/ 3117 779

VETERINARSKA INSPEKCIЈA- 011/ 3117-272 (radno vreme 08:30-16:30)

AGENCIЈA ZA KONTROLU LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA - 011/ 3951 125

 

VAŽNE INFO ZA UVOZ HRANE:

 

Hrana i hrana za životinje podležu inspekcijskoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“, broj 41/2009). Na osnovu napred navedenog zakona hrana se deli prema poreklu i shodno toj podeli podeljene su nadležnosti inspekcijskih kontrola…

 

·         hrana životinjskog porekla  - granična veterinarska inspekcija

 

·         hrana biljnog porekla – fitosanitarna inspekcija za bezbednost hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla;

 

·         mešovita hrana koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla  - granična veterinarska inspekcija i fitosanitarna inspekcija za bezbednost hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla;

 

·         hrana ni biljnog, ni životinjskog porekla (mineralne materije, so) – sanitarna inspekcija;

 

1) Hrana životinjskog porekla shodno Naredbi o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se vršiti uvoz i tranzit pošiljki i pratećih predmeta koje podležu veterinarsko sanitarnoj kontroli („Službeni glasnik RS“ broj 14/2011- dalje Naredba) može se uvoziti samo preko sledećih graničnih prelaza:

 

• kad se prevoze sredstvima železničkog saobraćaja: Vršac, Dimitrovgrad, Subotica, Šid, Preševo (Ristovac) i Prijepolje;

 

• kad se prevoze sredstvima drumskog saobraćaja: Vatin, Gradina, Horgoš, Batrovci, Sremska Rača, Mali Zvornik (Novi most), Preševo i Gostun;

 

• kad se prevoze sredstvima rečnog saobraćaja: Veliko Gradište i Bezdan;

 

• kad se prevoze sredstvima vazdušnog saobraćaja: Beograd

 

Na osnovu informacije dobijene iz Uprave za veterinu  na sledećim graničnim prelazima inspekcija radi 24 časa dnevno: 

 

• Batrovci

• Horgoš

• Preševo

 

2)  Kontrola hrane biljnog porekla i delom hrane mešovitog porekla se vrši u unutrašnjosti R. Srbije i shodno tome može se uvoziti preko bilo kog graničnog prelaza (npr. keks, čokolada, sokovi, itd.)

 

Izuzetak od ovog pravila je situacija kada hrana podleže i kontroli granične fitosanitarne inspekcije, shodno Zakonu o zdravlju bilja („Sl. glasnik RS“, broj 41/2009). Na primer sveže voće i povrće, brašno, pirinač i sl.. U tom slučaju hrana biljnog porekla se može uvoziti samo preko graničnih prelaza koji su navedeni u Naredbi o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, provoziti i izvoziti pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata („Sl. glasnik RS“, broj 107/2009) iz razloga što se kontrola hrane mora izvršiti i shodno Zakonu o zdravlju bilja. Ova hrana, koja podleže kontroli dve inspekcije, se može uvoziti samo preko sledećih graničnh prelaza i to:

 

• prevoznim sredstvima železničkog saobraćaja: Vršac, Dimitrovgrad, Subotica, Ristovac, Šid, Kikinda, Prijepolje i Brasina;

 

• prevoznim sredstvima drumskog saobraćaja: Vatin, Gradina, Horgoš, Preševo, Mali Zvornik - Novi most, Sremska Rača, Kotroman, Batrovci, Bogojevo i Gostun;

 

• prevoznim sredstvima rečnog saobraćaja: Veliko Gradište i Bezdan;

 

• prevoznim sredstvima vazdušnog saobraćaja: Beograd;

 

• poštanske pošiljke bilja i biljnih proizvoda mogu se uvoziti, provoziti i izvoziti samo preko sledećih graničnih prelaza: Beograd, Niš i Novi Sad

Na osnovu informacije dobijene iz Uprave za zaštitu bilja na sledećim graničnim prelazima inspekcija radi 24 časa dnevno: 

 

• Batrovci

• Horgoš

• Preševo

 

3) Za mešovitu hranu koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla ukoliko podleže kontroli granične veterinarske inspekcije primenjuje se procedura navedena u tački 1), dok ukoliko podleže kontroli fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla primenjuje se procedura navedena u tački 2).

 

4) Kontrola hrane ni biljnog ni životinjskog porekla (npr: voda za piće u originalnoj ambalaži, so za ljudsku ishranu, dijetetski proizvodi, hrana za bebe-zamena za majčino mleko i sl ) koju vrši sanitarna inspekcija sprovodi se u unutrašnjosti R.Srbije i shodno tome može se uvoziti preko bilo kog graničnog prelaza.

 

UVOZ LEKOVA:

 

Određeni lekovi i medicinska sredstva mogu izgubiti svoja svojstva ukoliko se transportuju na neadekvatan način. I pored svih mogućih olakšica u carinskom postupku, osetljiva roba mora se pregledati da se ne bi desilo da umesto da pomogne, zapravo odmogne ugroženom stanovništvu. Apelujemo na učesnike u carinskom postupku da kada je u pitanju doniranje lekova i medicinskih sredstava posebnu pažnju obrate na Uputstvo koje je za donatore pripremilo Ministarstvo zdravlja-  https://www.carina.rs/cyr/Zakoni/Uputstvo%20donatorima%20lekova%20i%20medicinskih%20sredstava.pdf

 

Za uvoz lekova neophodna je saglasnost Agencije za lekove i medicinska sredstva (kontakt telefon 011/ 3951 125).

 

SPISAK ROBA KOЈE PODLEŽU FITOSANITARNOЈ KONTROLI:

 

 https://www.carina.rs/cyr/Zakoni/Fito%20bezbednost%20hrane%2017%2003%202014.pdf

 

SPISAK ROBA KOЈE PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOЈ KONTROLI:

 

https://www.carina.rs/cyr/Zakoni/Veterinarski%20spisak%2017%2003%202014.pdf

  

 

SPISAK ROBA KOЈE PODLEŽU SANITARNOЈ KONTROLI:

 

https://www.carina.rs/cyr/Zakoni/Zdravstveno%20sanitarna%20inspekcija%2001%2001%202014.pdf

 

NAPOMENA:

 

UPRAVA CARINA PREPORUČUЈE DONATORIMA DA ZBOG DUGE PROCEDURE PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIЈA IZBEGAVAЈU SLANJE LEKOVA I POLOVNE OBUĆE

 

Početak

 

 

LISTA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA SRBIЈE U INOSTRANSTVU

 

Uprava carina Republike Srbije apeluje na ljude i organizacije širom Evrope da vode računa koju vrstu pomoći šalju u Srbiju, kao i na koji način to rade. Preporuka Ministarstva finansija Republike Srbije je da se pre upućivanja pomoći kontaktira diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije u zemlji izvoznika.

 

VAŽNA NAPOMENA: Potvrda koja se dobija u diplomatsko konzularnom predstavništvu NE OSLOBAĐA robu od obaveznih kontrola koje sprovode inspekcijske službe (sanitarna, fitosanitarna, veterinarska)! Te kontrole moraju biti obavljene zbog zaštite zdravalja i bezbednosti građana.

 

 

Početak

 

 

PRAVA PRIMALACA POMOĆI

 

  Naglašavamo da Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći predviđa da primalac donacije i humanitarne pomoći bude oslobođen od plaćanja carine, drugih uvoznih dažbina i taksi koje se plaćaju prilikom uvoza robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći. Carinski postupak po tom osnovu sprovodi se u redovnom postupku (podnošenjem carinske deklaracije). Zakonom je propisano da državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije mogu primati donacije i humanitarnu pomoć.Radi korišćenja povlastice predviđene tim Zakonom, primalac donacije i humanitarne pomoći, uz zahtev za oslobođenje, podnosi carinarnici:

 

1. izjavu donatora, odnosno davaoca humanitarne pomoći iz koje se vidi da se roba šalje besplatno,

 

2.  izjavu da će roba biti upotrebljena u humanitarne, naučne, prosvetne, kulturne, sportske, verske i umetničke svrhe, unapređenje uslova života stanovništva i zdravstvene zaštite, zaštitu životne sredine i sl.;

 

3. izvod iz registra, ili drugi dokaz da se bavi nekom od napred navedenih delatnosti (ovaj dokaz ne podnose državni organi i organi jedinica lokalne samouprave).Na osnovu podnetog zahteva carinarnica donosi rešenje.

 

Početak

 

 

STANJE NA PRELAZIMA

 

Obaveštavamo sve građane da je od 30.maja 2014. godine rad normalizovan na svim graničnim prelazima u okviru carinarnice Šabac.
Preporuka je da ipak pre nego što se uputite prema bilo kom graničnom prelazu obratite pažnju i na informacije Auto moto saveza Republike Srbije  o stanju na putevima, s obzirom na to da su neki putevi zbog kližišta neprohodni:

 

 

http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=544%3Aspisak-neprohodnih-puteva-zbog-izlivanja-reka-i-poplava&catid=67%3Avesti&Itemid=90

 

 

Početak

 

 

 

APEL ZA STRPLJENJE

 

   

Uprava carina još jednom apeluje na građane koji upućuju humanitarnu pomoć, kao i na učesnike u carinskom postupku za strpljenje prilikom obavljanja carinskih formalnosti pri uvozu humanitarne pomoći.

 

Minimum propisanog carinskog postupka neophodno je sprovesti ne zbog insistiranja na formalnosti nego zbog zaštite i ovako ugroženih ljudi bez igde ičega.

 

Humanitarna katastrofa bila bi još veća da neko od ugroženog stanovništva primi neadekvatnu humanitarnu pomoć – neispravnu hranu ili lekove

.

Stoga molimo sve ljude dobre volje da se informišu o tome koja vrsta pomoći je neophodna, koje carinske procedure je neophodno sprovesti, i preko kojih graničnih prelaza se upućuje pomoć.

 

Uprava carina otvorila je i telefone za informacije +381(0)11 20 15 920, +381(0)11 26 90 822 i +381(0)64 858 21 45, a sve informacije i uputstva za uvoz građani i organizacije mogu pronaći na sajtu Uprave carina www.upravacarina.rs, kao i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije širom sveta.

 

Početak

 

ŠEST NAЈVEĆIH ZABLUDA PRI UVOZU HUMANITARNE POMOĆI

 

    1.Potvrda koja se dobija u diplomatsko-konzularnim predstavništvima OSLOBAĐA robu od obaveznih kontrola koje sprovode inspekcijske službe (sanitarna, fitosanitarna, veterinarska)! - NETAČNO
Humanitarna pomoć je oslobođena carinskih DAŽBINA, ali postupak carinjenja se mora obaviti i on podrazumeva da za osetljivu robu postoji potvrda adrekvatne inspekcijske službe da je ona ispravna za korišćenje i da neće ugroziti zdravalje i bezbednost građana.

 

       2.  Humanitarna pomoć treba da uđe u zemlju BRZO i BEZ KONTROLE! - NETAČNO
Osetljiva roba, poput hrane, vode i lekova mora proći odgovarajuću inspekcijsku kontrolu, jer bi humanitarna katastrofa bila bi još veća da neko od ugroženih građana primi ''pomoć'' od koje potencijalno može da se razboli.

 

      3. Humanitarna pomoć MOŽE da uđe u zemlju na bilo kom graničnom prelazu! - NETAČNO
Na žalost, inspekcijske službe nisu prisutne na svim prelazima, pa ukoliko humanitarna pomoć stigne na neki od tih prelaza MORAĆE da bude upućena na onaj gde one postoje. Upućivanje na drugi prelaz i čekanje na saglasnost odgovarajuće inspekcijske službe ODUZIMAЈU dodatno vreme. Zato treba obratiti posebnu pažnju na to gde i u kom intervalu rade navedene inspekcijske službe da bi se izbeglo dodatno čekanje:

 

https://www.carina.rs/cyr/Stranice/Vest.aspx?ListItemID=794

 

    4. Sanitarna, fitosanitarna i veterinarska inspekcija su deo carinske službe! - NETAČNO
Na graničnim prelazima radi više državnih službi od kojih je Carina samo jedna. Pre nego što se uputi žalba na rad Carine, neophodno je da se učesnik u postupku informiše u KOЈOЈ službi je došlo do zastoja ili problema. Carinik i da hoće, ne može i ne sme da pusti robu ukoliko nema rešenje odgovarajuće inspekcije da je ona ispravna.

 

    5. Formalnosti oko uvoza humanitarne pomoći ZAVRŠAVAЈU SE na graničnom prelazu! - NETAČNO
Na graničnom prelazu formalnosti se završavaju brzo, ali se roba šalje u carinsku ispostavu u unutrašnjosti zemlje radi kontrole. To se radi zbog toga da se ne bi stvarala gužva na graničnom prelazu i da bi se obezbedili što bolji uslovi za detaljan pregled. Vozilo se upućuje ka tačno određenoj unutrašnjoj ispostavi i vozač NE SME samoinicijativno da ode na neko drugo mesto, niti da prekrši zadati rok od najduže 72 sata za pristizanje na odredišnu ispostavu.

 

    6. Robu za prodaju je MOGUĆE prijaviti kao humanitarnu pomoć ili u njoj prošvercovati neku drugu robu! - NETAČNO
Pretpostavka da  je usled velikog pritiska robe pregled otežan je pogrešna, jer carinska služba sada raspolaže sa deset mobilnih i jednim stacionarnim skenerom kojima je moguće videti svaki detalj u tovarima, carinici imaju pravo da sprovode tzv. ''dubinske kontrole'' u unutrašnjosti teritorije, kao i naknadne kontrole robe nad kojom je već okončan postupak, a sinhronizovana akcija sa drugim organima - policijom, tržišnom inspekcijom i pravosuđem, učiniće akcije mnogo efikasnijim.

 

Početak

 

 

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina