Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

            

POČETAK  ZAJEDNIČKOG  TRANZITNOG  POSTUPKA

 

Narodna skupština Republike Srbije proglasila je 24. juna 2015. godine Zakon o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 13/15, u daljem tekstu Konvencija.) U skladu sa Odlukom br. 2/2015 Zajedničkog odbora Konvencije, Republika Srbija će od 1. februara 2016. godine početi sa primenom zajedničkog tranzitnog postupka.
Zajednički tranzitni postupak daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da robu prevoze između ugovornih strana Konvencije  (Evropska Unija – EU: Švedska, Finska, Letonija, Litvanija, Estonija, Danska, Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Holandija, Belgija, Francuska, Austrija, Španija, Portugalija, Italija, Slovenija, Luksemburg, Malta, Kipar, Grčka, Bugarska, Rumunija, Češka Republika, Mađarska, Poljska, Slovačka Republika i Hrvatska; EFTA zemlje: Švajcarska, Norveška, Island i Kneževina Lihtenštajn  kao i Republika Turska i Republika Severna Makedonija) na osnovu jedne elektronske deklaracije i jednog obezbeđenja koje važi u toku cele tranzitne operacije.
Takođe, od 1. februara 2016. godine, moguće je da se pojavi roba za koju je tranzitne postupak već otpočeo u nekoj od ugovornih strana Konvencije. U tim slučajevima carinska ispostava na ulasku u Republiku Srbiju ima ulogu tranzitne carinske ispostave.

 

 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U NCTS

Evropska kancelarija za borbu protiv prevara (OLAF) koristi podatke iz NCTS-a kojima upravlja Evropska komisija u skladu sa Uredbom (EU) br. 952/2013 o carinskom zakonu Unije i Koncvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku i te podatke prikuplja u bazi podataka o uvozu, izvozu i tranzitu (IET – Import/Export/Transit). Ti podaci uključuju podatke o pošiljaocu i primaocu robe i obično se odnose na privredna društva, međutim mogu se odnositi i na fizička lica. Više informacija o postupanju s ličnim podacima prikupljenim od strane OLAF-a nalazi se u Izjavi o privatnosti na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/212_iet_en.pdf

 

 

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK


Zajednički tranzit, predstavlja tranzit izmedju svih zemalja članica Konvencije o zajedničkom tranzitu, 28 zemalja EU + 4 zemlje EFTA (Lihtenštajn, Norveška, Island i Švajcarska) + Republika Turska + Republika Severna Makedonija. Tranzit zajednice predstavlja primenu NCTS samo izmedju zemalja EU (28). Nacionalna primena NCTS, samo u okviru jednog carinskog područja. Zajednički tranzitni postupak propisan je Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvencijom o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom.

Odlukom broj 1/2016 EU-EFTA Zajedničkog odbora o zajedničkom tranzitu izvršene su izmene Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, koje se primenjuju od 1. maja 2016. godine. Republika Srbija, kao ugovorna strana Konvencije, je sprovela neophodnu zakonsku proceduru za usvajanje ove Odluke.

 

- Ukidanje osetljive robe u zajedničkom tranzitnom postupku.

 

Konsolidovanu Konvenciju o zajedničkom tranzitnom postupku možete preuzeti ovde.

                                                

 

OBJAŠNJENJA ZA KOMPJUTERIZOVANI TRANZITNI POSTUPAK

 

Osnovni princip carinskog tranzitnog postupka je da se omogući kretanje robe iz jedne u drugu carinarnicu u okviru iste ili neke druge carinske teritorije, bez naplate carine i drugih dažbina koji se mogu primeniti na uvezenu ili izvezenu robu bez primene mera trgovinske politike, a pod uslovom da se ispune svi zahtevi koji se odnose na plombe, rokove ili obezbeđenje i slično. Ovde možete preuzeti Objašnjenje kompjuterizovanog tranzitnog postupka kao i pripadajuće priloge.

 

Pojašnjenje okončanje tranzitnog postupka u pojednostavljenom tranzitnom postupku
kod ovlašćenog primaoca možete preuzeti ovde.
 

Određivanje realnih rokova predaje robe prilikom puštanja robe u zajednički tranzitni postupak, možete preuzeti ovde. 

 

Objašnjenje za određivanje rokova u nacionalnom tranzitnom postupku možete preuzeti ovde.

 

Tranzitni postupak u železničkom saobraćaju bliže je objašnjen aktom Uprave carina broj 148-05-030-01-475/2019.

 

Objašnjenje postupka provere, naplate i okončanja postupka tranzita opisuje postupak u slučaju kada se utvrdi ili postoji osnovana sumnja da postupak tranzita nije pravilno završen ili neće biti pravilno završen. Ovde možete preuzeti pripadajuće priloge.

 

Adrese carinskih organa nadležnih za naplatu, u ugovornim stranama zemalja članica Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku možete preuzeti ovde.

 

Spisak nacionalnih tranzitnih koordinatora ugovornih strana možete preuzeti ovde.

 

Objašnjenje Postupka kontrole robe u odredišnoj carinskoj ispostavi možete preuzeti ovde.

 

Ovde možete preuzeti listu referentnih podataka.

 

Ovim Objašnjenjem bliže se opisuje način i postupak koji sprovode organizacione jedinice Uprave carina Republike Srbije ( u daljem tekstu: Uprave carina) za prihvatanje, odobravanje i korišćenje obezbeđenja za naplatu duga koji bi mogao nastati u vezi sa robom u tranzitnom postupku.

 

Objašnjenje Uprave carina a radi pravilnog postupanja prilikom podnošenja deklaracije za postupak tranzita koja se podnosi uz upotrebu  elektronske tranzitne deklaracije, a u vezi sprovođenja postupka reeksporta, možete preuzeti ovde.

 

NCTS DOKUMENTACIJA

Dokument za  NCTS proceduru na srpskom jeziku, kao i  NCTS dokument- poruke, pravila i uslove. za privredne subjekte i proizvođače softvera možete preuzeti  ovde.

Dokument za  NCTS - verziju na engleskom jeziku.

 

GMS DOKUMENTACIJA

Dokument za  GMS na srpskom jeziku, kao i GMS dokument - poruke, pravila i uslove za privredne subjekte i proizvođače softvera možete preuzeti ovde.

Dokument za  GMS - verziju na engleskom jeziku.

 
ЕCC GATEWAY DOKUMENT

 

ECC GW   dokument opis procedura, pravila i uslova na srpskom jeziku.

ECC GW   dokument opis procedura, pravila i uslova na engleskom jeziku.

 

 

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA U TRANZITU  

 

Zahtev za autorizaciju elektronske komunikacije u postupku tranzita -preuzmite ovde

Obaveštenje elektronskih parametara - preuzmite ovde.

Autorizacija elektronske komunikacije - preuzmite ovde.

Uslovi elektronske komunikacije sa carinskim organima:

- polazna carinska ispostava

- odredišna carinska ispostava

- carinski organ obezbeđenja 

 

OSIGURANJE KONTINUITETA POSTUPKA

 

Informacija o nedostupnosti NCTS - preuzeti ovde.

Objašnjenje Osiguranja kontinuiteta postupka u tranzitnom postupku – preuzeti ovde.  Takođe, priloge za Objašnjenje Osiguranja kontinuiteta postupka u tranzitnom postupku možete preuzeti ovde.

 

 

PODRŠKA

 

Za  sve informacije o toku projekta, ali i pitanja u vezi novokompjuterizovanog tranzitnog postupka otvorena je posebna adresa za elektronsku poštu: 

                                                               HelpDesk@carina.rs 

 

Radno vreme Help deska je pon. - pet. od 7.30 – 15.30 časova, kontakt telefoni:


                                                 Telefon    +381 11 2015 948

                                                         Fax  + 381 11 2143 834


Za pitanja vezana za primenu tranzitne procedure nadležna je Оdeljenje za tranzit robe u okviru Sektora za carinske postupke i procedure:

                                                                  transit@carina.rs  

 

Za pitanja tehničke podrške iz nadležnosti Sektora za informacione tehnologije:

                                                                    ICT@carina.rs

 

 

OPERATIVNA TRANZITNA MREŽA


Evropska Komisija  (EK) u cilju unapređenja tranzitnog postupka preporučila je svim ugovornim stranama Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku uspostavljanje operativne tranzitne mreže.
S tim u vezi formirana je evropska operativna mreža koju čine nacionalni koordinatori svake ugovorne strane i regionalni koordinatori u svakoj ugovornoj strani Konvencije. Uloga operativne tranzitne mreže je da omogući pravilno sprovođenje tranzitnog postupka privrednim subjektima na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i pomoć u uspostavljanju kontakta sa carinskim službama ugovornih strana u svim aspektima sprovođenja tranzitnog postupka.

Adresar je dostupan na zvaničnoj stranici Evropske Unije i možete ga preuzeti ovde.
Nacionalnu operativnu tranzitnu mrežu čine nacionalni koordinator, regionalni koordinatori ( čiji spisak možete preuzeti ovde ) i Odsek za podršku e-carini.

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina