Preskoči veze navigacije
Bazelska konvencija o prekograničnom kretanju otpada
CITES konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune
Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač
Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama
Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju-ADR
Međunarodni pravilnik o prevozu opasnih materija na železnicama-RID
Konvencija o zabrani proizvodnje, usavršavanja, korišćenja i stvaranja zaliha hemijskog oružja i njegovom uništavanju (CWC)
Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini
Konvencija o zabrani usavršavanja proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništavanju (BTWC)

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

KONVENCIЈE SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIЈE


• Konvencija o stvaranju Saveta za carinsku saradnju
• Konvencija o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe
• Carinska konvencija o privremenom uvozu ambalaže
• Carinska konvencija o privremenom uvozu profesionalne opreme
• Carinska konvencija o olakšicama uvoza robe za izložbe ili upotrebu

   na izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama
• Carinska konvencija o ATA karnetima za privremeni uvoz

   robe – ATA  konvencija
• Carinska konvencija o materijalu za razonodu pomoraca
• Međunarodna konvencija o uprošćavanju i usklađivanju carinskih

  postupaka  (izmenjena i dopunjena) – Revidirana Kjoto konvencija

• Carinska konvencija o privremenom uvozu - Istanbulska konvencija

 


KONVENCIЈE DONETE POD POKROVITELJSTVOM UЈEDINJENIH NACIЈA


• Carinska konvencija o međunarodnom prevozu robe na osnovu karneta

  TIR – TIR Konvencija, 
• Carinska konvencija o kontejnerima 
• Konvencija o olakšicama u turizmu
• Carinska konvencija o privremenom uvozu privatnih drumskih vozila
• Carinska konvencija o uvozu komercijalnih drumskih vozila
• Međunarodna konvencija o usklađivanju graničnih kontrola robe (Ženevska)
• Evropska konvencija o carinskom postupku sa paletama

   koje se koriste u   međunarodnom transportu
• Carinska konvencija o privremenom uvozu izletničkih

  plovila i vazduhoplova za privatnu upotrebu
• Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu
• Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)
• Konvencija o merama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog

   uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara
• Konvencija Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih

   droga i psihotropnih supstanci
• Јedinstvena konvencija o opojnim drogama
• Konvencija o psihotropnim supstancama
• Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune

  i flore (CITES)
• Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnih

  otpada i njihovoj eliminaciji
• Konvencija o zabrani proizvodnje, usavršavanja, korišćenja i

  stvaranja zaliha hemijskog oružja i njegovom uništavanju
• Bečka konvencija (Montrealski protokol) o supstancama koje oštećuju

  ozonski omotač
• Roba dvostruke namene (dual-use goods)

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina