Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

IZ IZVEŠTAЈA EVROPSKE KOMISIЈE 2019

Brisel, 29.maj 2019.

REPUBLIKA SRBIЈA  

  

1.2. Kratak pregled izveštaja

U pogledu sposobnosti preuzimanja obaveza koje proističu iz članstva, Srbija je nastavila da radi na usklađivanju svog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u svim oblastima. Adekvatni finansijski i ljudski resursi i stabilni strateški okviri biće ključni za dinamiku reformi. Srbija je ostvarila dobar nivo pripremljenosti u nekim oblastima kao što su pravo privrednih društava, intelektualna svojina, transportna politika, nauka i istraživanje, obrazovanje i carina.
U pogledu normalizacije odnosa sa Kosovom (str.6. str.59.) : Srbija i dalje učestvuje u dijalogu i pokazuje uzdržanost u odgovoru na uvođenje carinskih tarifa. Srbija tek treba da reši pitanje premeštenih srpskih administrativnih carinskih struktura sa denominacijom Kosova koje administriraju iz Srbije i da prestane sa izdavanjem dokumentacije ili stavljanjem markica sa denominacijom koja je u suprotnosti sa datim sporazumom.

 

Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine

Srbija je dostigla dobar nivo pripremljenosti po pitanju prava intelektualne svojine. Ostvaren je izvestan napredak u usvajanju izmena i dopuna zakona o patentima i usvajanju novog strateškog okvira za 2018-2022, koji je usmeren ka sprovođenju. Preporuke Komisije iz 2018. godine nisu u potpunosti sprovedene i dalje su važeće.

U narednoj godini Srbija treba naročito da:

→ ojača sprovođenje kroz poboljšanje kapaciteta i koordinaciju različitih zainteresovanih strana.
Tokom 2018. godine, količina krivotvorene i piratske robe koju je Tržišna inspekcija oduzela je porastao, kao i broj zahteva koji su podneli privredni subjekti. Broj carinika specijalizovanih u oblasti zaštite intelektualne svojine je blago opao na 14. Broj predmeta koje je Uprava carina zadržala je opao, dok je broj predmeta koje su uništeni porastao. U aprilu 2018, Uprava carina pustila je u rad elektronsku bazu podataka koja se tiče zaštite prava intelektualne svojine na
granicama, u skladu sa novim Carinskim zakonom.U oktobru 2018, vlada je usvojila novi strateški okvir za prava intelektualne svojine (PIS) za period 2018-2022, koji je usmeren na sprovođenje.Zakonodavstvo u oblasti prava intelektualne svojine tek treba uskladiti sa Direktivom o sprovođenju prava intelektualne svojine. Stalno koordinaciono telo za sprovođenje prava intelektualne svojine nije se sastajalo tokom 2018. NJegove radne grupe su bile aktivne samo kada je bilo reči o novom strateškom okviru. Nisu se sprovodile bilo kakve aktivnosti podizanja nivoa svesti ili razmene informacija o sprovođenju prava intelektualne svojine. Potrebno je dalje ojačati koordinaciju između različitih institucija uključenih u sprovođenje prava intelektualne svojine, pre svega kroz adekvatnu IT infrastrukturu.

 

Poglavlje 16: Oporezivanje

Srbija je umereno pripremljena u oblasti oporezivanja. Izvestan napredak je postignut u usklađivanju zakonodavstva...

U narednoj godini Srbija treba naročito da:

 ukloni diskriminaciju u primeni akciza na uvezena jaka alkoholna pića...

….Zakonodavstvo o indirektnom oporezivanju usvojeno je u aprilu 2018. godine a stupilo je na snagu u januaru 2019. godine, čime je uveden povraćaj poreza na dodatu vrednost (PDV) nerezidentnim poreskim obveznicima. Na osnovu pravilnika o formi, sadržaju i načinu vođenja evidencije o PDV-u, u julu 2018. godine uveden je novi sistem vođenja evidencije. Nije bilo daljeg usklađivanja zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti direktnog oporezivanja. Uprkos izvesnom ograničenom napretku, javne konsultacije koje su sprovedene pre donošenja poreskog zakonodavstva opet su bile nedovoljne, ne pružajući poslovnim udruženjima dovoljno vremena da daju svoje komentare, te je time jačanje predvidljivosti neuspešno.

 

Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava

Postoji izvestan nivo pripremljenosti u Srbiji za primenu pravnih tekovina EU i evropskih standarda u ovoj oblasti. Srbija je postigla ograničen napredak.

U narednoj godini, Srbija treba naročito da ostvari značajan napredak:

...

→ kroz usvajanje i sprovođenje strategije za ljudske resurse za celokupno pravosuđe i uspostavljanje jedinstvenog i centralizovanog sistema upravljanja predmetima, što bi u kombinaciji trebalo da dovede do merljivog poboljšanja efikasnosti i delotvornosti pravosudnog sistema.

...

Borba protiv korupcije

.....Srbija je ostvarila izvestan nivo pripremljenosti u pogledu borbe protiv korupcije. Postignut je ograničen napredak.

Srbija treba naročito da:

...

→ sprovede zakonodavstvo koje se odnosi na Agenciju za borbu protiv korupcije, a koje treba da bude u skladu sa pravnim tekovinama EU, međunarodnim sporazumima i preporukama GRECO, kako bi se ojačala uloga Agencije kao ključne institucije u delotvornijoj borbi protiv korupcije;

→ sprovede procenu uticaja svoje antikorupcijske politike u cilju usvajanja noveambiciozne strategije i akcionog plana.

 

Institucionalniokvir

Prevencija korupcije

......Institucije Srbije za prevenciju korupcije uglavnom ispunjavaju međunarodne standarde.

U pogledu revizije Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koja bi joj omogućila da bolje preuzme svoju ulogu ključne institucije u ovoj oblasti, prvi nacrt je pripremila radna grupa Ministarstva pravde u julu 2018. godine. Ovaj nacrt nije u potpunosti usklađen sa preporukama GRECO. Drugi nacrt je objavljen na sajtu Ministarstva u februaru 2019. godine nakon konsultacija sa stručnjakom koji radi za GRECO. Vlada je podnela predlog Skupštini početkom maja 2019. godine po hitnom postupku (vidi pod Skupština, o primeni hitnog postupka). Skupština je usvojila zakon 21. maja 2019. godine. Zakon treba da bude usklađen sa pravnim tekovinama EU, međunarodnim sporazumima i preporukama GRECO. Potrebni su napori da se Agencija osnaži da poveća prikupljanje podataka na odgovoran način i analizu podataka, uključujući pristup relevantnim bazama podataka. Budžet Agencije za borbu protiv korupcije povećan je za 2019. godinu, a nova sistematizacija zaposlenih omogućava 123 radna mesta, kao i angažovanje 157 zaposlenih (u poređenju sa 92 radna mesta i 139 ranije zaposlenih).

 

Sprovođenje zakona

......Novim Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanjuorganizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji je stupio na snagu u martu 2018. godine, predviđaju se specijalizovani organi za istragu i gonjenje u slučajevima korupcije. Dok uticaj ovih novih struktura tek treba u potpunosti oceniti, do sada su institucionalni i tehnički kapaciteti policije, tužilaca i sudija sveukupno nedovoljni i potrebno ih je poboljšati. Odeljenja za unutrašnju kontrolu u okviru nadležnih ministarstava i dalje nemaju dovoljno opreme, sredstava i ljudskih kapaciteta.

 

Pravni okvir

.....Pravni okvir za borbuprotiv korupcije uglavnom postoji.

 

Strateški okvir

…..Agencija za borbu protiv korupcije pratila je sprovođenje Strategije za borbu
protiv korupcije i Akcionog plana Srbije za period 2013 – 2018. godine. Od 177 mera koje je trebalo da budu okončane do kraja 2017. godine, Agencija je utvrdila da je 26% sprovedeno u skladu sa pokazateljima, dok je za 61% ocenjeno da nije uopšte sprovedeno (dok su preostale mere smatrane delimično sprovedenim). Određeni broj mera za delotvorno sprovođenje i praćenje ove strategije i strategije koja se na nju nadovezuje, kao i relevantnih delova u Akcionom planu za Poglavlje 23, ozbiljno su odložene.

 

Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost

Postoji izvestan nivo pripremljenosti u Srbiji za sprovođenje pravnih tekovina EU u oblasti pravde, slobode i bezbednosti...

U narednom periodu Srbija treba naročito da:

→ se uzdrži od daljeg odstupanja od vizne politike EU i da preduzme konkretne korake kako bi se u potpunosti uskladila s njom, počevši sa onim nacionalnostima koje su u većoj meri sklone iregularnoj migraciji u EU;

...

.......Srbija sprovodi akcioni plan koji je usvojen pre otvaranja pristupnih pregovora o ovom poglavlju u julu 2016. godine. Srbija je u procesu revizije svog akcionog plana merama usmerenim prema ispunjavanju prelaznih merila Zajedničke pozicije EU.

 

Šengen i spoljne granice

Institucionalna struktura i pravno usklađivanje

Od kada je Zakon o graničnoj kontroli stupio na snagu u proleće 2018. godine, usvojeno je 11 podzakonskih akata. Novi zakon dodeljuje odgovornost za uređenje graničnih prelaza Republičkoj direkciji za imovinu i time rešava dugotrajno pitanje odgovornosti za planiranje, održavanje i izgradnju graničnih prelaza. Sačinjen je dokument o standardizaciji i uređenju graničnih prelaza kao i o kadrovskim potrebama ali još uvek čeka na usvajanje. Srbija takođe treba da pojača napore u izradi Šengenskog akcionog plana.

 

Kapacitet za sprovođenje i primenu

…...Postignut je određeni napredak u sprovođenju strategije integrisanog upravljanja granicom (IBM) 2017-2020. godine i srodnog akcionog plana. Saradnja različitih službi na upravljanju granicom (granična policija, carina, fitosanitarna i veterinarska inspekcija) je dobila zamah uspostavljanjem mehanizma za koordinaciju integrisanog upravljanja granicom (IBM). U toku je izrada novog sporazuma između svih IBM službi o analizi zajedničkog rizika kao i izrada sistema za ranoupozoravanje. Uputstva za razmenu informacija između Operativnog centra Uprave granične policije i Komandnog centra Uprave carina usvojena su oktobra 2018. godine. Potrebno je izraditi platformu za elektronsku razmenu informacija koju bi koristile sve IBM službe.

Svi aspekti carinske saradnje sada su obuhvaćeni u Poglavlju 29 – Carinska unija.

 

Poglavlje 29: Carinska unija

Srbija je na dobrom nivou pripremljenosti u oblasti carinske unije. Izvestan
napredak je ostvaren usvajanjem Carinskog zakona i Zakona o carinskoj službi.
U narednoj godini Srbija treba naročito da:

 dodatno nadogradi carinski sistem obrade integrisanjem upravljanja rizikom;

→ dodatno uloži u IT sistem nacionalnih carinskih službi tako da se omogući njihova integracija sa sistemom EU.

Što se tiče carinskih propisa, nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama je visok. Novi carinski zakon je usvojen u decembru 2018. godine kako bi se obezbedilo dalje usklađivanje sa Carinskim kodeksom EU. Novi zakon o carinskoj službi je takođe usvojen u decembru 2018. godine sa ciljem da se modernizuje rad srpske Uprave carina. Srbija je potpisnica Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku i primenjuje pravila EU koja se odnose na tranzitna kretanja. Pravila o sprovođenju prava intelektualne svojine u carinskom postupku su u velikoj meri u skladu sa pravnim tekovinama EU. Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu primenjuje se u Srbiji. Nomenklatura carinske tarife je u novembru 2017. godine usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2018. godinu, i izmenjena je dva puta, u februaru i u julu 2018. godine. Nomenklatura carinske tarife za 2019. godinu je u novembru 2018. godine usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU. Međutim, pravni propisi o oslobađanju od carine, prekursorima, kulturnim dobrima, slobodnim zonama i sigurnosnim aspektima tek treba da budu usklađeni sa pravnim tekovinama. Pored toga, takse koje se naplaćuju kamionima koji ulaze u carinske terminale zbog ispunjavanja carinskih obaveza nisu u skladu sa pravnim tekovinama. Uprava carina nastavila je da jača svoje administrativne i operativne kapacitete. Prikupljanje carinskih dažbina se dodatno povećalo za 10% u prvih devet meseci 2018. godine. Strategija za IT razvoj Uprave carina treba da bude ažurirana u skladu sa novom poslovnom strategijom i pratećim akcionim planom za period 2017–2020. Nedostaju strateške i moderne tehnike upravljanja, uključujući obezbeđivanje kvaliteta i upravljanje promenama. Napredovao je rad na uspostavljanju funkcionalnog, međusobno povezanog IT sistema, ali kvalifikovani kadrovi i dalje napuštaju sektor za IT. Potrebno je uspostaviti sistem za zadržavanje kvalifikovanih inženjera IT. Za obezbeđivanje interkonektivnosti i interoperabilnosti sa IT sistemima EU potrebni su značajni napori i investicije. Ove investicije treba da budu na odgovarajući način budžetirane tokom narednih godina. Sistem za upravljanje rizikom treba ojačati. Analiza rizika pre dolaska odnosno pre polaska treba dosledno i sveobuhvatno da se sprovodi i da bude usaglašena sa Carinskim kodeksom Unije. U toku je rad na jačanju kapaciteta carinske laboratorije, ali je ona i dalje nedovoljno opremljena. Što se tiče borbe protiv krijumčarenja duvana, Srbija je od 2017. godine potpisnica Protokola o iskorenjivanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima.

 

Poglavlje 30: Spoljni odnosi

 

Srbija je umereno pripremljena u oblasti spoljnih odnosa. Izvestan napredak je ostvaren tokom izveštajnog perioda, ali je potrebno dalje jačanje kapaciteta za rešavanje ključnih problema trgovinske politike. Srbija je ratifikovala Dodatni protokol 5 o olakšavanju trgovine uz Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA).

U narednoj godini Srbija treba naročito da:

→ završi pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima i da dovrši preostale bilateralne pregovore o pristupu tržištu;

→ ojača administrativni kapacitet Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za trgovinu sa EU i pristupanje sporazumu CEFTA i pristupanje STO;

→ sprovede mere u okviru višegodišnjeg akcionog plana za razvoj Regionalnog ekonomskog prostora, naročito da sprovede Protokol 5 o olakšavanju trgovine uz sporazum CEFTA, usvoji i sprovede Protokol 6 o trgovini uslugama uz sporazumCEFTA, koji još uvek nije usvojen, i obezbedi brzo donošenje Protokola 7 o rešavanju sporova uz sporazum CEFTA.

…....U maju 2018. godine, Srbija je usaglasila svoju nacionalnu kontrolnu listu robedvostruke namene sa režimom EU izvoza, transfera, posredovanja i tranzita tih artikala za 2017. godinu... I dalje se čeka ishod prijave Srbije iz 2009. godine za pristupanje Vasenarskom sporazumu.Što se tiče sprovođenja Višegodišnjeg akcionog plana za razvoj Regionalnog ekonomskog prostora, Srbija je u septembru 2018. godine ratifikovala Dodatni protokol 5 o olakšavanju trgovine uz sporazum CEFTA... Važno je za Srbiju da igra konstruktivnu ulogu u okviru sporazuma CEFTA, kako bi omogućila pravovremeno i neometano sprovođenje višegodišnjeg Akcionog plana za Regionalni ekonomski prostor.

.......Što se tiče bilateralnih sporazuma sa zemljama koje ne pripadaju EU, Srbija je u septembru 2018. godine ratifikovala novi bilateralni investicioni sporazum sa Turskom. U martu 2019. godine, Srbija je objavila da je završila pregovore o Sporazumu o slobodnoj trgovini (FTA) sa Evroazijskom ekonomskom unijom.Srbija je takođe u pregovorima o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom. Srbija mora da obezbedi usaglašenost svih svojih sporazuma o trgovini, investicijama i ekonomskoj saradnji i drugih relevantnih sporazuma sa pravnim tekovinama EU.

 

Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe

 

Srbija je ostvarila izvestan nivo pripremljenosti u pogledu specifičnih administrativnih uslova za sopstvene resurse, kao što je utvrđeno propisima o sopstvenim resursima.Postignut je
izvestan napredak u osnovnim oblastima politike koje utiču na pravilno funkcionisanje sistema sopstvenih sredstava.

U narednoj godini Srbija treba naročito da:

→ preduzme dalje korake kako bi se ojačali administrativni kapaciteti koordinacione grupe i različitih institucija uključenih u sistem sopstvenih sredstava;

→ razvije organizacione i proceduralne veze između ovih institucija;

→ ubrza pripreme kako bi ispunila specifične administrativne uslove zasopstvene resurse, kao što je utvrđeno propisima o sopstvenim resursima.

......Postignut je izvestan napredak u osnovnim oblastima politike koje indirektno utiču na sistem sopstvenih resursa (za napredak u ovim oblastima, videti poglavlja16- Oporezivanje, 18- Statistika, 29- Carinska unija i 32- Finansijski nadzor). Nakon formalnog uspostavljanja koordinacione strukture, došlo je do izvesnognapretka u ispunjavanju specifičnih administrativnih uslova za sopstvena sredstva.

Kada su u pitanju tradicionalna sopstvena sredstva (TSS, uglavnom carinske dažbine), novi carinski zakon usvojen je u decembru 2018. godine, u skladu sa Carinskim kodeksom EU.

.....Kada je reč o administrativnoj infrastrukturi, treba dodatno ojačati i razviti kapacitet institucija koje su zadužene za relevantne oblasti politike. Grupa za koordinaciju i upravljanje sopstvenim sredstvima EU, koja ima zadatak da obezbedi tačno obračunavanje, računovodstvene usluge, predviđanje, naplatu, isplatu, kontrolu i izveštavanje EU o sprovođenju politika i pravila za sopstvena sredstva EU, mora da bude bolje kadrovski opremljena i podržana da ispuni svoje zadatke u pogledukoordinacije.

 

IZ IZVEŠTAЈA EVROPSKE KOMISIЈE O NAPRETKU ZA 2018

Brisel 17.4.2018                                                                                            

REPUBLIKA SRBIЈA 

1.2. Kratak pregled izveštaja

 

2018 IZVEŠTAЈ O NAPRETKU 

 

Celokupan Izveštaj na srpskom jeziku objavljen je na web strani Kancelarije za evropske integracije

http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbiji(1).pdf

 

1.2 Kratak pregled izveštaja

U pogledu sposobnosti preuzimanja obaveza koje proističu iz članstva, Srbija je nastavila da usklađuje svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU (acquis) u svim oblastima. Adekvatni finansijski i ljudski resursi i stabilni strateški okviri biće ključni za održavanje dinamike reformi. Srbija je ostvarila dobar nivo pripremljenosti u oblastima kao što su pravo privrednih društava, intelektualna svojina, nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura, i carina.

Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova(str. 52): Srbija tek treba da reši pitanje izmeštenih srpskih administrativnih carinskih struktura sa kosovskim oznakama koje funkcionišu u okviru Srbije, i da obustavi izdavanje dokumenata i upotrebu markica sa oznakama koje se kose sa navedenim dokumentom.

 

Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine

Srbija je dostigla dobar nivo pripremljenosti po pitanju prava intelektualne svojine. Nije ostvaren nikakav napredak u ovoj oblasti. Preporuke koje su date 2016. godine nisu ispunjene.

Preporuke ostaju na snazi, i prema tome, Srbija bi posebno trebalo da:

...

→ dodatno ojača kapacitet za sprovođenje i koordinaciju različitih zainteresovanih strana.

Kad je reč o sprovođenju propisa, količina krivotvorene i piratske robe koju je Tržišna inspekcija konfiskovala značajno je porasla u 2016. godini, a zatim je naglo opala u 2017. godini, ali je povećan broj zahteva koje su dostavili privredni subjekti. Broj predmeta uništenih od strane carinske uprave gotovo je prepolovljen u 2016. godini i taj trend je nastavljen u 2017. godini… Zakonodavstvo u oblasti prava intelektualne svojine i dalje treba uskladiti sa Direktivom o sprovođenju prava intelektualne svojine. Stalno koordinaciono telo za sprovođenje prava intelektualne svojine, koje je osnovano u oktobru 2014. godine, nije se sastajalo tokom 2016. NJegove tri radne grupe bile su aktivne u aktivnostima podizanja nivoa svesti, u izradi revidiranog strateškog okvira prava intelektualne svojine i u razmeni informacija za sprovođenje prava intelektualne svojine. Koordinacija između različitih institucija uključenih u sprovođenje prava intelektualne svojine zahteva dalje jačanje kroz adekvatnu IT infrastrukturu. Revidirani strateški okvir za pravo intelektualne svojine treba da bude usvojen.

 

Poglavlje 16: Oporezivanje

Srbija je umereno pripremljena u oblasti oporezivanja... Ostvaren je izvestan napredak u usklađivanju zakonodavstva...

U narednoj godini, Srbija treba da obrati posebnu pažnju na:

→ uklanjanje diskriminacije u primeni akciza na uvezena jaka alkoholna pića

...

Zakonodavstvom o indirektnom oporezivanju, koje je usvojeno u decembru 2016. godine i stupilo na snagu od januara 2018. godine, je ukinuta diskriminacija u primeni akciza na uvezenu kafu. Međutim, akcize na uvezena jaka alkoholna pića se i dalje primenjuju na diskriminatoran način, u suprotnosti sa SSP-om. Na kraju 2016. godine, preduzeti su izvesni koraci kako bi se Zakon o porezu na dodatu vrednost (PDV) dalje uskladio sa pravnim tekovinama EU u pogledu primene pravila PDV-a na usluge pružene stranim licima. Od decembra 2017. godine, PDV na promet dobara koja stranci otpremaju u inostranstvo u ličnom prtljagu za ličnu upotrebu od preko 100 EUR se refundira, čime se domaće zakonodavstvo dalje usklađuje sa pravnim tekovinama EU.

 

Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava

Postoji izvestan nivo pripremljenosti u Srbiji za primenu pravnih tekovina EU i evropskih standarda u ovoj oblasti...

Naredne godine Srbija naročiti treba da:

...

® osigura delotvorno sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana, što uključuje i obezbeđivanje delotvorne koordinacije i da sve ključne institucije imaju dovoljno kapaciteta i sredstava kako bi efikasno ispunile svoje obaveze.

...

Borba protiv korupcije

Srbija je ostvarila izvestan nivo pripremljenosti u pogledu borbe protiv korupcije.

Ostvaren je određeni napredak, posebno usvajanjem izmena Krivičnog zakonika…

Naredne godine, Srbija naročito treba da:

...

→ hitno poboljša operativne kapacitete institucija tako da im omogući pravilno

sprovođenje novog zakonodavstva u ovoj oblasti;

→ obezbedi merljivi uticaj kroz delotvorno sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana, uključujući kroz pružanje delotvorne koordinacije i dovoljnih resursa...

 

Međuinstitucionalni okvir   

Preventivne mere 

Institucije Srbije za prevenciju korupcije u velikoj meri ispunjavaju međunarodne standarde i nastavljaju da pokazuju dobar potencijal...

U decembru 2017. godine je donet Zakon o zaposlenima u javnim službama, koji obuhvata odredbe koje se odnose na sukob interesa za ovu kategoriju javnih službenika. Na osnovu procene rizika od korupcije u institucijama, 1118 institucija javnog sektora (od 4285) je usvojilo planove integriteta

 

Sprovođenje zakona

...Ne postoji sigurna platforma za elektronsku razmenu podataka ili za komunikaciju između tužilaštva, policije, poreskih i drugih organa. I dalje ne postoji sistem koji omogućava statističko praćenje krivičnog postupka. Odeljenja za unutrašnju kontrolu i dalje nemaju dovoljno opreme, sredstava i ljudskih kapaciteta. Počela je reforma inspekcijskih službi sa ciljem povećanja njihove odgovornosti. Potrebno je dosledno sprovoditi delotvoran nadzor i odvraćajuće sankcije u slučajevima protivpravnih radnji. Potrebno je ojačati (operativnu) nezavisnost i odgovornost svih istražnih i pravosudnih organa koji se bave korupcijom. Odloženo je uvođenje tima stručnjaka za ekonomsku forenziku u Јavno tužilaštvo i druge organe po potrebi.

 

Pravni okvir

Pravni okvir za borbu protiv korupcije uglavnom postoji

 

Strateški okvir

I dalje se kasni sa sprovođenjem nekoliko važnih mera iz strategije i akcionom planu Srbije za borbu protiv korupcije za period 2013–2018 godine, koja je revidirana u junu 2016. godine. Јoš uvek nisu dodeljena adekvatna sredstva i ljudski kapaciteti koji bi obezbedili njihovo potpuno sprovođenje. Postoji kašnjenje kada je u pitanju proširenje nadležnosti Međuministarske koordinacione grupe, kojom predsedava premijer, za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije kako bi se obuhvatio relevantni deo akcionog plana za poglavlje 23. Osim toga, ovo telo i dalje ne obezbeđuje koordinisano sprovođenje oba ova akciona plana... 

 

Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost

Postoji izvestan nivo pripremljenosti u Srbiji za sprovođenje pravnih tekovina

EU u oblasti pravde, slobode i bezbednosti…

U narednom periodu, Srbija naročito treba:

® da sprovodi svoju strategiju za integrisano upravljanje granicama i akcioni plan.

Srbija sprovodi detaljan akcioni plan koji je usvojen pre početka pregovora o pristupanju u ovom poglavlju u julu 2016. godine, i u procesu je revizije svog akcionog plana sa realnijim rokovima.

 

Šengen i spoljne granice

.... Potpisan je sporazum o saradnji u oblasti prevencije i suzbijanja korupcije na granici između Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija.

 

Carinska saradnja

Nastavljena je regionalna i međunarodna carinska saradnja, između ostalog i kroz  učešće u zajedničkim akcijama (videti i Poglavlje 29 – Carinska unija). Potrebno je proširiti ovlašćenja carinskih službenika po pitanju istrage i njihovu mogućnost za razmenu podataka sa drugim agencijama. Potrebni su obuka i dodatni podzakonski akti nakon pristupanja, po pitanju sprovođenja Napuljske Konvencije II, naročito po pitanju potere, prekograničnog nadzora i kontrolisane isporuke.

 

Poglavlje 29: Carinska unija

Srbija je na dobrom nivou pripremljenosti u oblasti carinske unije. Izvestan napredak je učinjen pojednostavljivanjem nekih carinskih postupaka.

Tokom sledeće godine, Srbija treba pre svega da:

→ dodatno nadogradi carinski sistem obrade uključivanjem upravljanja rizikom;

dodatno unapredi IT sistem nacionalnih carinskih službi tako da se omogući njegova integracija u sistem EU. 

Što se tiče carinskih propisa, nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama je visok. Srbija je članica zajedničke tranzitne zone i primenjuje pravila EU o tranzitnim kretanjima. Pravila o carinskom sprovođenju prava intelektualne svojine su načelno u skladu sa pravnim tekovinama EU. Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu primenjuje se u Srbiji. Carinska tarifna nomenklatura je takođe usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU iz 2017. godine. U junu 2017. godine, Srbija je ratifikovala Protokol Okvirne konvencije Svetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima. Međutim, pravni propisi o oslobađanju od carine, prekursorima droga, kulturnim dobrima, slobodnim zonama i sigurnosnim aspektima tek treba da budu usklađeni sa pravnim tekovinama. Pored toga, takse koje se naplaćuju kamionima koji ulaze u carinske terminale zbog okončanja carinskih postupaka nisu u skladu sa pravnim tekovinama.

Uprava carina i dalje jača svoj administrativni i operativni kapacitet. Prikupljanje carinskih dažbina se dodatno povećalo za 6,8 % 2016. godine i 8,8 % 2017. godine. Od uspešnog pokretanja zajedničkih operacija tranzita u februaru 2016. godine, broj tranzitnih deklaracija koje je izdala uprava carina je porastao za 13 % 2016. godine i za 17 % 2017. godine.

Nova poslovna strategija uprave carine i prateći akcioni plan 2017-2020. Usvojeni su u novembru, odnosno decembru 2017. godine. Nedostaju strateške tehnike i moderne tehnike upravljanja, uključujući obezbeđivanje kvaliteta i upravljanje promenama. Strategiju za IT takođe treba ažurirati. Napredovao je rad na uspostavljanju funkcionalnog, međusobno povezanog IT sistema, ali kvalifikovani kadrovi i dalje napuštaju sektor za IT. Potrebno je uspostaviti sistem za zadržavanje kvalifikovanih IT inženjera. Znatni napori i investicije su potrebni za obezbeđivanje interkonektivnosti i interoperabilnosti sa IT sistemima EU.

Sistem za upravljanje rizikom treba ojačati. Analiza rizika pre dolaska odnosno pre polaska treba da se dosledno i sveobuhvatno obavlja i da bude usaglašena sa Carinskim kodeksom Unije. Započet je rad na jačanju kapaciteta carinske laboratorije, ali je potrebno da se ona dodatno opremi.

 

Poglavlje 30: Spoljni odnosi 

Srbija je umereno pripremljena u oblasti spoljnih odnosa. Prošle godine nije bilo napretka i oslabio je kapacitet za suočavanje sa ključnim izazovima trgovinske politike.

Tokom sledeće godine, Srbija treba pre svega da:

→ hitno ukloni sva nedavno nametnuta ograničenja izvoza neopasnog otpada, koja nisu opravdana prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i koja ukazuju na

slabosti u administrativnom kapacitetu za sprovođenje trgovinske politike;

→ završi pristupanje SZO donošenjem zakona o genetički modifikovanim organizmima koji bi bio u skladu sa pravnim tekovinama EU i SZO, i da dovrši preostale bilateralne pregovore o pristupu tržištu;

→ ojača administrativni kapacitet Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za trgovinu sa EU i pristupanje CEFTA i STO, naročito u cilju sprovođenja višegodišnjeg Akcionog plana za regionalno ekonomsko područje.

…Srbija je usaglasila svoju nacionalnu kontrolnu listu robe dvostruke namene sa najnovijim režimom EU izvoza, transfera, posredovanja i tranzita tih artikala u maju

2017. godine…. Srbija mora da nastavi rad na pristupanju Vasenarskom sporazumu.

Srbija je na Samitu lidera zemalja Zapadnog Balkana u Trstu preuzela važne obaveze da sprovede višegodišnji Akcioni plan za razvoj regionalnog ekonomskog područja na Zapadnom Balkanu. Primena tog akcionog plana će omogućiti produbljenje i proširenje ekonomskih integracija unutar regiona na osnovu pravila i standarda EU. Važno je za Srbiju da igra konstruktivnu ulogu u okviru CEFTA, kako bi omogućila pravovremeno i neometano sprovođenje višegodišnjeg Akcionog plana za regionalno ekonomsko područje.

Što se tiče bilateralnih sporazuma sa zemljama koje ne pripadaju EU, Srbija je završila pregovore o daljoj liberalizaciji trgovine sa Turskom prema postojećem bilateralnom sporazumu o slobodnoj trgovini. Srbija je još uvek u pregovorima o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom…

 

Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe 

Srbija je u ranoj fazi pripreme u ovoj oblasti. Formirana je grupa za koordinaciju i upravljanje sopstvenim sredstvima EU. Postignut je izvestan napredak u osnovnim oblastima politike koja utiču na pravilno funkcionisanje sistema sopstvenih sredstava.

U narednoj godini, Srbija treba naročito da:

→ preduzme dalje korake kako bi se ojačali administrativni kapaciteti koordinacione grupe i različitih institucija uključenih u sistem sopstvenih sredstava;

→ razvije organizacione i proceduralne veze između ovih institucija.

Postignut je izvestan napredak u osnovnim oblastima politike koje indirektno utiču na sistem sopstvenih resursa (za napredak u ovim oblastima, videti poglavlja 16- Oporezivanje, 18- Statistika, 29- Carinska unija i 32- Finansijski nadzor). Postignut je izvestan napredak ka ispunjavanju specifičnih administrativnih uslova za sopstvene sredstva, naročito kada je reč o formalnom uspostavljanju koordinacione strukture.

Kada su u pitanju tradicionalna sopstvena sredstva, veća naplata carinskih dažbina zabeležena je 2016. godine, a trend rasta nastavljen je i 2017. godine…

Kada je reč o administrativnoj infrastrukturi, treba dodatno ojačati i razviti kapacitet institucija koje su zadužene za relevantne oblasti politike. U Ministarstvu finansija je uspostavljena grupa za koordinaciju i upravljanje sopstvenim sredstvima EU koja ima zadatak obezbedi tačno obračunavanje, računovodstvene usluge, predviđanje, naplatu, isplatu, kontrolu i izveštavanje EU o sprovođenju pravila za sopstvena sredstva EU.

 

 

IZ IZVEŠTAЈA EVROPSKE KOMISIЈE O NAPRETKU ZA 2016

Brisel 9.11.2016                                                                                             REPUBLIKA SRBIЈA

2016 IZVEŠTAЈ O NAPRETKU 

 

Celokupan Izveštaj na srpskom jeziku objavljen je na web strani Kancelarije za evropske integracije

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_srbija_2016.pdf 

 

Celokupan Izveštaj na engleskom jeziku objavljen  je na web strani Evropske komisije

 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_report_serbia.pdf

 

3. Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova*

* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova

U pogledu normalizacije odnosa sa Kosovom, Srbija ostaje posvećena sprovođenju sporazuma postignutih u dijalogu uz posredstvo EU. Napredak je ograničen, kako zbog izbornog procesa u Srbiji tako i zbog domaće situacije na Kosovu. Međutim, dinamika je ponovo uspostavljena u avgustu 2016. godine početkom rada na mostu u Mitrovici i slobodom kretanja. Potrebni su kontinuirani napori kako bi se sproveli već postignuti sporazumi sa Kosovom. Preduzeti koraci treba da imaju pozitivan i konkretan uticaj na svakodnevni život građana i u Srbiji i na Kosovu.

....Kada je reč o integrisanom upravljanju granicom (IBM), dok su privremeni prelazi u potpunosti operativni, nije bilo napretka u uspostavljanju tri stalna prelaza kojima treba da upravlja Srbija. Nelegalni putevi/prolazi, posebno na severu Kosova, i dalje se redovno koriste za krijumčarenje znatne količine robe. Srbija treba da preduzme dodatne mere za zatvaranje ilegalnih prelaza....

 

5.7. Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine

 Srbija je dostigla dobar nivo pripremljenosti po pitanju usklađivanja prava o intelektualnoj svojini sa pravnim tekovinama EU. Nije ostvaren nikakav napredak. U narednom periodu, kao i u 2015. godini, Srbija naročito treba da:→ dodatno uskladi svoj Zakon o autorskom i srodnim pravima, Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, Zakon o patentima i Zakon o žigovima sa pravnim tekovinama EU, uključujući tu i Direktivu o sprovođenju prava intelektualne svojine; →dodatno ojača formalnu koordinaciju različitih zainteresovanih strana za sprovođenje.

…Kad je reč o sprovođenju propisa, količina krivotvorene i piratske robe koju je konfiskovala Uprava carina i Tržišna inspekcija tokom 2015. godine je skoro prepolovljena u odnosu na količinu iz 2014. godine....Zakonodavstvo iz oblasti prava intelektualne svojine tek treba da bude usklađeno sa Direktivom o sprovođenju prava intelektualne svojine. Stalno Koordinaciono telo za sprovođenje prava intelektualne svojine je u velikoj meri postalo funkcionalno. Neophodan je revidirani strateški okvir prava intelektualne svojine.

 

Poglavlje 16: Oporezivanje

Srbija je umereno pripremljena u oblasti oporezivanja. Ostvaren je izvestan napredak u usklađivanju zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i u sprovođenju reformi Poreske uprave. U narednom periodu Srbija naročito treba:→da ukloni diskriminaciju u primeni akciza na uvezena jaka alkoholna pića i kafu......

……Kada je reč o indirektnom oporezivanju, preduzeti su ograničeni koraci u usklađivanju Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i Zakona o akcizama sa pravnim tekovinama EU. Diskriminatorna primena akciznih markica na uvezeni alkohol je prekinuta. Međutim, akciza nastavlja da se primenjuje na diskriminatorni način na uvezena jaka alkoholna pića i kafu…..

 

5.18. Poglavlje 18: Statistika

 Srbija je umereno pripremljena u oblasti statistike. Ostvaren je dobar napredak prethodne godine, pre svega u daljem usaglašavanju sektorske statistike sa pravnim tekovinama EU.

… U pogledu strukturne poslovne statistike, obuhvat podataka još uvek nije u skladu sa pravnim tekovinama EU pošto se određeni broj podataka ne prikuplja. Usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u pogledu kratkoročne statistike napreduje. U pogledu transporta, podaci za drumski i železnički trasport, transport unutrašnjim plovnim putevima i vazdušni transport se prikupljaju, ali ih je potrebno dodatno uskladiti sa pravnim tekovinama EU…

 

5.23. Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava

Srbija je dostigla izvestan nivo pripremljenosti kad je reč o pravnim tekovinama Evropske unije i evropskim standardima u ovoj oblasti. Izvestan napredak je ostvaren delimičnom primenom prošlogodišnjih preporuka, a naročito u pogledu standardizacije sudske prakse.…Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije do sada nije dala očekivane rezultate. Korupcija i dalje preovlađuje u mnogim sredinama i predstavlja ozbiljan problem.…Naredne godine, Srbija naročito treba da.......uspostavi inicijalnu evidenciju istrage, krivičnog gonjenja i pravosnažnih presuda u slučajevima korupcije, naročito u slučajevima korupcije na visokom nivou.....

Kao deo „novog pristupa” vladavini prava, a u skladu s pregovaračkim okvirom, ovo poglavlje je otvoreno u julu 2016. godine, nakon što je Srbija usvojila detaljan akcioni plan.

Politika borbe protiv korupcije......Međuinstitucionalna saradnja između agencija za sprovođenje zakona i sa tužilaštvom u izvesnoj meri je poboljšana, ali zahteva dalje jačanje......Ne postoji bezbedna platforma za elektronsku razmenu podataka ili za komunikaciju između tužilaštva, policije, poreskih i drugih organa.......Odeljenja interne kontrole i dalje nemaju dovoljno opreme, sredstava i ljudskih kapaciteta...... Potrebno je sprovoditi delotvoran nadzor i odvraćajuće sankcije u slučajevima protivpravnih radnji......Politika u oblasti ljudskih resursa u javnoj upravi zahteva reformu kako bi se obezbedilo da zapošljavanje i napredovanje budu zasnovani na zaslugama i profesionalnim veštinama. Pažnju treba posvetiti primeni etičkih kodeksa i praćenju planova integriteta u pravosuđu i u javnoj upravi…….Pravni okvir za borbu protiv korupcije načelno postoji, ali nedostaci u Krivičnom zakoniku i dalje predstavljaju problem. …. Zakon o državnim službenicima obuhvata odredbe o kodeksu ponašanja za državne službenike i mehanizmima za praćenje..….Vlada je usvojila akcioni plan potreban za otvaranje poglavlja 23 (vladavina prava) u aprilu 2016. godine i sprovođenje je počelo. Kasni se sa nekoliko važnih mera kada je reč o strategiji i akcionom planu za borbu protiv korupcije za period 2013–2018 (npr. uspostavljanje delotvorne koordinacije i mehanizama za praćenje). Oba dokumenta su usklađena s rokovima i akcijama u nacionalnom akcionom planu....Јoš uvek nisu dodeljeni adekvatni materijalni i ljudski resursi za sprovođenje strategije i akcionog plana……Postoji hitna potreba da se obezbede bolji radni aranžmani između Ministarstva pravde i drugih organa i tela koji su uključeni u suzbijanje korupcije.….Akcioni plan za strategiju reforme javne uprave obuhvata mere za povećanje odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru u cilju suzbijanja korupcije, ali mora se sprovesti proces reformi.

 

5.24. Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost

Postoji izvestan nivo pripremljenosti u Srbiji za sprovođenje pravnih tekovina EU u oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Izvestan napredak je postignut u oblastima kao što su reforma policije, graničnih kontrola i organizovanog kriminala sa usvajanjem prve Nacionalne procene pretnje od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA) u decembru 2015. godine koja je u skladu sa zahtevima Evropola. Srbija je pogođena izbegličkom i migrantskom krizom, tokom koje je igrala aktivnu i konstruktivnu ulogu i sarađivala sa susednim zemljama i državama članicama, u isto vreme upravljajući tokovima mešovitih migracija. Srbija aktivno učestvuje u međunarodnoj i regionalnoj policijskoj i pravosudnoj saradnji. U narednom periodu, Srbija naročito treba: → da uspostavi početni sistem za praćenje rezultata istrage, krivičnog gonjenja, konačnih presuda, kao i zaplene i oduzimanja imovine u slučajevima organizovanog kriminala, uključujući pranje novca, trgovinu ljudima i krijumčarenje ljudi/migranata; → da usvoji strategiju integrisanog upravljanja granicama i akcionog plana za sprovođenje, uključujući baze podataka širom zemlje;

Carinska saradnja.....Nastavljena je regionalna i međunarodna carinska saradnja, između ostalog i kroz učešće u zajedničkim akcijama (vidi i Poglavlje 29 - Carinska unija). Srbija treba da obezbedi da IT strategija Uprave carina bude u potpunosti usklađena sa zakonodavstvom EU o korišćenju tehnologije za carinske svrhe i nesmetanoj razmeni informacija na granicama. Ovlašćenja carinskih službenika po pitanju istraživanja i njihova mogućnost za razmenu podataka sa drugim agencijama na granici treba da se prošire i carinska mesta treba da budu popunjena. Obuka je potrebna po pitanju sprovođenja Napuljske Konvencije II, posebno po pitanju potere, prekograničnog nadzora i kontrolisane isporuke.

 

5.27. Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promene

Srbija je postigla izvestan nivo pripremljenosti u ovoj oblasti. Ostvaren je izvestan napredak u daljem usklađivanju politika i zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti otpada, zaštite prirode i klimatskih promena. Srbija je poboljšala strateško planiranje i osnovala Zeleni fond, što su bile ključne preporuke u 2015. U narednom periodu, Srbija treba naročito da: → poveća administrativne i finansijske kapacitete jačanjem monitoringa i izveštavanja koje sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine, obezbeđujući adekvatna sredstva za novi instrument za finansiranje delovanja u oblasti životne sredine (Zelenom fondu) i poboljša međuinstitucionalnu koordinaciju na centralnom i lokalnom nivou; ……

 

5.28. Poglavlje 28: Zaštita potrošača i zdravlja

Srbija je umereno pripremljena u oblasti zaštite potrošača i zdravlja. Ostvaren je  izvestan napredak, pre svega usvajanjem Zakona o oglašavanju i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U narednom periodu, Srbija naročito treba da: → ojača administrativne kapacitete organa nadležnih za zaštitu potrošača; → radi na jačanju ukupne finansijske održivost sistema javnog zdravlja, a naročito javnog fonda za zdravstveno osiguranje.

 

5.29. Poglavlje 29: Carinska unija

Sve države članice su deo carinske unije EU i prate ista carinska pravila i postupke. Ovo zahteva usklađivanje zakonodavstva, odgovarajući kapacitet za sprovođenje i izvršenje, i pristup zajedničkim kompjuterizovanim carinskim sistemima.

Srbija je na dobrom nivou pripremljenosti za carinsku uniju. Dobar napredak je ostvaren u tranzitu, što je uključivalo pokretanje zajedničkog tranzitnog postupka uz podršku Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NKTS). U narednom periodu, kao što je to bio slučaj 2015. godine, Srbija treba naročito da: → nadogradi sistem obrade carinskih deklaracija i integriše upravljanje rizikom; → dalje unapredi i modernizuje upravljanje Upravom carina.

Kada je reč o carinskom zakonodavstvu, carinska tarifa je usaglašena sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2016. Zakonodavstvo o kontrolama gotovine i kulturnim dobrima tek treba da se uskladi sa pravnim tekovinama EU. Propisi o Upravi carina i inicijativama koje se odnose na bezbednost carine tek treba da se sprovedu. Uprava carina je nastavila da jača svoj kapacitet za sprovođenje i izvršenje. Tokom 2015. godine je ostvaren porast od 4,5% u prikupljanju carinskih dažbina. Srbija je pristupila Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom i Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku u februaru 2016. godine. Nakon uspešnog uvođenja nacionalnog NCTS, Srbija je pokrenula zajednički tranzitni postupak u februaru 2016. godine. Zaključen je ugovor o podršci održavanju aplikacije NCTS uz angažovanje spoljnih saradnika. Novi centralizovani sistem za upravljanje bankarskim garancijama je operativan. Zakon o carinskoj službi još nije donet, a poslovna strategija Uprave carina treba da bude obnovljena. Nedostaju strateške i moderne tehnike upravljanja, uključujući osiguranje kvaliteta i upravljanje promenama, a strategiju IT je neophodno ažurirati. Napredovao je rad na uspostavljanju funkcionalnog, međusobno povezanog IT sistema, međutim sektor IT nastavlja da gubi kompetentno osoblje. Potrebno je ojačati sistem za upravljanje rizikom. Potrebno je da se carinska laboratorija dodatno opremi.

 

5.30. Poglavlje 30: Spoljni odnosi

Srbija je umereno pripremljena u oblasti spoljnih odnosa. Ostvaren je izvestni napredak je postignut aktiviranjem mehanizma za civilnu zaštitu EU kako bi se pomoglo kod priliva izbeglica i migranata. U narednom periodu, Srbija naročito treba da:→prestane da primenjuje mere zaštite na izabrane poljoprivredne proizvode, koje nisu opravdane prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i koje ukazuju na slabosti administrativnih kapaciteta da sprovode trgovinsku politiku;→ojača kapacitete za kontrolu izvoza robe dvostruke namene.

.Srbija je uskladila svoju nacionalnu kontrolnu listu robe dvostruke namene sa najnovijim EU režimom izvoza, prenosa, posredovanja i tranzita robe dvostruke namene u martu. Srbija treba da nastavi sa naporima u cilju pristupanja Vasenarskom sporazumu, što bi moglo olakšati pripreme za sprovođenje pravnih tekovina EU u pogledu kontrole izvoza robe dvostruke namene…U oblasti bilateralnih sporazuma sa zemljama koje nisu države članice EU, Srbija još uvek pregovara o Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom…

 

5.31. Poglavlje 31: Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika

Srbija je umereno pripremljena u oblasti spoljne, bezbednosne i odbrambene politike. Srbija je delimično ispunila preporuke iz prethodne godine. Ostvaren je izvestan napredak....Kada je reč o neširenju, Srbija je u martu ratifikovala Amandman Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala. Proces prikupljanja i uništavanja oružja i municije u nelegalnom posedu treba da se završi, kao i da se usvoji nova strategija o kontroli lakog i malokalibarskog naoružanja. Јoš uvek se čeka na ratifikaciju Dodatnog protokola uz Sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja. Prijava Srbije za pristupanje Vasenarskom sporazumu podneta 2008. godine i dalje zavisi od usvajanja novog zakona o proizvodnji i prometu oružja i vojne opreme…

 

5.33. Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe

Srbija je u ranoj fazi pripreme u pogledu finansijskih i budžetskih odredbi. Postignut je izvestan napredak u svim sferama što se tiče fundamentalnih oblasti politike koje utiču na dobro funkcionisanje sistema sopstvenih sredstava. U narednoj godini, Srbija naročito treba da: → preduzme dalje korake na jačanju administrativnih kapaciteta i uspostavljanju institucionalnog tela koje će koordinirati različitim institucijama uključenim u sistem sopstvenih sredstava.

Postignut je izvestan napredak u fundamentalnim oblastima politike koje indirektno utiču na sistem sopstvenih sredstava (za napredak u fundamentalnim oblastima, videti: poglavlje16 — Oporezivanje, poglavlje 18 — Statistika, poglavlje 29 — Carinska unija, poglavlje 32 — Finansijska kontrola). Postignut je mali napredak u zadovoljenju specifičnih administrativnih uslova sistema sopstvenih sredstava u zakonodavstvu sistema sopstvenih sredstava (tradicionalnih sopstvenih sredstava, sredstava od poreza na dodatu vrednost i sredstava od bruto nacionalnog dohotka). Što se tiče tradicionalnih sopstvenih sredstava, poboljšanje u funkcionisanju carinske uprave dovelo je do veće naplate carinskih dažbina… Što se tiče administrativne infrastrukture, potrebno je dodatno ojačati i razviti kapacitet institucija koje su zadužene za relevantne oblasti politike. Dodatna obuka je potrebna za institucije, uključujući carinske i poreske uprave. I dalje je potrebno uspostaviti agenciju za koordinaciju čiji bi zadatak bio da obezbedi tačno obračunavanje, računovodstvo, predviđanje, naplatu, isplatu, kontrolu i izveštavanje EU o sprovođenju pravila za sopstvena sredstva EU (iako su načinjeni prvi koraci u oblasti regrutovanja osoblja koje se bavi ovim zadatkom).

 

IZ IZVEŠTAЈA EVROPSKE KOMISIЈE O NAPRETKU ZA 2015

                                                       Brisel 10.11.2015

                                SVD (2015) KONAČNA VERZIЈA

                                RADNI DOKUMENT KOMISIЈE

                                       REPUBLIKA SRBIЈA

                                 2015 IZVEŠTAЈ O NAPRETKU 

 

Celokupan Izveštaj na srpskom jeziku objavljen je na web strani Kancelarije za evropske integracije

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o
_napretku/izvestaj_o_napretku_nov 2015.pdf

 

Celokupan Izveštaj na engleskom jeziku objavljen  je na web strani Evropske komisije

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf

 

3. Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova*

* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova

 

…… Što se tiče carine, sporazumi su postignuti u pogledu uvoza kontrolisane robe na Kosovo, uključujući i lekove…… Sprovođenje drugih sporazuma se nastavlja, mada sporijim tempom. Kada je u pitanju IBM, pored šest privremenih objekata, dogovorena su dva dodatna stalna granična prelaza, za koje je Srbija pokrenula proces eksproprijacije na svojoj teritoriji. Međutim, ilegalni granični prelazi/zaobilaznice, naročito na severu Kosova, i dalje se redovno
koriste se za krijumčarenje velike količine robe. Srbija mora da preduzme dodatne mere kako bi se zaustavili ilegalni prelasci.
……Uopšteno govoreći, Srbija i Kosovo su i dalje angažovani u dijalogu i posvećeni sprovođenju Prvog sporazuma o principima normalizacije odnosa iz aprila 2013. godine i drugih sporazuma postignutih tokom dijaloga. Preduzeti koraci dali su novi zamah u normalizaciji odnosa i trebalo bi da imaju pozitivan i konkretan uticaj na svakodnevni život građana kako na na Kosovu tako i u Srbiji. Dalji napredak u ovoj oblasti i dalje je od suštinskog značaja za unapređenje evropske budućnosti i Srbije i Kosova.

 

5.7 Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine
EU ima harmonizovana pravila za pravnu zaštitu autorskog i srodnih prava. Ona se odnose, na primer, na kompjuterske programe, radiodifuziju, žigove, dizajn, biotehnološke pronalaske i lekove i medicinska sredstva.
Srbija je dostigla dobar nivo pripremljenosti po pitanju usklađivanja zakona o intelektualnoj svojini sa pravnim tekovinama EU. Izvestan napredak je učinjen u oblasti prava intelektualne svojine. U narednoj godini, Srbija naročito treba da:
→ dodatno uskladi svoj Zakon o autorskom i srodnim pravima, Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, Zakon o patentima i Zakon o žigovima sa pravnim tekovinama EU, između ostalog sa Direktivom za sprovođenje prava intelektualne svojine;
→ ojača formalnu koordinaciju različitih zainteresovanih strana za sprovođenje.
…..Kad je reč o sprovođenju propisa, količina krivotvorene i piratske robe koju je konfiskovala Uprava carina i Tržišna inspekcija znatno se povećala, delimično zbog korišćenja novonabavljene opreme…..Dalje usklađivanje zakonodavstva sa Direktivom o sprovođenju prava intelektualne svojine obezbeđeno je usvajanjem izmena Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna. Ostali zakoni o pravu intelektualne svojine tek treba da budu usklađeni sa pravnim tekovinama EU. Stalno koordinaciono telo za sprovođenje prava intelektualne svojine osnovano je u oktobru 2014. godine, ali i dalje nije potpuno funkcionalno. Nacionalna strategija i akcioni plan u oblasti prava intelektualne svojine za period 2011–2015. sprovođeni su u velikoj meri ali ne i u potpunosti, i treba ih zameniti novim strateškim okvirom.

 

5.16. Poglavlje 16: Oporezivanje
Pravila EU o oporezivanju odnose se na porez na dodatu vrednost i akcize, kao i na aspekte oporezivanja prihoda od štednje pojedinaca i poreza na dobit. Takođe regulišu saradnju između poreskih uprava, uključujući razmenu informacija da bi se sprečilo izbegavanje poreza.

Srbija je umereno pripremljena u oblasti oporezivanja. U narednoj godini Srbija naročito treba da:
→ poboljša operativne aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije;
→ dodatno uskladi nacionalna pravila o akciznoj robi, uključujući ona o uvezenim a
alkoholnim pićima i kafi, sa pravilima pravnih tekovina……

U oblasti posrednog oporezivanja, nije zabeležen napredak na polju poreza na dodatu vrednost (PDV). Zakonski propisi o akcizama i dalje sadrže izvesne diskriminatorske mere za uvezena alkoholna pića i kafu. Od avgusta su uvedene akcize na struju i na elektronske cigarete.....


5.18. Poglavlje 18: Statistika
 Pravilima EU se zahteva da države članice obezbede statističke podatke zasnovane na profesionalnoj nezavisnosti, nepristrasnosti, pouzdanosti, transparentnosti i poverljivosti. Za metodologiju, pružanje i širenje statističkih informacija obezbeđuju se zajednička pravila.
Srbija je umereno pripremljena u oblasti statistike. Prošle godine postignut je dobar napredak, prvenstveno u harmonizaciji pružanja podataka sa pravnim tekovinama EU i u daljem razvoju sektorske statistike.
... U oblasti strukturne poslovne statistike i kratkoročne statistike, neophodno je povećati obuhvat podataka... U oblasti transporta, statistika drumskog i železničkog transporta, transporta unutrašnjim plovnim putevima i vazdušnog transporta treba da se harmonizuje sa pravnim tekovinama EU, a podaci treba češće da se šalju...

 

5.23. Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Osnovne vrednosti EU obuhvataju vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava. Pravosudni sistem koji dobro funkcioniše i delotvorna borba protiv korupcije od izuzetnog su značaja, kao što je i poštovanje osnovnih prava u zakonodavtsvu i u praksi.

Srbija je dostigla izvestan nivo pripremljenosti kad je reč o pravnim tekovinama i evropskim standardima u ovoj oblasti i ostvarila je izvestan napredak. U septembru 2015. godine uspešno je završen akcioni plan u oblasti vladavine prava, koji je potreban za otvaranje Poglavlja 23.... Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije do sada nije dala očekivane rezultate. Korupcija je i dalje rasprostranjena u mnogim oblastima i predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost.

Politika borbe protiv korupcije
…Zahtevi Zakona o javnim nabavkama i nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana tek treba u potpunosti da se sprovedu...
……Međuinstitucionalna saradnja između agencija za sprovođenje zakona i sa tužilaštvom je poboljšana u izvesnoj meri, ali zahteva dalje jačanje. Nova strategija finansijske istrage obuhvata planove za reorganizaciju organa za sprovođenje zakona, povećanje njihovog nivoa specijalizacije i zapošljavanje forenzičkih računovođa. Međutim, finansijska sredstva tek treba da budu dodeljena.......
.........Ne postoji bezbedna platforma za elektronsku razmenu podataka ili za komunikaciju između tužilaštva, policije, poreskih i drugih organa. Takođe, ne postoji sistem koji omogućava statističko praćenje krivičnog postupka. Odeljenja interne kontrole i dalje nemaju dovoljno opreme, sredstava i ljudskih kapaciteta. Potrebna je reforma inspekcijskih službi radi povećanja njihove odgovornosti. Potrebno je primeniti delotvoran nadzor i odvraćajuće sankcije u slučaju protivpravnih radnji.
.....Zakon o državnim službenicima uključuje odredbe o kodeksu ponašanja za državne službenike i mehanizmima za praćenje…….…….Opšti nedostaci zakona i pravila u Srbiji pogoduju korupciji.
....Kasni se sa nekoliko važnih mera kada je reč o strategiji i akcionom planu za borbu protiv korupcije za period 2013–2018 (npr. uspostavljanje delotvorne koordinacije i mehanizama za praćenje). Јoš uvek nisu dodeljena adekvatna sredstva i ljudski kapaciteti za potpuno sprovođenje strategije i akcionog plana...
...Akcioni plan za strategiju reforme javne uprave uključuje mere za povećanje odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru u cilju borbe protiv korupcije, ali su za to potrebni odgovarajući resursi...
Opšti nedostaci zakona i pravila u Srbiji pogoduju korupciji. Potrebno je poboljšati kvalitet izrade zakonodavstva o pitanjima u vezi sa korupcijom, a potrebni su i dodatni napori da bi se pojednostavili postupci i pojasnila sprovedbena pravila.

... Potrebno je usvojiti novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti da bi se obezbedila potpuna usklađenost sa standardima EU. Video nadzor, biometrijski podaci, bezbednost podataka na internetu, obrada i zaštita osetljivih podataka, kao i direktan marketing i dalje su neadekvatno regulisani i ostavljaju značajan prostor za zloupotrebe. Zakonodavstvo u oblasti obrade osetljivih podataka treba usvojiti po hitnom postupku....


5.24. Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost
EU ima zajednička pravila koja se odnose na kontrolu granica, vize, spoljne migracije i azil. Šengenska saradnja podrazumeva ukidanje graničnih kontrola u okviru EU. Postoji i saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma kao i saradnja između pravosudnih, policijskih i carinskih organa.

...Postoji izvestan nivo pripremljenosti u Srbiji za sprovođenje pravnih tekovina EU u oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Akcioni plan koji je neophodan za otvaranje pregovora u okviru poglavlja 24 uspešno je završen u septembru 2015. godine. Izvestan napredak je postignut, naročito u oblastima kao što su borba protiv terorizma i droga. ...U narednoj godini, Srbija naročito treba:
...
→ da uspostavi sistem praćenja postignutih rezultata u oblastima proaktivnih istraga, krivičnog gonjenja, konačnih presuda i oduzimanja imovine u slučajevima organizovanog kriminala, uključujući pranje novca i krijumčarenje ljudi.

 

Carinska saradnja
Nastavljena je regionalna i međunarodna carinska saradnja, između ostalog i kroz učešće u zajedničkim akcijama (vidi i Poglavlje 29 - Carinska unija). Srbija treba da obezbedi da IT strategija Uprave carina bude u potpunosti usklađena sa zakonodavstvom EU koje reguliše korišćenje tehnologije za carinske svrhe. Potrebno je proširiti istražna ovlašćenja carinskih službenika i njihovu sposobnost da razmenjuju informacije sa drugim službama na granici.

Šengen i spoljne granice
Srbija je nastavila sa unapređivanjem infrastrukture i opreme na graničnim prelazima…. Treba unaprediti koordinaciju između različitih organa koji rade na granicama. Ostaje da se usvoji nova strategija integrisanog upravljanja granicom (IBM), u skladu sa konceptom EU. …..
Srbija je intenzivirala regionalnu saradnju u upravljanju granicom. Međutim, ti napori su pod senkom izuzetno oštrog povećanja priliva državljanja trećih zemalja koji prolaze kroz region……Sporazum sa Bosnom i Hercegovinom o zatvaranju alternativnih prelaza preko državne granice još uvek nije zaključen. Potrebno je pojačati saradnju sa Crnom Gorom u oblasti upravljanja granicom, između ostalog i na polju identifikacije mesta neovlašćenog prelaska državne granice. Srbija nastavlja sa aktivnom saradnjom sa Fronteksom.
U okviru dijaloga o sprovođenju protokola o integrisanom upravljanju granicom (IBM), državni organi Republike Srbije sarađuju u tehničkim aktivnostima koje se odnose na uspostavljanje šest stalnih IBM prelaza sa Srbijom/Kosovom. Prvi godišnji sastanak o pravilima prelaska preko administrativne granične linije održan je u martu. U aprilu, obe strane su se saglasile da otvore dva nova granična prelaza, Kapija i Izvor. U februaru, Srbija i Kosovo su započeli konsultacije o migracionim tokovima. Drugi sastanak je održan u aprilu.
 
5.27. Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promene
EU promoviše snažno delovanje u oblasti klime, održivi razvoj i zaštitu životne sredine. Pravo EU sadrži odredbe koje se odnose na klimatske promene, kvalitet vodei vazduha, upravljanje otpadom, zaštitu prirode, industrijsko zagađenje, hemikalije, buku i civilnu zaštitu.

Srbija je u ranoj fazi pripreme u oblastima životne sredine i klimatskih promena. Ostvaren je izvestan napredak u daljem usklađivanju politika i zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine ... U narednoj godini Srbija naročito treba :
...
→ da preduzme mere da se uspostavi delotvoran i trajan sistem finansiranja delovanja u oblasti životne sredine i klime, uključujući i stabilno finansiranje osnovnih usluga, kao što je monitoring životne sredine;

......Kada je reč o zaštiti prirode, potrebno je poboljšati pravni osnov i administrativne kapacitete za sprovođenje Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES).
.......U pogledu upravljanja hemikalijama, izmenama Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima iz marta meseca predviđa se jasno razgraničenje nadležnosti za inspekcijski pregled, nadležnosti koja se nekad preklapala između ekološke, tržišne i sanitarne inspekcije, kao i veterinarske inspekcije za biocidne proizvode......


5.28. Poglavlje 28: Zaštita potrošača i zdravlja
Pravila EU štite potrošače u pogledu bezbednosti proizvoda, opasnih imitacija i odgovornosti za neispravne proizvode. EU takođe obezbeđuje visoke zajedničke standarde za kontrolu duvana, krv, tkiva, ćelije i organe, prava pacijenata i zarazne bolesti.

Srbija je umereno pripremljena u oblasti zaštite potrošača i zdravlja.
 
.....Nije ostvaren nikakav napredak u pripremi nove strategije za kontrolu duvana......
.....Određen broj pravilnika je usvojen u oblasti farmaceutskih proizvoda, naročito pravilnik o uslovima za uvoz medicinskih proizvoda i uređaja koji nemaju dozvolu za plasiranje na tržište. ......

 

5.29. Poglavlje 29: Carinska unija

Sve države članice su deo carinske unije EU i prate ista carinska pravila i postupke. Ovo zahteva usaglašavanje zakonodavstva, kao i odgovarajući kapacitet za sprovođenje i izvršenje, i pristup zajedničkim kompjuterizovanim carinskim sistemima.

Srbija je umereno pripremljena za carinsku uniju. Dobar napredak ostvaren je u tranzitu, sa usvajanjem izmenjenog Carinskog zakona. U narednoj godini, Srbija treba naročito da:
→ nadogradi ili obnovi sistem obrade carinskih deklaracija i integriše upravljanje rizikom;
→ unapredi i modernizuje upravljanje Upravom carina.

Kada je reč o carinskom zakonodavstvu, u martu je donet izmenjeni Carinski zakon koji uvodi pravni osnov za korišćenje Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema Evropske unije (NKTS). Carinska tarifa usaglašena je sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2015. Uvedeni su pojednostavljeni postupci za ekspresne pošiljke. Međutim, Zakon o carinskoj upravi još nije donet, dok zakonodavstvo o kontrolama gotovine, kulturnim dobrima i oslobađanju od carinskih dažbina na uvoz nove proizvodne opreme tek treba da se usaglasi sa pravnim tekovinama EU. Propisi o inicijativama koje se odnose na bezbednost carine tek treba da se sprovedu. Od februara, pravila o poreklu robe iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju harmonizovana su sa Konvencijom o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu robe.
Uprava carine nastavila je da jača svoje administrativne i operativne kapacitete. Tokom 2014. godine je ostvaren porast od 12% u prikupljanju carinskih dažbina. Srbija je tokom juna 2015. godine jednostrano ratifikovala Konvenciju o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom i Konvenciju o zajedničkom tranzitnom postupku kao deo svojih priprema da pristupi ovim konvencijama. Nacionalni NKTS je u potpunosti operativan. Novi centralizovani sistem za upravljanje bankarskim garancijama je operativan. Sistem obrade carinskih deklaracija dalje je nadograđen. Nedostaju strateške i moderne tehnike upravljanja, uključujući osiguranje kvaliteta i upravljanje promenama, a strategiju IT je neophodno ažurirati. Napredovao je rad na uspostavljanju funkcionalnog, međusobno povezanog sistema IT, međutim sektor IT nastavlja da gubi kompetentno osoblje.
Potrebno je ojačati i hramonizovati sisteme za upravljanje rizikom. Proveren je integritet carinskih službenika otvaranjem 99 disciplinskih postupaka protiv 113 carinskih službenika za ozbiljne povrede službene dužnosti. Potrebno je da se carinska laboratorija dodatno opremi. Srbija učestvuje u programu Carina 2020.
Carinski postupci sprovođeni su bez incidenata na graničnim punkotovima između Srbije i Kosova. Zatvaranje nelegalnih graničnih puteva/zaobilaznih puteva između Srbije i Kosova bi pomoglo u smanjenju nelegalne trgovine i krijumčarenja benzina i druge robe.


5.30. Poglavlje 30: Spoljni odnosi
EU ima zajedničku trgovinsku politiku prema trećim zemljama, zasnovanu na multilateralnim i bilateralnim sporazumima i autonomnim merama. Takođe postoje pravila EU u oblasti humanitarne pomoći i razvojne politike.
Srbija je umereno pripremljena u oblasti spoljnih odnosa...U narednoj godini, Srbija bi naročito trebalo da:
→ prestane da primenjuje mere zaštite na izabrane poljoprivredne proizvode, koje nisu opravdane prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i koja ukazuju na slabost administrativnih kapaciteta da sprovode trgovinsku politiku.
 
…..Vlada je ažurirala uredbu o robi dvostruke namene i usvojila uredbu o carinskoj kontroli izvoza i uvoza robe koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo ponižavajuće postupanje. Bilo bi korisno za Srbiju da se pridruži nekom od međunarodnih režima zaduženom za nadgledanje nacionalnih sistema kontrole izvoza, kao što je Vasenarski sporazum…..U oblasti bilateralnih sporazuma sa zemljama koje nisu države članice EU, Srbija još uvek pregovara o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom…..

 

5.31.Poglavlje 31: Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
Države članice moraju biti sposobne za vođenje političkog dijaloga u okviru spoljne, bezbednosne i odbrambene politike, za pridruživanje deklaracijama EU, za učešće u akcijama EU i za primenu dogovorenih sankcija i restriktivnih mera.
Srbija je umereno pripremljena u oblasti spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.
…..U pogledu neširenja, Srbija je u oktobru ratifikovala Sporazum UN o trgovini naoružanjem…..Srbija je donela novi zakon o trgovini naoružanjem i vojnom opremom. Prijava Srbije za pristupanje Vasenarskom sporazumu o kontroli izvoza konvencionalnog naoružanja i robe i tehnologija dvostruke namene podneta 2008. godine još uvek nije rešena. Јoš uvek se čeka na ratifikaciju Dodatnog protokola uz Sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja.

5.33. Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe
Pravila za finansiranje budžeta EU predviđaju prihode koji se uglavnom zasnivaju bruto nacionalnom dohotku svake države članice, kao i na prihodima od poreza na dodatu vrednost i carinskih dažbina.
Srbija je u ranoj fazi pripreme u pogledu finansijskih i budžetskih odredbi. Nije ostvaren napredak. U narednoj godini, Srbija naročito treba da:
→ uspostavi upravno telo koji će koordinisati raznim institucijama uključenim u sistem sopstvenih sredstava.

…..Nije bilo razvoja u oblastima tradicionalnih sopstvenih sredstava, sredstava zasnovanih na porezu na dodatu vrednost i sredstava zasnovanih na bruto nacionalnom dohotku. (Za napredak u pojedinačnim oblastima, videti; Poglavlje 16 – Oporezivanje, Poglavlje 18 – Statistika, Poglavlje 29 – Carinska unija, Poglavlje 32 – Finansijska kontrola)…..Što se tiče administrativne infrastrukture, potrebno je dodatno ojačati i razviti administrativni kapacitet institucija koje su zadužene za relevantne oblasti politike. I dalje je potrebno uspostaviti agenciju za koordinaciju čiji bi zadatak bio da obezbedi tačno obračunavanje, računovodstvo, predviđanje, naplatu, isplatu, kontrolu i izveštavanje EU o sprovođenju pravila za sopstvena sredstva EU. Uprkos izvesnom napretku u ovom periodu izveštavanja, potrebno je dodatno ojačati instrumente za borbu protiv izbegavanja poreza, prevare i sive ekonomije, kao i instrumente za smanjenje njihovog obima.


 

 

 

IZ IZVEŠTAЈA EVROPSKE KOMISIЈE O NAPRETKU SRBIЈE ZA 2014

Brisel, 8.10.2014.
SVD (2014) 302 privremeno konačna verzija
RADNI DOKUMENT KOMISIЈE
REPUBLIKA SRBIЈA
2014 IZVEŠTAЈ O NAPRETKU

 

Celokupan Izveštaj objavljen je na web strani Kancelarije za evropske integracije http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o

_napretku/izvestaj_o_napretku_14.pdf

....Republika Srbija učestvuje u sledećim programima EU: Sedmi okvirni program za istraživanje, Progres, Okvirni program za konkurentnost i inovacije, Kultura, Bezbedniji internet, Celoživotno učenje, Evropa za građane, Carina i Fiskalis......

1.4 Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova*
* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova

....Što se tiče severnog Kosova, uspostavljen je fond za razvoj za potrebe prikupljanja carine na severnim graničnim punktovima. Do danas je prikupljeno preko 2,9 miliona evra, ali njegov odbor tek treba da odluči o načinu upotrebe ovih sredstava....

....... Nastavljeno je sprovođenje drugih sporazuma, ali sporijim tempom. U pogledu IBM, šest zajedničkih privremenih graničnih prelaza je nastavilo sa radom i postignuti su tehnički sporazumi o tačnim lokacijama i nacrtu rasporeda trajnih IBM graničnih prelaza. Međutim, nelegalni granični putevi/zaobilazni putevi, posebno na severu Kosova, se i dalje redovno koriste za krijumčarenje značajnih količina robe, kako izveštava EULEKS. Srbija mora preduzeti dodatne mere kako bi se sprečili nelegalni prelasci.....

....Uopšteno posmatrano, Srbija i Kosovo su nastavili dijalog i posvećeni su sprovođenju Prvog sporazuma o principima koji uređuju normalizaciju odnosa iz aprila 2013. godine i ostalih sporazuma koji su postignuti u dijalogu, koji vode do nepovratnih promena na terenu. Međutim, napredak je usporen. Prevremeni opšti izbori su održani i u Srbiji i na Kosovu. Mora se stvoriti novi pogodan trenutak kako bi se rešila postojeća pitanja i otvorila nova faza u normalizaciji odnosa. Napredak u ovoj oblasti je i dalje od suštinskog značaja za evropsku budućnost i Srbije i Kosova.....

.....Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi čine ključni deo procesa kretanja Srbije prema EU. Republika Srbija nastavlja da aktivno učestvuje u regionalnim inicijativama kao što su Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi, Savet za regionalnu saradnju i Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini.....

4.7 Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine
.......Kada je u pitanju sprovođenje propisa, broj zahteva za zaštitu prava intelektualne svojine koje je primila Uprava carina porastao je sa 205 u 2012. godini na 244 u 2013.... Oduzela je 127.000 falsifikovanih i piratskih proizvoda u 2013. godini u odnosu na 138.000 u 2013.....Treba obezbediti dalje usaglašavanje zakonodavstva sa Direktivom o sprovođenju prava intelektualne svojine. Mehanizam formalne koordinacije za efikasno sprovođenje prava intelektualne svojine još uvek nedostaje.....I dalje postoje kašnjenja u sprovođenju nacionalne strategije intelektualne svojine i akcionog plana za period 2011-2015.
Zaključak
U oblasti prava intelektualne svojine ostvaren je neznatan napredak. Formalna koordinacija između različitih zainteresovanih strana tek treba da se uspostavi u cilju delotvornijeg sprovođenja. Uopšteno posmatrano, usaglašavanje u oblasti intelektualne svojine je napredovalo.

4.14 Poglavlje 14: Transportna politika

.....U pogledu železničkog transporta, potpisani su protokoli o saradnji između svih relevantnih graničnih službi i železničkih privrednih društava Srbije i Crne Gore. ……..Za Rečne informacione servise za reke Dunav i Savu potrebna je nadogradnja sa daljinskim upravljanjem plovidbe (eng. ATON) i sistemima za praćenje i reagovanje.....

Zaključak
Izvestan napredak je ostvaren u oblasti transportne politike, posebno u drumskom i železničkom transportu, transportu unutrašnjim plovnim putevima i vazdušnom transportu. Potrebno je dalje jačanje administrativnih kapaciteta, naročito za sprovođenje propisa i inspekcije. Uopšteno posmatrano, Srbija je umereno napredovala u usaglašavanju sa pravnim tekovinama EU u oblasti transportne politike.....

4.16 Poglavlje 16: Oporezivanje

.....U oblasti indirektnog oporezivanja, umanjena stopa poreza na dodatu vrednost (PDV) povećana je u decembru 2013. godine sa 8 na 10%, dok su neke stavke (npr IT oprema) prešle sa smanjene stope na standardnu stopu od 20%. Kada je reč o akcizama, zakonodavstvo o iznosu akciza, kretanju i kontroli, akciznim skladištima i skladištenju i o konceptu poreskog obveznika tek treba usaglasiti sa pravnim tekovinama EU. Konačno, uvozna žestoka alkoholna pića i dalje se oporezuju po višoj stopi od odgovarajućih alkoholnih pića koja se često proizvode u Srbiji.....

Zaključak
Srbija treba da nastavi usklađivanje svojih pravila sa pravnim tekovima EU u vezi sa akciznim proizvodima, uključujući i pravila o uvoznim žestokim alkoholnim pićima. Uopšteno govoreći, pripreme u oblasti oporezivanja umereno su napredovale.


4.23 Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava

Politika borbe protiv korupcije

.....Sprovođenje strategije i akcionog plana za period 2013-2018. godine tek treba da odrazi snažan politički podsticaj za borbu protiv korupcije. Nekoliko mera je odloženo. Potrebno je obezbediti efikasan mehanizam za praćenje sprovođenja strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije. Treba dodeliti adekvatne materijalne i ljudske resurse za sprovođenje Strategije i akcionog plana........... Povećana je transparentnost postupka javnih nabavki uz korišćenje unapređenog portala javnih nabavki. I dalje je potrebno potpuno sprovođenje novih zahteva koje su postavili Zakon o javnim nabavkama i Nacionalna strategija i Akcioni plan za borbu protiv korupcije.  Potrebna je sveobuhvatna analiza rizika u oblastima osetljivim na korupciju kao što su zdravstvo, građevinarstvo, privatizacija i obrazovanje, pravosuđe i sproveđenje zakona..... ......Odeljenjima unutrašnje kontrole nedostaju oprema, sredstva i ljudski resursi.....
.....Potrebno je da organi za sprovođenje zakona i tužilaštvo budu proaktivniji. Nedostatak unutrašnjih kapaciteta i stručnosti u finansijskim istragama i oduzimanju imovine, uz nedostatak tehničke opreme za posebne istražne mere, ugrožavaju delotvornost istrage. Međuinstitucionalna saradnja između službi za sprovođenje zakona je poboljšana do određene mere, ali je potrebno da se i dalje razvija. Potrebno je ojačati nezavisnost svih istražnih i pravosudnih organa koji preduzimaju istražne radnje u oblasti korupcije.......Potrebno je da se bez odlaganja izvrši sveobuhvatna revizija Krivičnog zakonika kako bi se obezbedilo da korupcija i privredni kriminal buduprecizno definisani kao i da se oni mogu delotvorno istražiti i procesuirati. U tom pogledu potrebne su dalje izmene i dopune Krivičnog zakonika.....

.......Kad je reč o pristupu informacijama i zaštiti podataka o ličnosti...... Pravni okvir treba u potpunosti usaglasiti sa standardima EU. Video nadzor, biometrijski podaci, bezbednost podataka na internetu, kao i obrada i zaštita osetljivih podatakaposebno u radu nekih novih profesija kao što su sudski izvršitelji i javni beležnici, moraju se dovesti u sklad sa zakonodavstvom EU o zaštiti podataka. Ovlašćenja za dobijanje podataka iz elektronske komunikacije u krivičnim predmetima tek treba dovesti u sklad sa pravilima zaštite podataka. U usvajanju akcionog plana za zaštitu podataka o ličnosti nije učinjen nikakav napredak.

 Zaključak
U oblasti pravosuđa i osnovnih prava ostvaren je ograničen napredak.........Uprkos snažnom političkom podsticaju za borbu protiv korupcije, korupcija i dalje preovlađuje u mnogim oblastima i nastavlja da bude ozbiljan uzrok zabrinutosti. Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije još nije dalo konkretne rezultate..... Nedavno jačanje institucionalne koordinacije i rukovođenja, uključujući uspostavljanje mehanizma za nadzor, tek treba da daju delotvorne rezultate......Pravni okvir o zaštiti podataka treba dodatno usaglasiti sa pravnim tekovinama EU.

4.24 Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost

.....Državni organi Republike Srbije nastavili su sa proaktivnim pristupom suzbijanju iregularnih migracija...... Neophodna je bolja koordinacija rada svih institucija uključenih u rad na iregularnim migracijama, naročito na lokalnom nivou......U pogledu spoljnih granica i Šengena, ....... Јoš uvek nije uspostavljen sistem za analizu rizika kako bi se unapredila kontrola granica. Neophodno je unaprediti međuinstitucionalnu saradnju između organa koji rade na granicama pošto postoji nedostatak koordinacije između granične policije, carine i fitosanitarnih službi. Potrebno je pojačati aktivnosti koordinacionog tela za sprovođenje Integrisanog upravljanja granicama. ......Neometan prekogranični saobraćaj kroz neovlašćene alternativne prelaze - naročito sa Bosnom i Hercegovinom - ostaje pitanje koje je potrebno hitno rešiti. Neophodno je povezivanje svih graničnih prelaza sa bazom podataka Interpola, uz modernizaciju manjih prelaza.....Kao deo dijaloga o sprovođenju IBM protokola, svih šest privremenih IBM graničnih prelaza između Srbije i Kosova operativni su i postignuti su tehnički sporazumi o tačnim položajima i nacrtu rasporeda trajnih IBM prelaza.....
..... Dobra međunarodna i regionalna saradnja u oblasti droga.... Međutim, neophodno je pojačati operativne kapacitete policije i carine.... Јoš uvek preostaje uspostavljanje solidne evidencije rezultata zaplene droge......
....Kada je reč o carinskoj saradnji (videti i poglavlje 29 - Carinska unija), Uprava carina Republike Srbije nastavila je saradnju sa službama iz susednih zemalja, kao i učešće u međunarodnim aktivnostima u pogledu borbe protiv nezakonite trgovine i krijumčarenja narkotika, nafte i cigareta. Potrebno je proširiti istražna ovlašćenja carinskih službenika i obuhvat razmene podataka sa drugim službama na granici.

Zaključak
Uopšteno posmatrano, Republika Srbija je ostvarila ograničen napredak u oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Upravljanje migracijama i politike azila potrebno je u značajnoj meri i hitno pojačati...
Potrebno je uspostaviti sistem za analizu rizika kako bi se unapredila kontrola granica. Potrebni su dodatni napori radi povećanja međuinstitucionalne saradnje među pograničnim službama. U svim oblastima neophodni su napori za usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU, povećanje efikasnosti, podsticanje specijalizacije i osiguranje bolje operativne saradnje između pravosuđa, izvršnih i neizvršnih organa.

4.27 Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promene

.....Što se tiče zaštite prirode, zakonodavstvo kojim se sprovodi Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) ažurirano je kako bi uključilo spiskove zaštićenih vrsta. Izvršene su važne zaplene ugroženih vrsta kojima se nezakonito trgovalo. Potrebno je povećati kapacitete jedinice za CITES i službi za sprovođenje zakona kako bi mogli da odgovore na izazove u oblasti nezakonite trgovine divljim životinjama.
Što se tiče klimatskih promena.... U decembru je usvojen zakon u oblasti smanjenja potrošnje supstanci koje oštećuju ozonski omotač, uspostavljajući sistem za licenciranje i izveštavanje, kao i shemu za povraćaj i reciklažu u skladu sa Montrealskim protokolom i relevantnim zakonodavstvom EU. Zakonodavstvo u oblasti upravljanja florovanim gasovima sa efektima staklene bašte i uslovima za izdavanje licenci za uvoz i izvoz tih gasova stupilo je na snagu u januaru.
Zaključak
.......Tekuća zalaganja na jačanju inspekcije i sprovođenje propisa treba da proprati uklanjanje neusaglašenosti i nedostataka u zakonodavstvu koji sprečavaju delotvorno sprovođenje
.

4.28 Poglavlje 28: Zaštita potrošača i zdravlja

U oblasti kontrole duvana, donete su izmene i dopune Zakona o duvanu, usredsređene na mere protiv nedozvoljene trgovine duvanom i obeležavanje duvanskih proizvoda, kao i na povećanje relevantnih novčanih kazni. Nije učinjen nikakav napredak u pripremi nove Strategije i Akcionog plana o kontroli duvana.

Zaključak
Ostvaren je određeni napredak u oblasti zaštite potrošača i zdravlja......Uopšteno posmatrano, ostvaren je umeren napredak u u ovim oblastima

4.29 Poglavlje 29: Carinska unija

U pogledu carinskog zakonodavstva, nomenklatura carinske tarife je usaglašena sa Kombinovanom nomenklaturom EU iz 2014. godine i sa planom za liberalizaciju u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sprovedenim u novembru 2013. Međutim, Zakon o carinskoj službi tek treba da se donese. U okviru CEFTA, od aprila 2014. godine, Srbija, Albanija, Crna Gora i bivša Јugoslovenska Republika Makedonija počele su da primenjuju Regionalnu konvenciju o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu robe. Zakonodavstvo o kontrolama gotovine, kulturnim dobrima i oslobođenju od plaćanja dažbina na uvoz nove proizvodne opreme treba da se usaglasi sa pravnim tekovinama EU. Propisi o inicijativama koje se odnose na bezbednost carine i ovlašćenim privrednim subjektima tek treba da se sprovedu.

U pogledu administrativnih i operativnih kapaciteta, Uprava carina je nastavila sa jačanjem svog administrativnog kapaciteta u cilju delotvornog sprovođenja carinskih propisa. Postupci koji se odnose na integritet carinskih službenika su primenjeni pokretanjem 25 disciplinskih postupaka protiv 30 carinskih službenika za ozbiljnu povredu službene dužnosti i okončavanjem još 22 druga disciplinska postupka. Povećan je broj privrednih društava koja koriste pojednostavljene carinske postupke i postupke koji se odnose na ovlašćene izvoznike. Započeto je sa radom na uspostavljanju funkcionalnog međusobno povezanog IT sistema. Obaveštajne poruke se razmenjuju sa drugim državnim telima i međunarodnim organizacijama. U 2013. godini, oko 65% nosilaca prava je koristilo carinsku veb aplikaciju za podošenje zahteva za zaštitu prava intelektualne svojine. Novi centralizovani sistem za upravljanje bankarskim garancijama je uspostavljen, a  toku je reorganizacija glavnog IT sistema od decentralizovanog ka centralizovanom sistemu, čime se omogućava sprovođenje Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NKTS) po pristupanju Konvenciji o zajedničkom tranzitu, koje je planirano za 1. jun 2015. Potrebno je unaprediti sistem obrade carinskih deklaracija i dodatno opremiti carinske laboratorije. Uprava je unapredila komunikaciju sa javnošću.
U junu 2014. godine, Srbija i Moldavija potpisale su Sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći.

U 2013. godini, tokom tehničkog dijaloga između Srbije i Kosova, strane su se dogovorile da automatski razmenjuju elektronske podatke pre pristizanja koji se odnose na carinske deklaracije za pošiljke koje treba da pređu administrativnu granicu/graničnu liniju. Naplata carinskih dažbina je započeta na zajedničkim tačkama prelaza između Srbije i Kosova u decembru 2013. godine. Kao deo dijaloga o sprovođenju protokola o IBM, svih šest privremenih IBM graničnih prelaza između Srbije i Kosova su operativni i postignuti su dogovori o tačnim lokacijama i obrascima nacrta za stalne IBM tačke prelaza Međutim, administrativna granica/granična linija između Kosova i Srbije ostaje podložna nezakonitim aktivnostima.

Zaključak
Ostvaren je određeni napredak u oblasti carinske unije. Međutim, potrebno je uložiti dodatne napore u cilju potpunog usaglašavanja u nekoliko ključnih oblasti. Uprava carina postojano jača svoje administrativne kapacitete, ali je potrebno uložiti dodatne napore. Potrebno je unaprediti sistem obrade carinskih deklaracija. Uopšteno posmatrano, pripreme u oblasti carinske unije napreduju.

4.30 Poglavlje 30: Spoljni odnosi

.....Zakonom o trgovini robom dvostruke namene, donetim u novembru 2013. godine, procedure i kontrole su dalje usaglašene sa pravnim tekovinama EU. Nakon toga, u februaru, usvojena su dva pravilnika. NJima se obezbedila dodatna usaglašenost sa pravnim tekovinama EU u pogledu trgovine robom dvostruke namene. Bilo bi korisno za Srbiju da se pridruži nekim od međunarodnih tela zaduženih za nadgledanje nacionalnih sistema kontrole izvoza („Multilateralni režimi kontrole izvoza“).....

.....U oblasti bilateralnih sporazuma sa trećim zemljama, Srbija pregovara o sporazumu o slobodnoj trgovini (FTA) sa Ukrajinom......

Zaključak
Ostvaren je ograničen napredak u oblasti spoljnih odnosa. Pripreme za pristupanje STO su dosta odmakle, ali u završnoj fazi sporo napreduju. Uopšteno posmatrano, pripreme u oblasti spoljnih odnosa umereno su napredovale.

4.31 Poglavlje 31: Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
......Što se tiče neširenja, Srbija je u oktobru 2013. godine donela novi zakon o robi dvostruke namene, čime je delimično ispunila preduslove za pristupanje Vasenarskom sporazumu o kontroli izvoza konvencionalnog naoružanja i robe i tehnologija dvostruke namene. Prijava Srbije iz 2008. godine za pristupanje Vasenarskom sporazumu sada zavisi od donošenja novog zakona o trgovini naoružanjem i vojnom opremom. Јoš uvek se čeka na ratifikaciju Dodatnog protokola uz Sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja. Srbija je potpisala Sporazum UN o trgovini naoružanjem u avgustu 2013. godine.....

Zaključak
Zakonodavstvo o mehanizmima za praćenje sprovođenja restriktivnih mera EU tek treba da se donese. Uopšteno posmatrano, pripreme u ovoj oblasti napreduju.

 4.33 Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe

U oblastima tradicionalnih sopstvenih sredstava, sredstava PDV i sredstava BND nije došlo do pomaka. (O napretku u relevantnim oblastima politike videti Poglavlja 16 – Oporezivanje, 18 – Statistika, 29 – Carinska unija i 32 – Finansijska kontrola.)

Što se tiče administrativne infrastrukture, potrebno je dodatno ojačati i razviti administrativni kapacitet institucija koje su zadužene za oblasti politike koje utiču na korekciju primene pravila o sopstvenim sredstvima. Јoš uvek nije uspostavljeno koordinaciono telo koje bi osiguralo ispravno obračunavanje, računovodstvo, predviđanje, prikupljanje, plaćanje i kontrolu sopstvenih sredstava. Takođe je potrebno dodatno razviti i ojačati instrumente za borbu protiv izbegavanja poreza i prevara i za smanjenje njihovog obima, kao i za smanjenje obima sive ekonomije.

Zaključak
Nije postignut napredak u oblasti finansijskih i budžetskih odredbi. Tek treba uspostaviti koordinaciono telo neophodno u okviru programa koji se odnosi na sopstvena sredstva. Uopšteno posmatrano, pripreme u ovoj oblasti su u vrlo ranoj fazi. 

 

Celokupan Izveštaj objavljen je na web strani Kancelarije za evropske integracije: 

http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji

_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_o_napretku_14.pdf

 

IZ IZVEŠTAЈA EVROPSKE KOMISIЈE O NAPRETKU SRBIЈE ZA 2013

                                                     

 

                                       EVROPSKA KOMISIЈA


                                                           Brisel, 16.10.2013.
                                                              SEC (2013) 412

 

                        RADNI DOKUMENT ZAPOSLENIH U KOMISIЈI 
                                                  SRBIЈA
                                  2013 IZVEŠTAЈ O NAPRETKU
                                                               uz dokument
                                          SAOPŠTENJE KOMISIЈE UPUĆENO
                                        EVROPSKOM PARLAMENTU I SAVETU
                              Strategija proširenja i ključni izazovi 2013-2014
                                                             {COM(2013)700}

 

1.4. Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova (strana 5 – u engleskoj verziji)
... U vezi sa IBM, otvoreni su zajednički privremeni granični prelazi na svih šest prelaza koji su postavljeni i funkcionišu. Decembarski sporazum o zaštiti verskog i kulturnog nasleđa se primenjuje. Sa implementacijom Sporazuma o tranzitnim aranžmanima počelo se u junu.
Dve strane su se takođe usaglasile da se počne sa naplatom carina i da se osnuje fond za razvoj severnog Kosova ...
Neposredni kontakti na visokom nivou i redovni kontakti na operativnom nivou nastavljaju da olakšavaju saradnju, npr. u borbi protiv organizovanog kriminala ... 

2.3. Regionalna pitanja i međunarodne obaveze (strane 11, 13 – u engleskoj verziji)
... Zajednički Kontakt centar za saradnju policije i carine otvoren je u decembru ...

4.7. Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine (strana 25 – u engleskoj verziji)
... Uprava carina je uvela veb aplikaciju za elektronsku razmenu podataka sa nosiocima prava. Količina zaplenjene krivotvorene robe smanjena je tokom perioda izveštavanja...
... Јoš uvek nedostaje mehanizam formalne saradnje između institucija zaduženih za zaštitu prava intelektualne svojine. Kasni se sa implementacijom nacionalne  strategije u oblasti prava intelektualne svojine i akcionim planom za period 2011-2015 ...
...Učešće privrednih subjekata i potrošača u sprečavanju krivotvorenja i piraterije i dalje je ograničeno ...
Zaključak
Postignut je ograničen napredak u oblasti prava intelektualne svojine. Primena je poboljšana, iako formalna koordinacija između učesnika kao i efikasno sprovođenje nacionalne strategije intelektualne svojine i dalje ostaje da se obezbedi. Izmene i dopune Zakona o autorskim pravima koje se odnose na naplatu taksi i olakšice predstavljaju korak unazad u pogledu usaglašavanja sa pravnim tekovinama EU. U celini posmatrano, usaglašavanje u oblasti prava intelektualne svojine je unapređeno. 
4.24. Poglavlje 24 : Pravda, sloboda i bezbednost (strane 49, 50, 52 – u engleskoj verziji)

... U oblasti spoljnih granica i Šengena, Strategija Integrisanog upravljanja granicom (IBM) je revidirana u novembru kako bi se ojačali kapaciteti Koordinacionog tela za njeno sprovođenje. Srbija je nastavila da poboljšava infrastrukturu i opremu na graničnim prelazima završetkom instaliranja sistema za upravljanje migracijama i predmetima i povećanjem opreme koja se koristi na terenu (specijalne kamere, skeneri, uređaji za otkrivanje i hvatanje otisaka prstiju) ... Operativnu koordinaciju između granične policije, carine i fitosanitarne službe potrebno je poboljšati. Povezanost baza podataka sa biometrijskim uređajima treba da se poboljša kako bi se podržao rad granične policije. Analitički, komunikacioni, proceduralni, tehnički kapaciteti i prakse treba da se ojačaju, kako bi se efikasno suprotstavilo nelegalnim migracijama. Kapaciteti LJudskih resursa za analizu rizika moraju se poboljšati ....
 ... Ukupno govoreći, Srbija i dalje umereno napreduje po pitanju upravljanja granicom...

... U pogledu saradnje na polju droga, nova strategija za period 2013-2020 još uvek nije završena...Zemlja se nalazi na glavnim putevima trgovine drogom na Balkanu a za otkrivanje i zaplenu droga na graničnim prelazima potrebni su trajni napori svih relevantnih agencija, uključujući i Upravu carina ...

Ukupno gledano, napredak Srbije u pogledu saradnje na polju droga je umeren.

.....Što se tiče carinske saradnje (videti i Poglavlje 29 - Carinska unija), Uprava carina Srbije je angažovana u zajedničkim slučajevima sa svim agencijama susednih zemalja i nastavlja da aktivno učestvuje u međunarodnim aktivnostima u vezi sa borbom protiv nelegalne trgovine robom- narkotika, nafte i cigareta, kao i u kontroli prekograničnog kretanja.

Međutim, potrebno je da Srbija uskladi svoj pravni okvir sa zakonodavstvom EU o korišćenju tehnologije u carinske svrhe. Ukupno gledano, Srbija je ostvarila umeren napredak na polju carinske saradnje.

4.29. Poglavlje 29: Carinska unija (strana 57 – u engleskoj verziji)

Što se tiče carinskog zakonodavstva, u novembru su izvršene izmene i dopune Carinskog zakona i on je dodatno usklađen sa pravnim tekovinama EU i sa nacionalnim zakonodavstvom, naročito u pogledu nekih odredbi Zakona o budžetskom sistemu. Vlada Republike Srbije je u novembru izvršila izmene i dopune Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife u cilju njenog usklađivanja sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2013. godinu i rasporedom liberalizacije Prelaznog sporazuma.

Dalje usklađivanje je potrebno u oblasti carinskih propisa. Zakon o carinskoj službi tek treba da bude usvojen. Јoš nije utvrđen odgovarajući zakonodavni okvir za kulturna dobra. Odredbe o kontroli gotovog novca tek treba da se usklade sa pravnim tekovinama EU. Isto važi i za dažbinske olakšice na uvoz nove opreme za proizvodnju. Primena propisa o merama carinske bezbednosti, kao i o ovlašćenim privrednim subjektima tek predstoji. Skupština je ratifikovala Konvenciju o pan - evro - mediteranskim pravilima o poreklu.

Što se tiče administrativnih i operativnih kapaciteta, Uprava carina je nastavila da unapređuje svoje administrativne kapacitete u cilju efikasne primene carinskih propisa. Nastavilo se sa primenom postupaka koji se odnose na integritet carinskih službenika i sa unapređenjem borbe protiv korupcije. Naknadne kontrole i sistemi analize rizika sprovode se na osnovu dveju relevantnih strategija. Pojednostavljenje carinskih postupaka je nastavljeno, a broj kompanija koje koriste te postupke se povećao. Koordinacija između UCS i Ministarstva finansija i privrede jača. UCS nastoji da uspostavi operativan IT sistem, zasnovan na interkonektivnosti različitih odeljenja. Preko 95% carinskih deklaracija podnosi se elektronskim putem a uveden je i koncept elektronskog potpisa. Oko 17% deklaracija podleže dokumentarnim ili fizičkim kontrolama. Elektronsku aplikaciju za zaštitu prava intelektualne svojine koristi 49%  nosilaca prava. U pogledu olakšanja trgovine, elektronski sistem za razmenu prethodnih najava sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i BЈR Makedonijom dobro funkcioniše.
 Novi granični prelaz između Srbije i Mađarske granice otvoren je u maju. Veliki izazov predstavlja unapređenje sistema za obradu carinskih deklaracija (CDPS) i carinske laboratorije.

Carinski postupci između Kosova i Srbije dodatno su unapređeni otvaranjem zajedničkih privremenih prelaza u decembru 2012. i januaru 2013. godine, postavljenih na šest lokacija, uključujući i dva prelaza na severu Kosova, prema Protokolu o integrisanom upravljanju granicom. Uspostavljanje ovih zajedničkih prelaza omogućilo je svakodnevnu saradnju između administracija i redovnu razmenu informacija. 17. januara, obe strane postigle su dogovor o ponovnom uspostavljanju carinskih kontrola na dva prelaza (kapije 1 i 31). U međuvremenu, administrativna granična linija između Kosova i Srbije i dalje podleže nelegalnim aktivnostima.

Pripreme u oblasti administrativnih i operativnih kapaciteta odvijaju se prema planu.
 Zaključak
Ostvaren je izvestan napredak u oblasti Carinske unije. Carinski zakon i propisi      o nomenklaturi carinske tarife dodatno su usklađeni sa pravnim tekovinama EU. Potrebno je obnoviti ili unaprediti CDPS sistem. Ukupno gledano, pripreme u oblasti Carinske unije u potpunosti teku prema planu.

 4.30. Poglavlje 30: Spoljni odnosi (strana 58 – u negleskoj verziji)

... Što se tiče bilateralnih sporazuma sa trećim zemljama, Srbija trenutno pregovara o Sporazumu o slobodnoj trgovini (SST) sa Ukrajinom. Sporazumi o slobodnoj trgovini koje je Srbija potpisala sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom su usklađeni, jer te tri zemlje formiraju carinsku uniju ... Srbija je u novembru potpisala Konvenciju o pan - evro – mediteranskim pravilima o poreklu (PEM) ...

4.33. Poglavlje 33 : Finansijske i budžetske odredbe (strana 60 – u engleskoj verziji)

Nije  ostvaren napredak u oblasti tradicionalnih sopstvenih sredstava, sredstava PDV i sredstava BDP (bruto domaći prihod). (O napretku u navedenim oblastima politike, videti Poglavlje 16 - Oporezivanje; Poglavlje 18 - Statistika, Poglavlje 29 - Carinska unija i Poglavlje 32 - Finansijska kontrola).

Što se tiče administrativne infrastrukture, administrativne kapacitete u navedenim oblastima politike treba ojačati. Koordinaciono telo treba da obezbedi tačan obračun, računovodstvo, predviđanje, prikupljanje, plaćanje dok kontrola sopstvenih sredstava tek treba da bude uspostavljena. Telo je takođe potrebno radi izveštavanja EU o sprovođenju pravila sopstvenih sredstava.

Zaključak
Nije postignut nikakav napredak u pogledu finansijskih i budžetskih propisa. Koordinaciono telo koje treba da obezbedi tačan obračun, računovodstvo, predviđanje, prikupljanje, plaćanje i kontrolu sopstvenih sredstva, tek treba da bude uspostavljeno. U celini posmatrano, pripreme u ovoj oblasti su u ranoj fazi.


 

 

IZ IZVEŠTAЈA EVROPSKE KOMISIЈE O NAPRETKU SRBIЈE ZA 2012.

 

Neautoraizovani prevod

EVROPSKA KOMISIЈA

 

                                                                      Brisel, 10.10.2012.
                                                                            SWD(2012) 333


RADNI DOKUMENT ZAPOSLENIH U KOMISIЈI
SRBIЈA
2012 IZVEŠTAЈ O NAPRETKU
uz dokument
KOMUNIKACIЈA OD KOMISIЈE KA
EVROPSKOM PARLAMENTU I SAVETU
Strategija proširenja i glavni izazovi 2012-2013
{COM(2012) 600}

 

 

1.3. Odnosi EU i Srbije 

 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je aprila 2008. godine, zajedno sa Prelaznim sporazumom o trgovini i trgovinskim pitanjima. On pruža okvir uzajmanih obaveza vezanih za široki dijapazon političkih, trgovinskih i ekonomskih pitanja. Prelazni sporazum je stupio na snagu 1. februara 2010. godine. Na Savetu ministara spoljnih poslova, održanom 14. juna 2010. godine, ministri su doneli odluku da svojim skupštinama dostave Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju na ratifikaciju. Kako ratifikacija nije okončana samo u jednoj zemlji članici, proces je blizu završetka.

Srbija ima pozitivan bilans ostvarenih rezultata (track record) u primeni obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima. Prelazni komitet i nekoliko potkomiteta zaseda na godišnjem nivou kako bi raspravljali o pitanjima koja uključuju unutrašnje tržište, konkurentnost, tranzitni saobraćaj, trgovinu, carinu, poreze, poljoprivredu i ribarstvo. Uopšteno gledano, Srbija u ovim oblastima ispunjava svoje obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Prelaznog sporazuma, i saradnja dobro napreduje. (str. 5)

Antikorupciona politika  (Pogledaj i poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna ljudska prava)

Interne kontrole koje su sprovele carinska administracija i policija rezultirale su znatnim brojem istraženih slučajeva i izrečenih kazni.

 

 

4.7. Poglavlje 7: Zakon o intelektualnoj svojini

 

Izvestan napredak je zabeležen na polju primene propisa. Zavod za intelektualnu svojinu (ZIS) sproveo je veliki broj obuka za državne organe za sprovođenje zakona i organizovao promotivne aktivnosti za zainteresovane strane. Јoš uvek nije pronađeno rešenje po pitanju dugoročne finansijske održivosti ZIS-a. Uprava carina Srbije je razvila svoje IT kapacitete u okviru zaštite prava intelektualne svojine. Povećana je količina zaplenjene krivotvorene robe. Ukinuta je administrativna taksa za podnošenje zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine, što je dovelo do većeg broja podnetih zahteva. Tokom 2011. godine, Poreska uprava je bila uključena u pokretanje tri registra (proizvođača, distributera i softvera) u saradnji sa nosiocima prava intelektualne svojine, kako bi se olakšao posao i provere. Sektoru tržišne inspekcije Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija dato je na korišćenje dvanaest skladišta širom Srbije za skladištenje krivotvorene i piratizovane robe. Broj konfiskovane robe u prvoj polovini 2012. godine značajno je veći u odnosu na 2011. godinu. 

 

 

4.24. Poglavlje 24: Pravda, sloboda i bezbednost

 

U pogledu carinske saradnje (videti i poglavlje 29 – Carinska unija), ostvaren je izvestan napredak. Uprava carina Srbije (UCS) zaključila je sporazume o međunarodnoj saradnji sa Azerbejdžanom, Belorusijom i Gruzijom. Nastavljeno je sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i akcionog plana. UCS je angažovana u zajedničkim slučajevima sa svim agencijama  susednih zemalja i nastavlja aktivno da učestvuje u međunarodnim aktivnostima u vezi sa borbom protiv ilegalne trgovine robom – narkotika, nafte i cigareta – kao i u kontroli prekograničnog kretanja. Ipak, potrebno je da Srbija uskladi svoj pravni okvir sa zakonodavstvom EU o korišćenju tehnologije u carinske svrhe, kao i da ratifikuje i primeni Konvenciju «Napulj 2» o uzajamnoj pomoći i saradnji između carinskih administracija. Ukupno gledano, Srbija nastavlja umeren napredak na polju carinske saradnje.

 

 

4.29. Poglavlje 29: Carinska unija

 

Ostvaren je dobar napredak na polju carinskog zakonodavstva. Novembra 2011. godine, Vlada Republike Srbije donela je izmene i dopune nomenklature carinske tarife, u cilju usklađivanja sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2012. godinu i rasporedom liberalizacije Prelaznog sporazuma. Srbija je povećala dažbinske olakšice za poštanske pošiljke u oktobru 2011. godine. Ipak, pravila još uvek nisu potpuno usaglašena sa pravnom tekovinom EU. Potrebno je doneti Zakon o carinskoj službi i unaprediti postupak svrstavanja do nivoa standarda EU.

Usvojeni su zakoni o merama carinske bezbednosti, uključujući i ovlašćene ekonomske operatere. Primena ovih zakona je nešto što predstoji. Usvojena je i Uredba o primeni mera za zaštitu prava intelektualne svojine. Međutim, od Uprave carina Srbije (UCS) se očekuje da u potpunosti iskoristi elektronsku razmenu podataka sa nosiocima prava intelektualne svojine. Potrebno je utvrditi adekvatan zakonodavni okvir za kulturna dobra. Ostaje da se odredbe o kontroli gotovog novca usklade sa pravnom tekovinom EU. Pripreme u oblasti carinskog zakonodavstva teku prema planu.

Ostvaren je izvestan napredak u vezi sa administrativnim i operativnim kapacitetima. UCS je nastavila da poboljšava svoje administrativne kapacitete u cilju delotvorne primene carinskih zakona. Primenila je postupke vezane za integritet carinskih službenika i unapredila borbu protiv korupcije. Naknadne kontrole i sistemi analize rizika su dodatno ojačani usvajanjem strategije naknadne kontrole, sistematizacijom postupaka i stvaranjem elektronske baze podataka carinskih prestupnika. Osnažena je revizija, dok je centralna carinska Uprava ovlašćena da vrši reviziju pojedinačnih carinarnica. Decembra 2011. godine, Državna revizorska institucija je sačinila izveštaj o besprekornoj finansijskoj evidenciji UCS za 2010. godinu. Koordinacija između UCS i Ministarstva finansija i privrede je takođe poboljšana i izdate su nove instrukcije o saradnji ova dva tela. UCS uspostavlja potpuno operativan IT sistem zasnovan na interkonektivnosti različitih odeljenja. Oko 90% carinskih deklaracija se podnosi elektronski, a uveden je i koncept elektronskog potpisa. Ipak, potrebno je obnoviti ili unaprediti ISCS, a takođe postoji potreba za adekvatno opremljenom i funkcionalnom carinskom laboratorijom.

Na polju olakšanja trgovine, UCS primenjuje sistem za razmenu preliminarnih informacija sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i BЈR Makedonijom. Uprava nastavlja aktivno da učestvuje u međunarodnim aktivnostima u vezi sa borbom protiv ilegalne trgovine robom (narkotika, nafte i cigareta) i kontrolom prekograničnog kretanja.

Carinski postupci između Kosova i Srbije dalje su stabilizovani od kada su, u okviru dijaloga na relaciji Beograd-Priština, usvojena dva sporazuma, o carinskim pečatima i integrisanom upravljanju granicama. Ipak, situacija je i dalje komplikovana na prelazima 1 i 31, u smislu postupaka koje treba primeniti. Srpska strana je, septembra 2012. godine, potpisala Protokol o integrisanom upravljanju granicom, koji je potrebno primeniti. U međuvremenu, administrativna granica između Srbije i Kosova ostaje podložna ilegalnim aktivnostima. Za trgovinu robom između Srbije i Kosova i dalje je zaduženo Specijalno odeljenje Poreske uprave Srbije, a ne carina. Ovo uključuje i veći deo akcizne robe. Јoš uvek nisu uvedeni carinski postupci kojima se garantuje primena evropskih pravnih tekovina na administrativnoj granici sa Kosovom.

Pripreme u oblasti administrativnih i operativnih kapaciteta teku planski.

Zaključak

Srbija je ostvarila dobar napredak u oblasti Carinske unije usvajanjem novih zakona i kontinuiranim naporima za poboljšanje administrativnih kapaciteta, naročito u sektorima revizije i naknadne kontrole. Potrebno je dalje unaprediti koordinaciju između carinske administracije i Ministarstva finansija i privrede, zaduženog za carinsku politiku. Takođe, Srbija treba da obezbedi i pravilnu primenu pravnih tekovina EU na administrativnoj granici sa Kosovom. Potrebno je primeniti carinske zakone vezane za bezbednost, i obnoviti, ili unaprediti sistem ISCS. Ukupno gledano, pripreme u oblasti Carinske unije u potpunosti teku prema planu.


 

 

 

 

ANALITIČKI IZVEŠTAЈ
Mišljenje Komisije na zahtev Srbije za
članstvo u Evropskoj uniji 3.29. Poglavlje 29: Carinska unija

Pravne tekovine EU u ovoj oblasti obukvataju Carinski zakon EU i njegove podzakonske akte, Kombinovanu nomenklaturu EU, Carinsku tarifu EU koja sadrži trgovinske preferencijale, tarifne kvote i tarifne suspenzije, kao i druge propise koji se odnose na carinu, a ne pripadaju Carinskom zakonu EU. Države članice moraju da obezbede da neophodni kapaciteti za sprovođenje i kontrolu primene istih funkcionišu, kao i da se povežu sa odgovarajućim kompjuterizovanim carinskim sistemima (kao što su sistemi koji se odnose na tarifu, NCTS, sistem kontrole izvoza, sistem kontrole uvoza i dr.). Carinski organi, takođe, moraju da obezbede odgovarajuće kapacitete za sprovođenje i kontrolu primene posebnih propisa navedenih u odgovarajućim oblastim pravnih tekovina EU, kao što su spoljna trgovina, zdravlje i bezbednost.

Prelaznim sporazumom se utvrđuje oblast slobodne trgovine sa EU i progresivno ukidanje carinskih dažbina za širok spektar proizvoda. NJime se predviđa i obaveza Srbije da usvoji Kombinovanu nomenklaturu. Sporazumom se predviđa administrativna saradnja u carinskim pitanjima i propisuju pravila o poreklu robe koja se moraju poštovati kako bi privredni subjekti iz EU i Srbije mogli da koriste trgovinske preferencijale. Takođe, ovim sporazumom se otvara put ka postepenom približavanju srpskog carinskog zakonodavstva pravnim tekovinama EU.

Kada je reč o carinskom zakonodavstvu, srpski zakon je velikim delom usaglašen sa pravnim tekovinama EU. Carinski zakon koji je usvojen marta 2010. godine, u osnovi je usaglašen sa Carinskim zakonom EU. Јanuara 2011.godine na snagu je stupila odgovarajuća uredba. Kombinovana nomenklatura se primenjuje i pravila o svrstavanju su uglavnom usklađena sa pravnim tekovinama EU. Međutim, praksu svrstavanja, kao i donošenje odluka o obavezujućim obaveštenjima o svrstavanju robe još treba unaprediti kako bi se dostigli standarde EU.

U junu 2011. godine Srbija je, takođe, ukinula administrativne carinske takse za redovne aktivnosti, čime je sistem usaglašen sa zahtevima Prelaznog sporazuma i pravnim tekovinama EU. Preferencijalne tarifne kvote se dnevno obrađuju kroz Informacioni sistem carinske službe (ISCS) po principu „first-come, first-served“. U zemlji se ne primenjuju erga omnes tarifne kvote ni tarifni maksimumi, a nedostaje joj i automatizovani sistem za prikupljanje statističkih podataka. Potrebno je usaglasiti sistem autonomnih suspenzija i tarifnih kvota sa propisima koji se primenjuju u EU.

Srbija primenjuje preferencijalna pravila o poreklu robe i metode administrativne saradnje koje u velikoj meri podražavaju one koje EU primenjuje u svojim sporazumima o slobodnoj trgovini. Takođe, Srija primenjuje dijagonalnu kumulaciju sa EU i drugim državama koje pripadaju procesu stabilizacije i pridruživanja EU. Postoji i status ovlašćenog izvoznika. Srbija ima usaglašene propise sa propisima EU o carinskoj vrednosti.

Nacionalno zakonodavstvo o oslobođenju od plaćanja dažbina je dobro usklađeno sa pravnim tekovinama EU, ali neka odstupanja i dalje postoje, naročito kod oslobođenja od plaćanja dažbina za opremu koju uvoze putnici ili se ona uvozi za njih ili kod novčanog limita za oslobođenje od dažbina i kod stopa za pojednostavljene deklaracije. Srbija ima status posmatrača u Konvenciji o zajedničkom tranzitu i namerava da joj pristupi čim se za to steknu svi pravni i tehnički uslovi. Uprava carina treba da podstakne dalju primenu pojednostavljenih postupaka u okviru posebnih ovlašćenja.

Usvojeni su zakoni o inicijativama koje se odnose na carinsku bezbednost, kao i ovlašćene privredne subjekte, ali nedostaju podzakonski akti. Čini se da su sistemi za naknadne carinske kontrole i analizu rizika bili relativno uspešni u protekloj godini, ali ih je potrebno više koristiti za sistematsko planiranje i sprovođenje naknadnih kontrola. Kapaciteti za analizu rizika su, takođe, sputani nedovoljno razvijenim IT sistemom i nepostojanjem strategije. Procenat fizičkih kontrola koje carina vrši je velik, ali nije proporcionalan rezultatima.

Analizu i upravljanje rizikom treba promeniti u tematski sistem kojim će se vršiti ciljane kontrole rizika, sličan onom koji se primenjuje u EU, i koji bi kao podršku imao odgovarajuću IT aplikaciju.

U skladu sa uslovima Prelaznog sporazuma, Uprava carina Srbije (UCS) je uložila napore da dostigne nivo zaštite prava intelektualne svojine koji postoji u EU. Značajno je pojačala postupke kontrole na granici, a sada bi trebalo da dodatno ojača delotvorna sredstva za kontrolu njihove primene. Kada su u pitanju prekursori za droge, Srbija je uspostavila sistem obaveštavanja pre izvoza, dok za kulturna dobra Srbija tek treba da usvoji zakonske propise i primenjuje kontrole u skladu sa zahtevima EU.

Propisi koji se odnose na kontrolu novca ne ispunjavaju zahteve zakonodavstva EU.

Kada su u pitanju admnistrativni i operativni kapaciteti, UCS je konstantno jačala svoje administrativne kapacitet u cilju efikasnog sprovođenja carinskih propisa. Dobro je organizovana i sprovodi pouzdane procedure i metode rada kojima se nadležnom osoblju omogućava da u dovoljnoj meri sprovodi carinske propise i propise o carinskim pitanjima. Međutim, i dalje ima prostora za poboljšanje. Nedostaje funkcionalna carinska laboratorija sa odgovarajućom opremom i potrebno je ojačati celokupne operativne kapacitete kako bi se obezbedila dalja primena propisa (npr. o pravima intelektualne svojine i bezbednosti). Potrebno je poboljšati saradnju između Ministarstva finansija i UCS. Godine 2010. UCS je u saradnji sa Svetskom carinskom organizacijom pokrenula pilot projekat o jačanju integriteta carinskih službenika i intenziviranju borbe protiv korupcije. Međutim, potrebno je uložiti dodatne napore u oblastima kao što su upravljanje kancelarijskim poslovanjem, sistem ocene radnog učinka, etika i obuke. Takođe, potrebno je ojačati revizorske resurse i trebalo bi omogućiti centrali Uprave carina da vrši revizije.

U decembru 2010. godine, UCS je usvojila Poslovnu strategiju za period 2011-2015. IT strategija UCS je usvojena u ranu jesen 2011. UCS trenutno koristi Informacioni sistem carinske službe (ISCS). Postoje planovi da se ISCS spoji sa integrisanom carinskom tarifom TARIS. Iako se oko 90% deklaracija podnosi elektronski, razmena podataka o carinskim formalnostima se samo delimično obrađuje kroz IT sistem. Uopšteno govoreći, Srbija je napravila napredak u kompjuterizaciji carine i u budućnosti se planira međusobno povezivanje sa carinskim IT sistemima EU. Međutim, potrebno je izvršiti dodatnu nadogradnju carinskih IT sistema.

Srbija je u aprilu 2009. godine pristupila programu Carina 2013 i od tada redovno učestvuje u njegovim aktivnostima. Carinski organi razmenjuju informacije sa drugim stranim institucijama putem potpisanih sporazuma o međunarodnoj saradnji. Kada je reč o olakšanju trgovine, UCS je formalizovala postupke za razmenu najava pre prispeća sa susednim zemljama. Nastavilo se sa sprovođenjem Strategije o integrisanom upravljanju  granicom i Akcionog plana (videti, takođe, Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost ).

Potrebno je primenjivati carinske postupke i formalnosti kako bi se obezbedila ispravna primena pravnih tekovina EU i na administrativnoj liniji između Kosova i Srbije, naročito na kapijama 1 i 31 sa severom Kosova. Nedovoljno vršenje kontrola, na administrativnoj liniji, stvara rizik od pojave izbegavanja plaćanja PDV, akciznih prevara, nelegalne trgovine i uvoza uz izbegavanje plaćanja carinskih dažbina. Srbija treba da spreči nelegalnu trgovinu, a da pri tom poštuje Kosovo kao zasebno carinsko područje. Biće neophodno proceniti uticaj izmena propisa o povraćaju PDV, koji su u tom smislu usvojeni u septembru 2011. godine, za naftu i naftne derivate. Sporazum o prihvatanju carinskih kosovskih pečata treba primeniti uz puno poštovanje pravila CEFTA.

Zaključak

Carinsko zakonodavstvo je gotovo u potpunosti usaglašeno sa pravnim tekovinama EU. Obaveze koje proizilaze iz Prelaznog sporazuma se dobro ispunjavaju. Admnistrativni i operativni kapaciteti Uprave carina Srbije su dobri. Ona ima administrativne strukture i odgovarajuće resurse da sprovodi carinske propise i vrši kontrolu njihove primene, kao i da obezbedi efikasnu primenu postupaka i metoda rada. Međtim, da bi bila u stanju da se suoči sa budućim izazovima, UCS će morati da ojača svoj rad, a naročito da unapredi naknadne kontrole koje se baziraju na analizi rizika, da proširi primenu pojednostavljenih postupaka za pouzdane privredne subjekte, da ubrza primenu sistema upravljanja garancijama i unapredi međusobnu povezanost i interoperabilnost sa IT sistemima EU. Neophodno je uvesti carinske postupke koji će obezbediti pravilnu primenu pravnih tekovina EU na administrativnoj liniji sa Kosovom.

Uopšteno govoreći, Srbija je već dobro odmakla na putu usvajanja pravnih tekovina EU i ostaje posvećena reformama u oblasti carine. Ukoliko nastavi da ulaže napore, Srbija bi trebalo da, u srednjem roku, dostigne kapacitete da ispoštuje uslove pravnih tekovina EU u oblasti carina.

 

 

 

  __________________________________________

1   “Što se tiče carinske saradnje, Uprava carina je osnovana kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Srbija trenutno primenjuje 20 bilateralnih sporazuma o uzajamnoj administrativnoj pomoći u oblasti carine, uključujući i sa susednim zemljama. Tehnički aranžmani za elektronsku razmenu carinskih podataka preko Sistema elektronske razmene podataka ustanovljeni su sa carinskim administracijama Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bivše Јugoslovenske Republike Makedonije. U aprilu 2010 Srbija i Bugarska su potpisale sporazum o osnivanju i radu zajedničkog kontakt centra za policijsku i carinsku saradnju. Međutim, Srbija treba da se uskladi sa zakonodavstvom EU o upotrebi tehnologije za carinske svrhe i da ratifikuje i zatim da ga sprovede Konvenciju „Napulj II"o uzajamnoj pomoći i saradnji između carinskih administracija.“

 

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina