Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

TEHNIČKA POMOĆ CARINSKOЈ ADMINISTRACIЈI SRBIЈE

PROЈEKAT UVOĐENJA NCTS 

Projekat tehničke pomoći Carinskoj administraciji Srbije kao podrška modernizaciji carinskog sistema je deo reforme javne uprave i finansiran je iz predpristupnih fondova IPA 2011 od strane Evropske unije. Cilj finansiranja ovog Projekta je jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta Carinske administracije Srbije i privrednih subjekata uključenih u carinske postupke sa ciljem da se na adekvatan način pripreme za ispunjenje zahteva potrebnih za uvođenje Novokompjuterizovanog tranzitnog sistema, sticanje statusa ovlašćenih privrednih subjekata usaglašenih sa praksom, standardima i procedurama EU.   


Sveobuhvatni cilj projekta „Tehnička pomoć Carinskoj administraciji Srbije kao podrška modernizacija carisnog sistema“ je podrška modernizaciji državnoj upravi u zaštiti fiskalnih i finansijskih interesa Republike Srbije, olakšavanju zakonite trgovine i zaštiti društva. Takođe, glavni cilj predstavlja podrška Carinskoj administraciji Srbije u implementaciji EU standarda i procedura.


REZULTATI PROЈEKTA                                                                                                         

Rezultat 1


Uskladiti srpski carinski tranzitni sistem i procedure sa propisima Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku i sa propisima NCTS putem implementacije NCTS kompatibilne nacionalne aplikacije za nacionalni tranzit i sistem upravljanja obezbeđenjem.

 
Rezultat 2


Uskladiti postupke kontrole srpske carine sa sistemima EU za upravljanje rizikom putem implementacije IT sistema za upravljanje rizikom kao i tehnikama i tehnologijom upravljanja rizikom.


Rezultat 3


Uvesti sistem ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) i sprovesti obuku carinskih službenika koji obavljaju operativne poslove radi upoznavanja sa procedurama koje treba usvojiti i postupaka koje treba preduzeti za AEO.


Rezultat 4


Sprovesti studiju izvodljivosti kako bi se postavili prioriteti za poboljšanje procedura i metodoligije srpske carine koje se primenjuju u železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju.

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina