Царински заступници

На основу члана 10. Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку  објављеног у Службеном гласнику РС, број 42/2019, (у даљем тексту правилник), Управа царина објављује следеће обавештење:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

У периоду од 12.11. до 19.11.2021. године у Управи царина - Центру за стручно оспособљавање и усавршавање, Булевар Зорана Ђинђића 155A, Нови Београд, одржаће се редовни, поновни као и поправни стручни испит за заступање у царинском поступку.

Рок за доставу пријава је од дана објављивања овог обавештења и истиче дана 28.10.2021. године.

У 2021. години обука за полагање стручног испита неће се организовати због актуелне епидемиолошке ситуације.

У складу са Чланом 6. Правилника, кандидат који је запослен код посредног заступника подноси Управи царина пријаву за полагање стручног испита, најкасније петнаест дана пре дана одржавања испита. Кандидат је дужан да у року који му одреди Управа царина допуни и исправи неуредну и непотпуну пријаву и да уређену пријаву достави Управи царина, најкасније пет дана пре дана одржавања испита. Управа царина ће одбацити пријаве поднете по истеку овог рока.

Распоред полагања биће објављен 7 дана пре одржавања испита на web презентацији Управе царина.

Полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку и издавање дозвола за заступање царинским заступницима врши се у складу са чланом 15. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/2018), а на основу Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“,  број 42/2019). 

________________________________________________________________________ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ 

 

 1. Пријава за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку;      

 1. Оверена фотокопија дипломе (најмање средња стручна спрема);
 2. М образац - потврда о поднетој пријави,промени и одјави на обавезно социјално осигурање;
 3. Доказ да је фирма регистрована за послове међународне шпедиције (решење АПР-а);
 4. Потврда фирме да је кандидат радио на пословима царињења најмање 6 месеци;
 5. Фотокопија решења о ПИБ-у;
 6. Очитана лична карта;
 7. Лична изјава да кандидат није кажњаван за кривична дела или прекршаје из спољнотрговинских, царинских, девизних или пореских прописа;
 8. Две фотографије димензија 2,5 x 3;
 9. Износ од 20.460 динара (трошкови полагања испита) уплатити на рачун Буџета РС ("Сл. гласник РС", број 62/2021)

број: 840-742221843-57 

 1. Уколико кандидат није положио писмени део испита или није позитивно оцењен из најмање 3 области, упућује се на поновно полагање испита у целости и за то треба да уплати 20.460 динара на рачун Буџета РС ("Сл. гласник РС", број 62/2021) 

број: 840-742221843-57  

 1. Након положеног испита за зазаступање у царинском поступку за издавање дозволе за царинско заступање, уплатити износ од 2.830 динара на рачун Буџета РС ("Сл.гласник РС", број62/2021

број: 840-742221843-57

 1. Кандидат који на усменом делу стручног испита није позитивно оцењен из највише две (2) области упућује се на поправни испит из тих области и за то треба да уплати 10.230 динара на рачун Буџета РС ("Сл. гласник РС", број 62/2021) 

број: 840-742221843-57

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Након достављене комплетне пријаве, КОНСУЛТАЦИЈЕ са предавачима можете обавити искључиво у термину од 13,30 до 15,00 часова, на следеће телефоне:

   -   Љубица Павловић- 011/2694-017

        (Царински систем и поступак) 

   -   Драгана Поповић  -  011/311-5473

       (Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем) 

   -   Радојка Јахура  - 011/311-5473

        (Познавање робе)

   -   Слободан Томић - 064/858-2924

        (Спољнотрговински и девизни систем)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У периоду од 14.06. до 20.06.2021 године у Управи царина – Центру за стручно оспособљавање и усавршавање, Булевар Зорана Ђинђића 155A, одржаће се редовни, поновни и поправни испит за добијање дозволе за царинско заступање.

Пријава за овај рок је истекла 28.05.2021. године.

 • Писмени део испита за добијање дозволе за царинско заступање, због великог броја кандидата и спровођења мера заштите због епидемиолошке ситуације бити одржан у три (3) термина, према распореду у прилогу и то:
  • 14.06. – I група – 08:00 часова у амфитеатру Управе царина;
  • 14.06. – II група12:00 часова у амфитеатру Управе царина;
  • 15.06. - III група – 08:00 часова у амфитеатру Управе царина; 
 • Усмени део испита за добијање дозволе за царинско заступање биће одржан у периоду од 16.06. до 20.06.2021. године а према распореду доле у прилогу.

ПОСЕБНО СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ: Да би Вам био омогућен улазак у просторије у којима се одржава испит за добијање дозволе за царинско заступање, а ради спречавања ширења заразне болести COVID 19, ОБАВЕЗНО је да на испит дођете са заштитном маском.

Напомињемо да кандидат на испит може унети само дигитрон и хемиску оловку, док ће све остало потребно за полагање, добити пре полагања испита.

Посебно скрећемо пажњу на Члан. 12 Правилника о програму и садржини посебног стручног испира, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку (Службени гласник РС“, бр.42/2019) којим је у ставу 3. и ставу 4. прописано следеће:

Кандидати код којих се у току полагања стручног испита пронађе било какво помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне рачунаре биће удаљени са испита, а њихов испитни рад биће поништен.

Кандидати из става 3. овог члана не могу да полажу стручни испит у року од годину дана.

О резултатима писменог дела испита можете се информисати на телефон: 011/2674-187,  у среду 16.6.2021. после 8,30h.


 

Почев од 17.06.2019. године примењује се нови: 

Промена послодавца  

Чланом 20. Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку ("Службени гласник РС.", број 42/2019) прописано је да царински заступник који је променио посредног заступника у царинском поступку  задржава идентификациони број, идентификациону картицу и лични печат, под условом да нису наступиле околности из члана 21. и 22. овог правилника. 

Царински заступник из става 1. овог члана дужан је да Управу царина обавести о промени послодавца и Управи царина достави назив новог послодавца (посредног заступника),

Уз обавештење из става 2. овог члана царински заступник дужан је да приложи:

 1. доказ да је нови послодавац, чије је седиште у Републици Србији, регистрован за послове међународне шпедиције и послове царинског заступања;
 2. доказ да је царински заступник запослен код новог послодавца (посредног заступника) на пословима царинског заступања.

________________________________________________________________________

Полагање испита без претходно обављене Обуке  

Полагање испита за царинске заступнике и издавање дозвола за рад царинским заступницима врши се у складу са чланом 15. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/2018), а на основу Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“,  број 42/2019). 

Кандидати који се одлуче на полагање испите без претходно обављене Обуке као припрему за полагање испита морају да користите следеће правне изворе: 

Последњи пут ажурирано: