Царински заступници

У периоду од 14.06. до 18.06.2021. године у Управи царина-Центру за стручно оспособљавање и усавршавање, Булевар Зорана Ђинђића 155а, одржаће се редовни, поновни као и поправни стручни испит за заступање у царинском поступку (у даљем тексту стручни испит).    

Пријава за овај рок истиче дана 28.05.2021. године.

У 2021. години обука за полагање стручног испита неће се организовати због актуелне епидемиолошке ситуације.

Распоред полагања биће објављен 7 дана пре одржавања испита.

Полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку и издавање дозвола за заступање царинским заступницима врши се у складу са чланом 15. Царинског закона ("Сл. гласник РС", број 95/2018), а на основу Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку ("Сл. гласник РС, број 42/2019).

________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ 

 

 1. Пријава за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку;      

 1. Оверена фотокопија дипломе (најмање средња стручна спрема);
 2. М образац - потврда о поднетој пријави,промени и одјави на обавезно социјално осигурање;
 3. Доказ да је фирма регистрована за послове међународне шпедиције (решење АПР-а);
 4. Потврда фирме да је кандидат радио на пословима царињења најмање 6 месеци;
 5. Фотокопија решења о ПИБ-у;
 6. Очитана лична карта;
 7. Лична изјава да кандидат није кажњаван за кривична дела или прекршаје из спољнотрговинских, царинских, девизних или пореских прописа;
 8. Две фотографије димензија 2,5 x 3;
 9. Износ од 19.900 динара (трошкови полагања испита) уплатити на рачун Буџета РС ("Сл. гласник РС", број 98/2020)

број: 840-742221843-57 

 1. Уколико кандидат није положио писмени део испита или није позитивно оцењен из најмање 3 области, упућује се на поновно полагање испита у целости и за то треба да уплати 19.900 динара на рачун Буџета РС ("Сл. гласник РС", број 98/2020) 

број: 840-742221843-57  

 1. Након положеног испита за зазаступање у царинском поступку за издавање дозволе за царинско заступање, уплатити износ од 2750 динара на рачун Буџета РС ("Сл.гласник РС", број 98/2020) 

број: 840-742221843-57

 1. Кандидат који на усменом делу стручног испита није позитивно оцењен из највишедве (2) области упућује се на поправни испит из тих области и за то треба да уплати 9.950 динара на рачун Буџета РС ("Сл. гласник РС", број 98/2020) 

број: 840-742221843-57

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСУЛТАЦИЈЕ са предавачима можете обавити искључиво у термину од 13,30 до 15,00 часова, на следеће телефоне:

   -   Љубица Павловић- 011/2694-017

        (Царински систем и поступак) 

   -   Драгана Поповић  -  011/201-5800    локал - 11136

       (Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем) 

   -   Радојка Јахура  -  011/201-5800    локал - 11136 

        (Познавање робе)

   -   Слободан Томић - 064/858-2924

        (Спољнотрговински и девизни систем)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Почев од 17.06.2019. године примењује се нови: 

Промена послодавца  

Чланом 20. Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку ("Службени гласник РС.", број 42/2019) прописано је да царински заступник који је променио посредног заступника у царинском поступку  задржава идентификациони број, идентификациону картицу и лични печат, под условом да нису наступиле околности из члана 21. и 22. овог правилника. 

Царински заступник из става 1. овог члана дужан је да Управу царина обавести о промени послодавца и Управи царина достави назив новог послодавца (посредног заступника),

Уз обавештење из става 2. овог члана царински заступник дужан је да приложи:

 1. доказ да је нови послодавац, чије је седиште у Републици Србији, регистрован за послове међународне шпедиције и послове царинског заступања;
 2. доказ да је царински заступник запослен код новог послодавца (посредног заступника) на пословима царинског заступања.

________________________________________________________________________

Полагање испита без претходно обављене Обуке  

Полагање испита за царинске заступнике и издавање дозвола за рад царинским заступницима врши се у складу са чланом 15. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/2018), а на основу Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“,  број 42/2019). 

Кандидати који се одлуче на полагање испите без претходно обављене Обуке као припрему за полагање испита морају да користите следеће правне изворе: