Извозна документација за Руску федерацију

Подаци неопходни за попуњавање извозне документације за Руску Федерацију

 У складу са Споразумом о слободној трговини које је Србија закључила са Руском Федерацијом, Белорусијом и Казахстаном, обавештавамо вас да је Управа царина Србије царинским администрацијама тих земаља доставила ажурирани списак података неопходних за правилно попуњавање извозне документације (обавештење).

Кликом на жељену информацију можете пронаћи ажуриране податке о:

• Организационим јединицама Управе царина (са шифарником Царинарница, Царинских испостава и Царинских реферата), које су овлашћене за издавање сертификата о пореклу робе Форма СТ-2;

 Овлашћене организационе јединице за издавање СТ-2

• Адресама царинарница са припадајућим организационим јединицама (испоставе и реферати) које су овлашћене за оверу сертификата;

 Овлашћене организационе јединице за оверу сертификата

• Припадајућим шифрама и бројевима печата, оригиналним отисцима печата које дуже организационе јединице надлежне царинарнице за оверу сертификата;

• Списку царинских службеника овлашћених за оверу сертификата са потписима. 

Датум почетка примене  ажурираних информација  је 1. фебруар 2021. године

Такође, друге потребне податке можете наћи и у акту Управе царина број 148-II-483-01-74/2019 од 22.02.2019. на српском  и руском  језику.