Увоз половних возила

1. Шта се подразумева под појмом „употребљавано возило“?
Под појмом употребљавано возило подразумевају се сва она возила која су била регистрована и од чије је прве регистрације прошло најмање 6 месеци.
Тактори који се користе у пољопривреди и шумарству сматрају се употребљаваним уколико је од прве регистрације прошло најмање 6 месеци и ако имају најмање 50 радних сати, а ако се ради о трактору који није регистрован – уколико има најмање 100 радних сати.

2. Шта треба да приложим од документације ако желим да увезем половни аутомобил?
Потребно је да приложите сву документацију на основу које ће се на несумњив начин извршити правилна идентификација моторног возила. То пре свега значи да треба да приложите саобраћајну дозволу (уколико није у питању оригинал, онда копију морате оверити у иностранству у суду, код нотара, у МУП или општини).
Као доказ о куповини треба да поднесете оригинал фактуру или купопродајни уговор (зависно од начина куповине). Уколико се као доказ о куповини подноси купопродајни уговор на истом мора бити овера потписа продавца од стране надлежног органа (нпр. суд, нотар, МУП, општина). Уколико је поднета оригинална фактура као доказ о куповини, царинарница неће захтевати њену додатну оверу од стране надлежног органа.
Оно што свако треба још да знате је и то да, возила у нашу земљу могу ући са редовним или привременим регистрационим ознакама (ZOLL, IT..).

3. Купио сам возило на лицитацији у иностранству и немам саобраћајну дозволу за њега. Каква је процедура у том случају?
У случајевима када за возило купљено у иностранству на лицитацији или аукцији, организованој од стране овлашћеног иностраног органа, односно организације (државни орган, осигуравајуће друштво...), увозник није у ситуацији да дође у посед саобраћајне дозволе, извозник (овлашћени инострани орган, односно организација), за такво возило издаје одговарајући сертификат, у сврху трајног извоза из земље.
Такав документ садржи све релевантне податке о возилу као и саобраћајна дозвола, а царинарница ће одобрити спровођење одговарајућег царинског поступка, уколико се на несумњив начин може извршити правилна идентификација истог.
Такве врсте документата су на пример Fish d’identification, или Certificate d’immatriculation у Француској. Ови документи представљају синтезу информација које се налазе у саобраћајној дозволи, а у оквиру информативног система надлежног министарства земље која их издаје у сврху трајног извоза.

4. Како тече поступак увоза од границе до одредишне царинарнице?
Ако намеравате да трајно или привремено увезете аутомобил, потребно је да приликом уласка у земљу пријавите возило, на самом граничном прелазу, ради спровођења одговарајућег царинског поступка.
Том приликом цариник ће обратити пажњу на елементарне ствари. Примера ради, да ли се према свим каратеристикама возило по Царинској тарифи може сврстати као моторно возило или да ли на возилу постоје евентуална оштећења. Ако је возило у таквом стању да га није могуће сврстати према Царинској тарифи као моторно возило, његов улазак у земљу неће бити одобрен.
Приликом пријаве возила на граничном прелазу не захтева се подношење комплетне документације, јер је увозник дужан да је приложи уз ЈЦИ (јединствену царинску исправу), приликом подношења захтева за спровођење одређеног царинског поступка.
Када је реч о употребљаваним путничким и теретним моторним возилима која се у складу са Правилником о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака допремају царинском органу ради одобрења поступка стављања у слободан промет, оно на шта треба обратити пажњу је да се таква возила пре подношења декларације за стављање у слободан промет, стављају у поступак царинског складиштења, или се привремено смештају.

5. На који начин ће се у поступку увоза утврдити испуњеност норме ЕУРО 3?
За возила која су произведена или први пут регистрована у земљама ЕУ после 01.01.2002. године (при чему се мора имати у виду датум приступања одређене земље ЕУ), испуњеност услова прописаних нормом ЕУРО 3 утврђује се из документације која се прилаже приликом увоза (погледати одговор на питање бр.2.).
За возила произведена или први пут регистрована пре наведеног датума услове испуњености прописане норме ЕУРО 3, утврђује Агенција за безбедност саобраћаја.

6. Како да знам да ауто испуњава норму ЕУРО 3?
У саобраћајној књижици (или у овереној копији исте) сваког аутомобила наведено је да је (уколио јесте) произведен у складу са нормом ЕУРО 3. Такав податак налази се и у сертификату које извозници издају за аутомобиле купљене на иностраним лицитацијама или аукцијама, у сврху њиховог трајног извоза из земље (Fish d’identification, или Certificate d’immatriculation у Француској).Уколико то није случај, контролу испуњености норме ЕУРО 3 врши Агенција за безбедност саобраћаја, која за нова возила издаје исправу о хомологацији.

7. Да ли могу да увезем ауто који захваљујући накнадној доградњи испуњава норму ЕУРО 3?
Не, то није могуће. Можете увести само аутомобил који је произведен у складу са нормом ЕУРО 3.

8. Да ли на граници морам да пријавим аутомобил са привременом регистарцијом, уколико сам само у транзиту преко Србије?

Да, за возила која улазе у наше царинско подручје, осим за возила која у складу са царинским прописима испуњавају услове за усмено декларисање, подноси се транзитна декларација.
За моторнa возилa са привременим регистарским ознакама (ZOLL, IT и др.) којимa лицa пролазe (транзитирају) преко нашег царинског подручја, као и за она која се уносе ради стављања у слободан промет, подноси се транзитна декларација.

Транзитна декларација подноси се и за моторна возила са привременом регистрацијом (ZOLL, IT и др.) која су натоварена на ауто-платформу, без обзира да ли улазе у наше царинско подручје ради стављања у неки од царинских поступака или само транзитирају кроз нашу земљу.

9. У којим случајевима је могуће увести аутомобил без плаћања царине?
Детаљан одговор на ово питање дат је на страници Привремени увоз и извоз. Царина се такође не плаћа и у случајевима када се аутомобил увози уз примену Споразума о слободној трговини, као и по основу повластица за дипломатско особље или инвалидна лица, као и по основу наслеђа.

10. Која је процедура за увоз/извоз „олдтајмера“?
''Олдтајмери'', возила од историјског значаја и колекционарски примерци у нашу земљу могу да се увозе без обзира на чињеницу што не испуњавају услове прописане нормом ЕУРО 3. 

У ту категорију спадају :
1. возила која су произведена пре тридесет и више година,
2. која су очувана и одржавана у оригиналном и исправном стању
3. возила која представљају својеврстан материјални споменик техничке културе, традиције и друштвеног наслеђа.

Више информација о поступку утврђивања статуса возила од историјског значаја сазнајте ОВДЕ.

„Олдтајмери“ се могу привремено или трајно извозити из наше земље у складу са Одлуком о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа.
Надлежни органи за издавање дозвола-сагласности за привремени или трајни извоз олдтајмера су Републички завод за заштиту споменика културе, или Покрајински секретаријат за културу за подручје АП Војводине.

11. Какви су услови и која је процедура за увоз мотоцикла?
Уколико планирате да увезете мотоцикл или мопед, такође морате поднети документацију на основу које се на несумњив начин може извршити правилна идентификација. Ту се првенствено мисли на саобраћајну књижицу, фактуру и купопродајни уговор који морају бити оверени код нотара, у суду или МУП или општини.
Разлика постоји утолико што мотори не морају да испуњавају услов да су произведени у складу са нормом ЕУРО 3, зато што чак и понеки нови модели не испуњавају ову норму.

12. Каква је процедура ако желим да увезем пловило?
Приликом трајног увоза пловила прилаже се документацијa на основу које се на несумњив начин може извршити правилна идентификација предметне робе . Ту се првенствено мисли на документацију која прати пловило, на основу које се неспорно могу утврдити све карактеристике истог, а у зависности од врсте спољнотрговинског посла и начина куповине, неопходно је приложити фактуру или уредно оверен купопродајни уговор.

Одговарајући царински поступак спроводи се код надлежне царинарнице као редован царински поступак (подношењем писменог захтева надлежној царинарници у форми правилно попуњене Јединствене царинске исправе - ЈЦИ са одговарајућом документацијом о роби и другим исправама потребним за спровођење одговарајућег царинског поступка), у ком поступку царинарница цени све околности конкретног случаја, утврђује испуњеност прописаних услова за спровођење захтеваног поступка и исти даље спроводи у складу са важећом регулативом.

13. Да ли могу да увезем оштећено возило?
Можете увести оштећено возило, али само под условом да се не ради о аутомобилу који је до те мере оштећен да није у возном стању и да као такав не испуњава услове за регистрацију без веће интервенције, односно оправке оштећених делова.
Међутим, оштећеним возилима се не сматрају она возила која нису у возном стању због мотора, односно тренутне неисправности неког дела (нпр. ако је неисправан акумулатор, или је блокирао мењач), јер то значи да је минималном поправком могуће оспособити возило за кретање на сопствени погон. У таквим случајевима, увоз ће бити могућ.

14. Да ли могу да увезем делове за моторно возило?
Ради одржавања моторног возила, односно замене оштећених делова, дозвољен је увоз резервних делова (нових и употребљаваних) за постојеће возило, што се у царинском поступку доказује саобраћајном дозволом или на други одговарајући начин, уколико возило није регистровано. Подразумева се и обавеза да се увезени делови и уграде у возило за које се увозе, што је битно за оне делове за које је код надлежних служби МУП-а потребно извршити измену података у саобраћајној дозволи, нпр. каросерија.

Употребљавани (коришћени) резервни делови за моторна возила и коришћене пнеуматске гуме и точкови, без дозволе министарства надлежног за послове управљања отпадом, могу се увозити само за сопствене потребе, ради замене на постојећем возилу, уз прилагање саобраћајне дозволе предметног возила и изјаве о намени увоза.

Увоз коришћених резервних делова и коришћених пнеуматских гума и точкова намењених даљој продаји или сервисима за поправку возила није дозвољен.

Увоз истрошених пнеуматских гума за даљу продају није дозвољен. Исте се могу увозити само за потребе протектирница уз дозволу министарства надлежног за послове управљања отпадом.

Каросерија, која се декларише као резервни део за постојеће возило, може се увести уколико је претходно била уграђена у возило које је произведено у складу са прописаном нормом „Еуро 3“. При увозу каросерије мора постојати документ на основу којег се на правилан начин може извршити идентификација (нпр. саобраћајна дозвола).

Када се у царинском поступку декларише мотор за возило као резервни део без укуцаног броја, царинарница ће одобрити увоз истог јер је за царинску службу без утицаја чињеница о броју мотора (битно је да је исте марке и типа и да се без посебних поправки може уградити у постојеће возило).

Мотор који се увози као резервни део за постојеће возило не мора бити произведен у складу са прописаном нормом „Еуро 3“.

У поступку царињења каросерије и мотора потребно је навести тачно наименовање робе, са свим њеним карактеристикама, како би се избегли проблеми који могу настати при измени података у саобраћајној дозволи.

Неће се одобрити увоз делова који имају основне карактеристике комплетног возила, односно неће се дозволити увоз делова ради склапања возила (нпр. каросерије у таквом стању да се убацивањем мотора добије комплетно возило).

Поступак увоза резервних делова за постојеће возило, од стране физичких лица, може се спровести и у путничком промету у тзв. „скраћеном поступку“ уколико вредност робе не прелази 3.000 евра, у динарској противвредности.

Обрачун увозних дажбина за робу коју путници носе са собом, за увоз резервних делова за постојеће возило, ваљан је документ који увозник подноси надлежној служби МУП-а у поступку регистрације возила, односно измене података у саобраћајној дозволи.

15. Да ли могу да увезем ауто за неког другог?
Да, то је могуће. Када се возило увози за друго физичко лице потребно је приликом пријаве на граничном прелазу приложити ваљано пуномоћје.

16. Како привремено да увезем аутомобил ради поправке?
У случају да увозите ауто страних регистарских ознака ради поправке, јер се такво возило услед “дејства више силе” затекло на нашем царинском подручју због квара, царинарница ће одобрити захтевани поступак подношењем сажете декларације и у том случају се одобрава поступак активног оплемењивања (без обавезе писменог пријављивања граничној царинарници).

17. Како да увезем у Србију ауто који сам наследио?
Уколико намеравате да увезете возило које сте наследили у иностранству морате прво, по допреми робе на територију Републике Србије, надлежној царинарници да поднесете захтев за увоз возила по основу наслеђа.
Уколико се ради о наслеђу од покојног члана породице, морате имати одговарајуће решење у оставинском поступку где бисте ви били оглашени за наследника.

У ситуацији када се надлежној царинарници поднесе захтев за увоз возила које је предмет наслеђивања, које је приликом уноса у царинско подручје Републике Србије усмено декларисано, али се због смрти оставиоца затекло на нашем царинском подручју и представља предмет оставине, надлежна царинарница којој је возило допремљено, размотриће околности конкретног случаја и, уколико су сви услови испуњени, одобриће да се за допремљено возило поднесе декларација за привремени смештај, а након тога и декларација за стављање у слободан промет.

Напомена: Возила која се увозе по основу наслеђа морају испуњавати услове прописане нормом „Еуро 3“. Документа о власништву морају да гласе искључиво на име оставиоца, односно на правно лице чији оснивач, односно власник или сувласник је био оставилац.

18. Која је основна метода по којој се утврђује вредност за царињење аутомобила?
Фактура, односно, пријављена вредност је основни извор информација о вредности возила.Међутим, ако вредност на фактури побуђује основану сумњу царинских службеника, њихово је право и законска обавеза да је преконтролишу и евентуално оспоре.
Непосредан повод за увођење ових мера је и сазнање да је у пракси провером вредности изражених на фактури веродостојност потврђена само у 5% случајева.

19. Како ћете утицати на смањење дискреционих права царинских службеника?
Простор за паушалну одлуку цариника је битно смањен. Не постоји могућност за толику произвољност, јер је раније било могуће смањити вредност возила и преко 30% на име оштећења, километраже, општег стања возила и сличних параметара, који су неретко недокументовани. Сада је највећи дозвољени постотак умањења вредности 10%.

20. Коме и на који начин могу да се жалим на одлуку цариника о вредности возила која је уједно и основица за царињење?
Уколико сматрате да цариници нису реално проценили вредност возила, неопходно је да се захтевом обратите царинској испостави, односно, царинарници у којој је аутомобил оцарињен.

Царинарница ће увидом у документацију поднету уз захтев, у управном поступку, донети одговарајућу одлуку о основаности захтева.

Уколико ни тада не будете задовољни одлуком царинарнице, имате право да поднесете жалбу Одељењу за другостепени царински поступак Министарства финансија, које је у саставу Сектора за другостепени порески и царински поступак.

21. Да ли је тачно да нећу платити царину ако ауто увозим из ЕУ?
У поступку увоза није довољно да је аутомобил купљен у Европској унији, па чак ни да је произведен у некој од земаља ЕУ.

Наиме, кључни услов је у вези са пореклом делова који се у аутомобил уграђују током производње. Према важећим прописима о пореклу робе, дозвољено је да жељени аутомобил садржи максимално 40 % делова „без порекла“, односно оних који потичу из земаља ван ЕУ (кинеских, јапанских итд.). У зависности од основних карактеристика возила висина царинске стопе ће износити од 0% до 12,5%, док ће ПДВ бити 20%.

У поступку увоза моторних возила за која је у складу са споразумом о слободној трговини, који је наша земља потписала са земљама чланицама ЕУ, прописана стопа царине 0% уколико су та возила пореклом од земаља чланица ЕУ, увозник као доказ о пореклу царинском органу прилаже одговарајућу документацију коју издају надлежни органи, односно организације земље извоза (сертификат ЕУР1, односно изјава на фактури која се прилаже уколико је реч о возилима до вредности од 6.000 евра). Порез на додату вредност плаћа се по стопи од 20%.

22. Шта је приликом увоза потребно приложити од документације, како би могао да се увезе аутомобил по преференцијалним царинским стопама?
Потребно је приложити следећа документа:
Фактуру, изјаву на фактури (до износа од 6.000 евра) или ауторизацију (нема ограничења у вредности) или Образац ЕУР 1 (такође нема ограничења у вредности).

23. Да ли царина проверава доказе о пореклу које подносе купци половних возила?
Царина проверава доказе које приликом увоза подносе купци, како би доказали да је ауто произведен у ЕУ и да на њега не мора да се плати царина. Ако се утврди да је доказ неисправан или фалсификован, мораћете да платите царину.
Ево и скраћене верзије: - Увезли сте из ЕУ ауто који је произведен у ЕУ - Ослобођени сте царине зато што је ауто произведен у ЕУ - Међутим, наша Царина сумња да су докази о пореклу аутентични или да су испуњени услови из протокола о пореклу робе сходно Споразуму са ЕУ (ССП). Наша Царина шаље захтев за проверу документације страној Царини - Страна Царина не одговори на време или се покаже да је доказ заиста фалсификован или да постоји нека друга неправилност - Ви морате накнадно да платите разлику у царинским дажбинама.

24. Како се обавља провера?
Провера доказа о пореклу обавља се насумице, или у случају оправдане сумње. Провери су подложна сва документа. Наша Царина шаље документа и податке царинским органима земље извознице, уз захтев за проверу у коме су наведени разлози за проверу.
Ако се деси, да у случају оправдане сумње одговор не стигне у року од 10 месеци, од дана подношења захтева за проверу, или ако одговор не садржи податке довољне за утврђивање веродостојности документа о којем је реч, или стварног порекла производа, царински орган који је поднео захтев ће, осим у изузетним околностима, ускратити право на повлашћени третман.
Другим речима, ако Царина земље из које сте увезли аутомобил не одговори нашој Царини у року од 10 месеци, или ако одговор не садржи довољно доказа да потврди веродостојност Изјаве на фактури којом сте доказали да је ваш аутомобил произведен у ЕУ, мораћете да платите царину.

25. Да ли то значи да ћу морати накнадно да платим царину?
Управо тако, јер је тако прописано Споразумима о слободној трговини. На захтев администрације увоза, царинска администрација земље извоза мора да оговори у прописаном року (10 месеци), да ли је роба са преференцијалним пореклом или не.
Ако је одговор негативан, увозник робе је дужан да плати царину, што је такође у складу са правилима о пореклу прописаним Споразумом о слободној трговини.
Било је случајева власника увезених половних возила који су и након више од 6 месеци од увоза добили налог да треба да плате царину, зато што је након провере закључено да постоје неправилности, тј. да је изјава на фактури фалсификована или је неисправна на неки други начин.

26. Након колико времена могу да будем сигуран да неће бити провере тј. ризика да ћу морати накнадно да платим царину?
Протоколом о пореклу прописано је да извозник мора да чува документа за доказивање порекла најмање три године и у том року се може спроводити накнадна контрола издатих доказа о пореклу.

27. Да ли сам „безбедан“ ако купим половни аутомобил из иностранства на аутоплацу у Србији?
Ако купите увезени половни аутомобил на ауто плацу у Србији, не постоји разлог за страх. Уколико Царина накнадно утврди да је Изјава на фактури нпр. фалсификована, она ће то решавати са ауто плацем који је ауто увезао, а ви са тим немате апсолутно ништа. Царина ће бити наплаћена од ауто плаца. Дакле, само ако сте ви, као физичко лице, означени као увозник, односно царински обвезник, тада постоји обавеза накнадног плаћања царине.

28. Уколико желим да увезем аутомобил из Турске или неке друге земље, колика ће ми стопа царине бити?
Захваљујући Споразуму о стабилизацији и придруживању стопа царине за моторна возила која се увозе и порекла су из земаља ЕУ је 0%, а исто важи и када су у питању неке од земаља са којима Србија има потписане Споразуме о слободној трговини.

Од земаља са којима Србија има потписан Споразум о слободној трговини ово правило важи у случају: земаља потписница ЦЕФТА споразума (Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Македонија, Бугарска, Румунија, Албанија, УНМИК у име Косова и Молдавија), земаља потписница ЕФТА споразума (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарска) и Турске.

Уколико можете да докажете да Ваш аутомобил има порекло неке од тих земаља – стопа царине ће бити 0%, док ће у свим осталим случајевима она износити 12,5%, уз обавезу плаћања ПДВ-а од 20%.

Последњи пут ажурирано: 2024-07-17 13:50:38