Транспорт / Дозволе / Поступци

ДОЗВОЛЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ

Контрола поседовања и раздужења дозвола за међународни друмски транспорт ближе је објашњена актом Управе царина број 148-03-861-10-116/7/2013 од 1.11.2013. године са почетком примене од 11.11.2013. године.

Kонтигентe размењених дозвола за међународни друмски превоз терета и путника преко територије Републике Србије за 2024. годину можете преузети овде.

Поступак са робом која се транспортује контејнерима 

Поступак са робом која се транспортује контејнерима регулисан је Конвенцијом о привременом увозу  и актом Управе царина број 148-05-030-16-47/2018 од 28.12.2018. године.

Поступак транзита у железничком саобраћају 

Објашњење транзитног поступка при превозу робе у железничком саобраћају можете преузети овде, као и припадајуће прилоге.

Снабдевање бродова, јахти и чамаца

Ради правилног и једнообразног поступања царинских органа у поступку снабдевања бродова, јахти и чамаца, а у складу са одредбама  Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга, („Сл.гласник РС“,бр. 127/03 ... и 28/09), као и на основу акта Министарства финансија, Сектора за царински систем и политику, број 404-05-00014/2010-17 од 01.03.2010.године, обавештавамо вас о следећем:

У  члану 87а Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга (у даљем тексту Уредба) генерално су наведени сви пловни објекти који се снабдевају под царинским надзором, роба којом се наведена пловила снабдевају под царинским надзором, као и место из кога се снабдевају, односно пристаниште односно лука из којих напуштају царинско подручје, док се одредбама чл.87д и 87ђ Уредбе ближе прописује одређена категорија бродова и то страни и домаћи путнички бродови који саобраћају са иностранством, као и страни  и домаћи теретни бродови који саобраћају у међународном речном саобраћају.

Такође је, одредбама члана 87б Уредбе прописано да се страна и домаћа роба за снабдевање пловних објеката може упутити преко правног лица регистрованог за снабдевање превозних средстава из царинског складишта које се налази на пристаништу, односно луци отвореној за међународни саобраћај, на основу фактуре или отпремнице.

У складу са наведеним, мишљење Министарства финансија изнето у напред наведном акту је, да се складишта из којих се пловни објекти снабдевају горивом и мазивом морају налазити на пристаништу, односно луци отвореној за међународни саобраћај, имајући у виду да је појам „домаћа и страна роба“  општи појам и обухвата све посебне врсте робе, укључујући гориво и мазиво.

 Такође, Министарство финансија у свом акту напомиње, да се гориво и мазиво пловним објектима може продавати из приватних царинских складишта која имају дозвољену продају и да се на њих односе одредбе члана 17а (малопродаја горива) и члана 25а (складишта за нафту и нафтне деривате) Правилника о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршења услуга у промету робе („Сл. гласник РС“, број 47/96...98/09).
 Имајући у виду напред изнето, царинарнице ће приликом одобравања поступка снабдевања бродова, јахти и чамаца горивом и мазивом водити рачуна о испуњености  наведених услова.

Предње вам се доставља ради упознавања и једнообразне примене.

 

(Акт Управе царина број: 148-03-030-01-75/2010 од 25.03.2010.године)

Последњи пут ажурирано: 2024-03-01 10:41:59