Услови

Општи услови
 • Право увоза робе у нашу земљу регулисано је одредбама Закона о спољнотрговинском пословању и пратећим прописима донетим на основу истог, док је спровођење одговарајућег царинског поступка над робом прописано одредбама Царинског закона и подзаконских аката.
 • С тим у вези, одредбама члана 5. Закона о спољнотрговинском пословању прописано је да домаћа и страна физичка лица имају иста права у спољнотрговинском промету робом и тај промет обављају искључиво за сопствене потребе. Дакле, физичка лица (домаћи и страни држављани) могу увозити робу намењену личној употреби и потребама домаћинства, а која нема комерцијални карактер.
 • Робу комерцијалног карактера, сходно напред наведеној законској одредби, могу увозити домаћа и страна правна лица, њихови огранци, као и предузетници (лица која су регистрована за обављање одговарајуће делатности) који спољнотрговински промет робом обављају под једнаким условима
 • У ситуацијама када је царинарница у сазнању да физичко лице врши увоз возила која нису искључиво намењена коришћењу за сопствене потребе, указаће на ту чињеницу надлежним органима ради предузимања радњи из њихове надлежности.
 • Према мишљењу надлежног министарства физичко лице може да увезе и теретно возило, без обзира на његову тонажу, и ако није регистровано за обављање делатности, док увоз аутобуса од стране физичког лица за сопствене потребе није могућ, већ се исти може увести само ако је физичко лице регистровано за обављање одговарајуће делатности.
 • Привремено се у нашу земљу могу увести уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина превозна средстава, на начин и под условима утврђеним одредбама члана 323. – 328. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом, а за која је сходно чану 182. наведене уредбе предвиђена могућност усменог декларисања. У складу са неваденим, страни држављани и домаћи држављани који имају у иностранству одобрено привремено боравиште до 6 месеци могу доћи у нашу земљу са возилом регистрованим у иностранству и користити га за време док трају разлози њиховог боравка у нашој земљи (годишњи одмор, посета породици и др. ), након чега су дужни то возило да извезу приликом напуштања царинског подручја Републике Србије. Ова возила могу остати на нашој територији, са или без прекида, шест месеци за сваки период од 12 месеци.
 • Привремени увоз возила уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобриће се, у складу са важећим прописима, студентима за период у којем остају на нашем царинском подручју искључиво ради студирања, као и лицима која обављају послове у одређеном временском трајању, тј. периоду потребном за обављање тог посла.
Ближи услови
 • Ближи услови за увоз моторних возила М и Н категорије у нашу земљу (како од стране правних, тако и од стране физичких лица) прописани су одредбама Уредбе о увозу моторних возила (у даљем тексту: Уредба), а према класификацији Европске комисије Уједињених нација за Европу (UN/ECE), која је саставни део Уредбе. Наведене категорије моторних возила у складу са Уредбом могу се увозити у нашу земљу уколико испуњавају услове прописане нормом ЕУРО 3, а који су наведени у члану 4. Уредбе. Испуњеност услова прописаних нормом ЕУРО3 утврђује царински орган за возила која су произведена или први пут регистрована у земљама ЕУ (при чему се мора имати у виду датум приступања одређене земље ЕУ) после 01.01.2002. године. За возила произведена или први пут регистрована пре наведеног датума услове испуњености прописане норме ЕУРО3 утврђује Агенција за безбедност саобраћаја.
 • У поступку увоза нових моторних возила увозник је дужан да царинском органу поднесе исправу о хомологацију коју издјае Агенција за безбедност саобраћаја.
 • У складу са одредбама члана 146. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом возило регистровано у иностранству које подлеже обавези регистрације у Републици Србији мора се писмено пријавити улазној (граничној) царинарници. Изузетно, за путничко моторно возило са привременом регистрацијом (нпр. ZOOL, IT и сл.), којим лице пролази преко царинског подручја наше земље, не подноси се декларација за транзит.
 • Спровођење одговарајућег царинског поступка над моторним возилом увек се врши у редовном поступку код надлежне царинарнице и то подношењем писменог захтева-јединствене царинске исправе за стављање робе у одговарајући царински поступак.
 • Царињење употребљаваних путничких и теретних моторних возила и аутобуса спроводи се у царинарници по избору декларанта, а у складу са одредбама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака.
Документа
Последњи пут ажурирано: