Обавезујућа обавештења

ОБАВЕЗУЈУЋА ОБАВЕШТЕЊА О СВРСТАВАЊУ РОБЕ  

Управа царина, доноси одлуке које се односе на обавезујућа обавештења о сврставању робе (ООС) по Царинској тарифи, у  складу са чланом 23. Царинског закона. Царински орган ову одлуку доноси, без накнаде, осим у случајевима када  трошкови настали за царински орган који проистичу из анализе, извештаја вештака или враћања узорака, могу пасти на терет подносиоца захтева.

Захтев за доношење одлуке која се односи на ООС подноси се искључиво у односу на намеравану употребу ООС или намеравану примену царинског поступка.

ООС се доноси и издаје на основу писменог захтева заинтересованог лица при чему се захтев за доношење одлуке која се односи на ООС подноси Управи царина:

Напомена: Апликација за електронско подношење ООС у примени је од 01.02.2022. године.

Управа царина развојем нове апликације обезбедила је пословној заједници нову функционалност која подразумева потпуно беспапирно пословање и аутоматизацију поступка подношења и издавања ООС.
         

 •  односи само на робу која има сличне карактеристике и чије разлике нису релевантне за њено тарифно сврставање, и

 • сматра  потпуним и уредним уколико садржи  све податке који су потребни за издавање ООС,
  • у зависности од робе, уколико је то потребно, уз захтев се прилажу произвођачки сертификати (оригинал и превод), техничка документација, проспекти фотографије, узорци или друге исправе које су на располагању, и које садрже податке неопходне за доношење одлуке о сврставању робе по Царинској тарифи.

Уколико Управа царина утврди да захтев није потпун, јер не садржи све податке који су потребни за издавање ООС, може од подносиоца захтева затражити да достави податке који недостају.

Рок за доношење одлуке која се односи на ООС је 120 дана и почиње да тече од тренутка када Управа царина располаже свим потребним подацима за издавање ООС.

Ако царински орган није у могућности да испоштује рок за доношење одлуке, обавештава подносиоца захтева о томе пре истека прописаног рока, уз навођење разлога и уз одређивање додатног рока који сматра неопходним за доношење одлуке.

ООС важи три године од дана издавања, не доводећи у питање одредбе члана 24. ст. 6. и 7. Царинског закона.

Лице на које се односи ООС када испуњава царинске формалности у погледу робе обухваћене тим ООС дужан је да то наведе уношењем у декларацију референтног броја ООС. 

Електронској бази важећих ООС са подацима који нису означени као поверљиви може се приступити ОВДЕ.

Обједињена електронска база обавезујућих обавештења о сврставању робе које су издале стране уговорнице ЦЕФТА може се преузети ОВДЕ. (Напомена: електронска база ЦЕФТА страна тренутно није у функцији).

 

ОБАВЕЗУЈУЋА ОБАВЕШТЕЊА О ПОРЕКЛУ РОБЕ   

Управа царина, доноси одлуке које се односе на обавезујућа обавештења о пореклу робе (ООП),  у  складу са чланом 23. Царинског закона. Царински орган ову одлуку доноси, без накнаде. 

Захтев за доношење одлуке која се односи на ООП подноси се искључиво у односу на намеравану употребу ООС или намеравану примену царинског поступка. 

ООП се доноси и издаје на основу захтева заинтересованог лица при чему се захтев за доношење одлуке која се односи на ООП:

 •  подноси се Управи царина:
  • писано, путем писменог захтева у слободној форми, или
  • електронски,  путем апликације Е-ООП,
 • може односити само на једну врсту робе и један скуп околности који одређује порекло робе, и 

 • сматра  потпуним и уредним уколико садржи  све податке који су потребни за издавање ООП.

Уколико Управа царина утврди да захтев није потпун, јер не садржи све податке који су потребни за издавање ООП, може од подносиоца захтева затражити да достави податке који недостају.

Рок за доношење одлуке која се односи на ООП је 120 дана и почиње да тече од тренутка када Управа царина располаже свим потребним подацима за издавање ООП. 

Ако царински орган није у могућности да испоштује рок за доношење одлуке, обавештава подносиоца захтева о томе пре истека прописаног рока, уз навођење разлога и уз одређивање додатног рока који сматра неопходним за доношење одлуке.

ООП важи три године од дана издавања, не доводећи у питање одредбе члана 24. ст. 6. и 7. Царинског закона.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: 2021-12-30 11:39:09