Управни поступак

Вођење управног поступка регулисано је одредбама чл. 17.-26. Царинског закона и одредбама чл. 90.-189. Закона о општем управном поступку.

 Лице које од царинских органа захтева доношење одлуке, мора изнети све чињенице и околности и поднети исправе и друге доказе значајне за доношење одлуке.

Одлука се доноси без одлагања, а најкасније у року предвиђеном одредбама закона који уређује општи управни поступак.

Одлука коју доноси царински орган у писменој форми, било да је том одлуком одбијен захтев или да је неповољна по лице на које се односи, мора да садржи разлоге на основу којих је донета и право на жалбу.

Ако царински орган усвоји захтев странке у мање значајним једностраначким управним стварима, решење може да садржи само диспозитив у виду забелешке на спису.

Против првостепене одлуке коју у управном поступку донесе царински орган може се уложити жалба Министарству финансија, Сектору за другостепени порески и царински поступак - Одељењу за другостепени царински поступак. Жалба не задржава извршење одлуке.

Против другостепене одлуке која је донета у управном поступку може се, у складу са одредбама Закона о управним споровима, покренути управни спор пред надлежним судом. 

Последњи пут ажурирано: