Статистика

Захтев за статистичке извештаје

Уколико вам је потребан статистички извештај, неопходно је да упутите званични захтев заједно са овереним доказом о уплаћеној административној такси. Захтев можете предати на писарницу или послати поштом на адресу:

Управа царина
Сектор за информационе и комуникационе технологије
Народних хероја 63
11070 Нови Београд

Административна такса за статистичке извештаје

Уплата административне таксе за статистичке извештаје у износу од 6.600,00 динара врши се на рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на ПИБ број предузећа или број 59-013.      

За ближе информације можете се обратити на телефоне 011/20-15-908 и 011/21-43-831 или мејлом на uc-statistika@carina.rs.   

 

Пример уплатнице:   

За ближе информације можете се обратити на телефоне 011/20-15-908 и 011/21-43-831 или мејлом на uc-statistika@carina.rs.

 

Последњи пут ажурирано:  2024-05-24 12:22:11.0