Квоте по споразумима о слободној трговини

У условима либерализације тржишта и стварања све већих зона слободне трговине, број нецаринских мера се своди на најмању могућу меру. Квантитативне рестрикције задржане су у оном делу који изискује и оправдава политика заштите важних привредних и друштвених ресурса. У домену царинске политике из надлежности Управе царина, царинске квоте су количинска ограничења увоза и извоза робе, која су настала као последица достизања одговарајуће равнотеже између заштитне политике и економске потребе за даљим отварањем унутрашњих тржишта.

Тарифне квоте по споразумима о слободној трговини

Споразуми о слободној трговини могу садржати количинска ограничења код увоза одређених врста робе у преференцијалном режиму. У таквим случајевима, на увоз робе према одређеном споразуму, у оквиру одобрених и расположивих тарифних квота примењиваће се преференцијалне тарифне мере, док ће се након исцрпљења прописаних количина на увоз такве робе примењивати општи режим (erga omnes). 

Захтев за преференцијално поступање у оквиру тарифне квоте подноси се декларацијом за стављање робе у слободан промет. Управа царина врши расподелу квота на основу датума прихватања одговарајуће декларације за стављање робе у слободан промет, ако стање квота то допушта. Декларације прихваћене истог датума сматраће се истовременим и редослед ће се утврђивати сваког радног дана, према хронолошком реду датума прихватања декларација-захтева претходног дана. 

Тарифна квота сматра се критичном када је искоришћено 90% почетног износа, или када то процени Управа царина. Управљање тарифним квотама уређено је одредбама члана 258.-260. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом (''Сл. гласник РС'' бр. 93/10).

ИНСТРУКЦИЈА О УПРАВЉАЊУ ТАРИФНИМ КВОТАМА

Тарифне квоте прописане су следећим споразумима:

Последњи пут ажурирано: 2024-05-29 10:01:57