ИПА 2013 - Припрема за увођење аутоматизованих поступака AIS/AES

„Подршка даљој модернизацији Управе царина и унапређење управљања границом у Републици Србији”-ИПА 2013

Пројекат техничке помоћи Царинској администрацији Србије намењен припреми за увођење аутоматизованих система увоза и извоза, финансиран је средствима из претприступних фондова ИПА 2013 од стране Европске уније у износу од 1.411.335 евра, док je Република Србија учествoвала у суфинансирању са додатних 156.815 евра.

Сврха пројекта ''Техничка помоћ за успостављање институционалног оквира за имплементацију аутоматизованих увозних и извозних система (AIS/AES)'' била је стварање услова за имплементацију аутоматизованих система увоза и извоза, односно увођење беспапирног увозног и извозног поступка који би значајно олакшао и унапредио квалитет услуга размене информација и ефикасност пословања. Потпуна имплементација ових система је и један од услова за приступање Европској унији.

Свеобухватни циљ пројекта било је унапређење квалитета сервиса који Управа царина пружа пословној заједници и грађанима кроз модернизацију и јачање сопствених административних и оперативних капацитета.

Увођењем беспапирног пословања стичу се  бројне користи као што су: смањење времена и трошкова неопходних за обављање увозних и извозних царинских поступака, повећање конкурентности наше привреде и заштита грађана кроз бољу контролу увоза и извоза, побољшање аспеката сигурности  и безбедности, али и ефикасније пуњење буџета.

У оквиру пројекта постигнути су следећи резултати:

РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА:

Резултат 1

Припремљена правна и организациона усклађеност (побољшани нацрти правних прописа, успостављени правни оквир за беспапирно пословање И Царински закон усклађен са Царинским законом ЕУ, припремљене смернице за модел трансформације организације Управе царина према угледу на најбољу праксу држава чланица ЕУ и подигнута свест пословне заједнице о примени беспапирног пословања).

Резултат 2

Увођење институционалног оквира за спровођење АИС/АЕС и систем управљања царинским одобрењима (одлукама). Активности везане за резултат 2 обухватале су моделирање пословних процеса за АИС/АЕС, те припрему стратешких ИТ докумената.

Резултат 3

Унапређен стручни капацитет Управе царина Републике Србије.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: