Повраћај ПДВ

1. Ко има право на повраћај ПДВ-а?
Право на повраћај ПДВ имају путници који у Републици Србији немају пребивалиште ни боравиште, а који у личном пртљагу износе купљену, некоришћену, некомерцијалну робу у вредности која је једнака или већа од 6.000 динара (укључујући ПДВ), у року од три месеца од дана куповине.

2. Има ли још неки услов који треба испунити да бих могао да рачунам на повраћај ПДВ-а?Приликом напуштања Републике Србије путник је дужан да царинском службенику да на увид купљена добра, рачуне, као и оригинал и копију Обрасца ЗППДВ страна 1 и ЗППДВ страна 2 – Захтев путника за повраћај ПДВ.

Оригиналне рачуне и оверен Образац ЗПППДВ задржава купац – путник, а копију Обрасца ЗПППДВ задржава цариник.

3. Да ли ће ми цариник одмах вратити ПДВ? Можете ли да ми објасните улогу цариника при повраћају ПДВ-а?
Цариник само врши оверу поднетог Обрасца ЗПППДВ, али не и повраћај плаћеног ПДВ-а.

4. Да ли могу да остварим повраћај ПДВ-а уколико не поседујем пасош, већ само личну карту?
Да, повраћај ПДВ-а можете остварити и ако не поседујете пасош, јер се у образац за повраћај ПДВ-а уписује или број пасоша или број друге путне исправе за прелазак државне границе.

5. Ко је мени и у ком року дужан да врати ПДВ, уколико испуњавам све услове?
Путнику или другом подносиоцу захтева плаћени ПДВ се враћа ако у року од 12 месеци од дана отпрмања добара у иностранство достави продавцу документацију на којој је царински орган потврдио да су испуњени услови за поврећај ПДВ-а.

На основу достављеног овереног оригинала Обрасца ЗПППДВ, врши се повраћај плаћеног ПДВ-а купцу, односно, подносиоцу захтева. Треба водити рачуна о томе да је рок за достављање захтева за поврћај ПДВ-а 12 месеци од дана отпремања робе у иностранство. 

6. Да ли је могуће захтев за повраћај ПДВ-а доставити поштом?

Да. Уколико оверени оригинал Обрасца ЗПППДВ достављате поштом, потребно је да продавцу доставите и број рачуна у банци на који ће се извршити повраћај плаћеног ПДВ-а.

Последњи пут ажурирано: