Међународне конвенције

КОНВЕНЦИЈЕ СВЕТСКЕ ЦАРИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 1. Конвенција о стварању Савета за царинску сарадњу („Службени лист ФНРЈ”, број 11/60 и „Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 10/2010);
 2. MеђународнаKонвенција о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори”, број 6/87);
 3. Царинска конвенција о АТА карнетима за привремени увоз робе (АТАконвенција) („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори”, број 13/63);
 4. Конвенција о привременом увозу (Истанбулска конвенција) („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 1/10);
 5. Међународна конвенција о упрошћавању и усклађивању царинских поступака (Кјото конвенција) („Службени лист СФРЈ”, број 10/84)
 6. Ревидирана Кјото конвенција („Службени гласник РС”, број 70/07);
 7. Царинска конвенција о привременом увозу амбалаже („Службени лист ФНРЈ”, број 10/62);
 8. Царинска конвенција о привременом увозу стручне опреме („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори”, број 2/64);
 9. Царинска конвенција о олакшицама увоза робе за изложбе или употребу на изложбама, сајмовима, конгресима и сличним манифестацијама („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори”, број 9/65);
 10. Царинска конвенција о материјалу за разоноду помораца („Службени лист СФРЈ- Међународни уговори”, број 8/66).

 
КОНВЕНЦИЈЕ ДОНЕТЕ ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

 • Царинска конвенција о међународном превозу робе на основу карнета
 • TIR – TIR Конвенција
 • Царинска конвенција о контејнерима 
 • Конвенција о олакшицама у туризму
 • Царинска конвенција о привременом увозу приватних друмских возила
 • Царинска конвенција о увозу комерцијалних друмских возила
 • Међународна конвенција о усклађивању граничних контрола робе (Женевска)
 • Европска конвенција о царинском поступку са палетама које се користе у   међународном транспорту
 • Царинска конвенција о привременом увозу излетничких пловила и ваздухоплова за приватну употребу
 • Конвенција о режиму пловидбе на Дунаву
 • Конвенција о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR)
 • Конвенција о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса својине културних добара
 • Конвенција Уједињених нација против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци
 • Јединствена конвенција о опојним дрогама
 • Конвенција о психотропним супстанцама
 • Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре (CITES)
 • Базелска конвенција о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховој елиминацији
 • Конвенција о забрани производње, усавршавања, коришћења и стварања залиха хемијског оружја и његовом уништавању
 • Бечка конвенција (Монтреалски протокол) о супстанцама које оштећују озонски омотач
 • Роба двоструке намене (dual-use goods)
Последњи пут ажурирано: