Увоз делова

  • Ради одржавања моторног возила, односно замене оштећених делова, дозвољен је увоз резервних делова (нових и употребљаваних) за постојеће возило, што се у царинском поступку доказује саобраћајном књижицом. Подразумева се и обавеза да се увезени делови и уграде у возило за које се увозе, што је битно за оне делове за које је код надлежних служби МУП-а потребно извршити измену података у саобраћајној књижици, нпр. каросерија.
  • Приликом увоза употребљаваних (коришћених) делова возила за сопствене потребе тј. ради замене на постојећем возилу, физичка и правна лица не прилажу дозволу надлежног министарства (о увозу отпада).
  • Каросерија за постојеће возило може се увести уколико је претходно била уграђена у возило које испуњава услове прописане нормом ЕУРО 3. При увозу каросерије мора постојати документ на основу којег се на правилан начин може извршити идентификација.
  • Када се у царинском поступку појави мотор за возило,  као резервни део, без укуцаног броја, царинарница ће одобрити увоз истог јер је за царинску службу без утицаја чињеница о броју мотора (битно је да је исте марке и типа и да се без посебних поправки може уградити у постојеће возило).
  • Мотор који се увози као резервни део за постојеће возило не мора испуњавати прописану норму ЕУРО 3 (ова норма мора бити испуњена приликом увоза комплетног возила и каросерије).
  • У поступку царињења каросерије и мотора потребно је навести тачно наименовање робе, са свим њеним карактеристикама, како би се избегли проблеми који могу настати при измени података у саобраћајној књижици.
  • Неће се одобрити увоз делова који имају основне карактеристике комплетног возила, односно неће се дозволити увоз делова ради склапања возила (нпр. каросерије у таквом стању да се убацивањем мотора добије комплетно возило).
  • Поступак увоза резервних делова за постојеће возило, од стране физичких лица, може се спровести и у путничком промету  у тзв. „скраћеном поступку“ уколико  вредност не прелази 3.000 евра. Обрачун увозних дажбина за робу коју путници носе са собом  ваљан је документ који увозник подноси надлежној служби МУП-а у поступку регистрације возила, односно измене података у саобраћајној књижици.
Последњи пут ажурирано: