Пословна заједница

 ЕОРИ БРОЈ ПРЕВОЗНИКA У ТРАНЗИТУ

Оквирни стандарди за безбедност и олакшице у међународној трговини један је од најактуелнијих инструмената Светске царинске организације (СЦО). На годишњем заседању Савета СЦО у јуну 2005. године, као чланица СЦО, Србија је потписала Писмо о намери и тиме се, у тренутку усвајања, обавезала да примени Оквирне стандарде.

Сви стандарди подељени су у 2 "стуба" који указују на два нивоа сарадње у царинским администрацијама 21. века: 1. сарадњу између царинских администрација (стуб царина-царина), и 2. сарадњу између царине и привредне заједнице (стуб царина-привредна заједница).

Други стуб инсистира на унапређењу односа између царине и привредне заједнице и на утврђивању критеријума за стицање статуса Овлашћених економских оператера (ОЕО) чиме би се убрзали легални трговински токови. Наиме, доказујући да раде у складу са прописима и испуњавају основне услове за безбедност прекограничног ланца набавке, овлашћеним економским оператерима би се обезбедиле разне бенефиције, односно олакшице, као што је на пример убрзан царински поступак и мањи број прегледа, што значи и мање трошкове.

У циљу унапређења постојећих и развијања даљих активности усмерених ка усклађивању и прихватању препорука и иницијатива Светске царинске организације да се установе међународни системи за унапређење безбедности и олакшица у прекограничном кретању роба, те на основу дефинисаних и усвојених Оквирних стандарда безбедности и олакшица у међународној трговини, Привредна комора Србије и Министарство финансија – Управа царина закључили су Споразум о формирању заједничке експертске Комисије.

Почетак примене најавних информација у царинском поступку у ЕУ

Уредбa Комисије (ЕЗ) број 273/2009 од 02. априла 2009. године, којом је дефинисана обавеза раног достављања информација електронским путем, о роби која се уноси или иступа са територије ЕУ примењиваће се почев од 01.01.2011. године и дефинисана је првенствено ради испуњења критеријума безбедности и сигурности и управљања ризиком од стране царинских администрација ЕУ.

Наведеном Уредбом прописано је достављање у електронској форми „улазне сажете декларације“ (Entry Summary Declaration) приликом уноса робе у царинско подручје ЕУ и „излазне сажете декларације“ (Exit Summary Declaration) приликом иступа робе са царинског подручја ЕУ.

Наведене декларације доставља возар (превозник робе) или овлашћено лице, а прималац такве информације је царинска испостава уласка или изласка са територије ЕУ.

Оваква обавеза односи се на све видове транспорта, разлика је само у временским роковима, тако на пример „улазна сажета декларација“ за робу која се допрема друмским транспортним средством мора бити достављена надлежној царинској испостави уласка робе у ЕУ најмање 1 час пре приспећа превозног средства на наведени гранични прелаз.

На Европском царинском информационом порталу (European Customs Information Portal, ECIP) налазе се додатне информације на ову тему, укључујући податке о контакт особама и организационе јединице царинских администрација EУ задужених за ургентна решавање евентуалних проблема („helpdesk“).

Адреса овог портала је: http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/procedures/index_en.htm

Последњи пут ажурирано: 2023-06-07 15:37:32