ЦИТЕС конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне

КОНТРОЛА ПРОМЕТА ЗАШТИЋЕНИМ ВРСТАМА CITES

Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) је међународни споразум између влада земаља чланица, сачињен на иницијативу IUCN 1973. године, у Вашингтону. Савезна Република Југославија је 2001.године ратификовала CITES Конвенцију („Службени лист СРЈ – Међународни уговори“ бр. 11/2001), а 2002. године Конвенција је ступила на снагу. 

Све врсте са CITES листи су на режиму увозних CITES дозвола код увоза   и извозних CITES дозвола, код извоза. Орган надлежан за издавање дозвола за промет угроженим врстама дивље флоре и фауне је Министарство заштите животне средине и просторног планирања – Сектор за заштиту природе. (сагласно чл. 28. Закона о заштити животне средине.)

Извозна CITES дозвола важи 6 месеци од датума издавања, и за сваку пошиљку потребна је посебна дозвола или потврда.

НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ

Прописи који регулишу контролу промета заштићеним врстама у Републици Србији су: 

- Закон о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре („Сл. лист СРЈ-Међународни уговори“, бр.11/2001)

- Закон о заштити животне средине-чл. 28, ("Сл. гласник РС“,бр. 135/2004, 36/2009,  36/2009 – др. закон и 72/2009 – др. закон)

- Закон о заштити природе-чл. 94-96, („Службени гласник РС“, бр. 36/2009)

- Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Сл. гласник РС“, бр. 99/2009)

- Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Сл. гласник РС“, бр.31/2005, 45/2005-испр., 22/2007, 38/2008 и 9/2010)

- Наредба о ловостају дивљачи („Сл. гласник РС“, бр. 55/2006)

- Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС“, бр. 5/2010)

- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009)

 -Одлука о одређивању робе за чији је извоз, увоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени Гласник РС" 7/2010)

-Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009)

- Кривични Законик  (члан 265) („Службени Гласник РС" 85/2005, 88/2005 -испр., 107/2005-испр., 72/2009 и 111/2009)

- Царински закон („Службени Гласник РС" 73/2003, 61/2005, 85/2005-др.закон, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр. др. закона, 9/2010-одлука УС и 18/2010-др.закон)

- Закон о царинској тарифи („Службени Гласник РС" 62/2005, 61/2007, 05/2009)

- Закон о ветеринарству  („Службени Гласник РС" 91/2005)

- Закон о добробити животиња („Службени Гласник РС" 41/2009)

 -Закон о дивљачи и ловству (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2010);

 -Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2010. години (''Сл.гласник РС'', бр. 17/2010).

 

Децембра 2009. године усвојен је Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Сл. гласник РС“, бр. 99/2009), који је ступио на снагу 09.12.2010. године.

Додаци I, II и III CITES Конвенције чине интегрални део Прилога I, II и III Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, али сам Правилник је опширнији и регулише већи број врста него сама CITES Конвенција.

У „Одлуци о одређивању робе за чији је извоз, увоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа“ („Сл. Гласник РС", бр. 7/2010) , у Прилогу 3 под  Г)  наведен је Списак биљних и животињских врста чији се увоз, односно извоз врши на основу дозволе од стране Министарства надлежног за послове животне средине и просторног планирања.

У циљу постизања интегрисаног управљања границом и реализације Стратегије интегрисаног управљања границом Републике Србије, Министарство заштите животне средине и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља и Управа за ветерину утврдили су у октобру 2007. године „Споразум о преношењу дела надлежности контроле промета угрожених и заштићених врста дивље флоре и фауне на граничним прелазима“ (Бр. 06-00-00020/2007-01).

Корисни линкови

http://www.ekoplan.gov.rs/cites/info.html - Министарство заштите животне средине и просторног планирања – Сектор за заштиту природе
http://www.cites.org/ - Секретаријат Конвенције о међународној трговини    угроженим врстама флоре и фауне
http://www.panda.org/ - Светски фонд за природу
http://www.iucn.org/ - Међународна унија за очување природе
http://www.iucnredlist.org/ - Црвена листа Међународне уније за очување природе
http://www.traffic.org/ - Мрежа за праћење трговине дивљим биљним и животињским врстама (IUCN & WWF)
http://www.eu-wildlifetrade.org/ - Трговина дивљим биљним и животињским врстама у Европској Унији

Последњи пут ажурирано: