Накнадна контрола

Одељење за накнадну контролу као организациона јединица Управе царина надлежна је да у складу са чланом 35. Царинског закона врши провере тачности података наведених у царинским декларацијама након пуштања робе у слободан промет као и у декларацијама за привремени смештај, улазној сажетој декларацији, излазној сажетој декларацији, декларацији за поновни извоз или обавештењу о поновном извозу.

Накнадном контролом се врши и утврђивање тачности података наведених у свим пратећим исправама приложеним уз декларацију, као и увид у књиговодствене и остале евиденције које се односе на активности у вези с робом која је била предмет одговарајућег царинског поступка.

Спровођење накнадне контроле прописано је Правилником о начину вршења накнадне контроле ("Службени гласник РС", број 48 од 5. јула 2019.)“

Последњи пут ажурирано: