Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач

У функцији овог протокола примењују се следећи закони и одлуке:

• Закон о ратификацији Бечке конвенције о заштити озонског омотача, са прилозима I и  II  (“Службени лист СФРЈ-Међународни уговори”, бр. 1/90)

• Закон о ратификацији  Монтреалског протокола о супстанцама које оштећују озонски омотач (“Службени лист СФРЈ-Међународни уговори”, бр. 16/90 и “Службени лист СЦГ- Међународни уговори”, бр. 24/2004 – др.закон)

• Закон о ратификацији амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач (“Службени лист СЦГ- Међународни уговори”, бр. 24/2004”)

• Закон о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009)

• Одлука о одређивању робе за чији је извоз, увоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа“ („Сл. Гласник РС", бр. 7/2010)

 У циљу спровођења интегрисаног управљања границом и реализације Стратегије интегрисаног управљања границом Републике Србије, Министарство заштите животне средине и Министарсво финансија-Управа царина, утврдили су Споразум о преузимању прелиминарне контроле промета отпада, отровних материја и супстанци које оштећују озонски омотач на граничним прелазима.

Последњи пут ажурирано: