Ротердамска конвенција о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини

Циљ ове конвенције је промовисање подељене одговорности и сарадње између страна уговорница на пољу међународне трговине одређеним опасним хемикалијама да би се заштитило људско здравље и животна средина од потенцијалне штете и да би се допринело коришћењу тих хемикалија на начин који је прихватљив за животну средину, и то лакшим протоком информација о њиховим карактеристикама, старајући се о процесу доношења одлука на националном плану о увозу и извозу и преношењу ових одлука другим странама уговорницама.

Закон о потврђивању Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини донет је у Службеном гласнику РС-Међународни уговори, бр. 38/2009. 

Овај закон се примењује кроз Закон о хемикалијама (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009) и Закон о биоцидним производима (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009)

Последњи пут ажурирано: