Оружје

1. Да ли ми је дозвољено да носим оружје преко границе?

Физичка лица не могу уносити/износити оружје у Републику Србију, односно из Републике Србије, осим у ситуацијама када за то поседују дозволу надлежног органа – Министарства унутрашње и спољне трговине, а сходно Одлуци о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа. 

 2. Могу ли да дођем у лов у Србију и да понесем своје оружје?

Путницима је дозвољено да у нашу земљу привремено унесу оружје и муницију када долазе у организовани лов и то у организацији Ловачког савеза Србије или друге за то овлашћене организације, као и ради учествовања на спортској манифестацији.

 3. Да ли могу да понесем своје оружје и у случају да не долазим ради лова, већ као учесник спортске манифестације (гађања)?

Можете. Путницима је дозвољено да у нашу земљу привремено унесу оружје и муницију ради учествовања на спортској манифестацији.

 У том случају ћете оружје и муницију усмено пријавити на граничном прелазу и презентовати доказ да је привремено уносите ради учешћа на спортској манифестацији (доказ о одржавању такве врсте манифестације).

4. Шта је потребно да поднесем од документације да не би имао проблема на улазу/излазу из земље?

При уносу одговарајуће количине оружја и муниције путници робу усмено пријављују и презентују доказ да се роба привремено уноси у сврхе организованог лова (позивно писмо организатора лова), односно одржавања спортске манифестације (доказ о одржавању такве врсте манифестације).

Ради лакшег утврђивања истоветности робе при изласку из земље, детаље о роби (оружју и муницији) путник при уласку у земљу уписује у Образац за привремени увоз/извоз, овлашћени царински службеник проверава да ли су у Образац унети тачни подаци, потписује га, оверава и враћа путнику.

Исто важи и у обрнутом случају када због организованог лова или спортске манифестације оружје и муниција треба да се изнесу из земље.

5. Да ли могу да купим преко интернета и да поштом добијем ловачки оптички нишан за сопствене потребе?

Потребно је да се обратите Министарству унутрашње и спољне трговине (Немањина 22-26, 11000 Београд), са захтевом за издавање дозвoле за увоз, уз достављање комплетне документације за нишан које имате намеру да увезете.

Како се, у складу са важећим прописима оптички нишани са електронском обрадом слике, као и оптички нишани специјално пројектовани за војну употребу сматрају контролисаном робом, за њихов увоз је потребно поседовање дозволе коју издаје надлежно Министарство.

6. Да ли ми је за увоз/извоз сабље или друге врсте сечива потребна дозвола?

Ако се ради о увозу/извозу предмета попут сабљи и мачева (као и корица за њих), бајонета, копља, бодежа, ножева за командосе и сличних оружја, који се по Царинској тарифи сврставају у став 9307 00 00 00 00, потребно је да се обратите Министарству унутрашње и спољне трговине (Немањина 22-26, 11000 Београд) са захтевом за издавање дозволе, уверења или сагласности за увоз/извоз поменутих предмета. 

При подношењу захтева за увоз/извоз потребно је доставити комплетну документацију о предмету који имате намеру да увезете/извезете, било да је реч о сабљи или некој другој врсти хладног оружја. 

У случају да неки од горе наведених предмета који желите да извезете/изнесете из земље представља примерак од историјског, археолошког, палеонтолошког, етнографског или неког другог интереса и као такав се сврстава у тарифни став 9705 00 00 00 00, обавезно погледајте одељак о Уметнинама јер ће вам у том случају бити потребна дозвола Републичког завода за заштиту споменика културе.

6. Да ли ми је за увоз/извоз самострела потребна дозвола?

Иако се самострели према Царинској тарифи сврставају у Главу 95 (реквизити за друштвене игре и спорт - 95 06 99 00 00), треба имати у виду да се они, у зависности од силе затезања тетиве, према Закону о оружју и муницији сврставају у Ц или Д категорију оружја. Зато је потребно је да се обратите Министарству унутрашње и спољне трговине (Немањина 22-26, 11000 Београд) са захтевом за издавање дозволе, уверења или сагласности за увоз/извоз поменутог предмета. 

При подношењу захтева за увоз/извоз потребно је доставити комплетну документацију о предмету који имате намеру да увезете/извезете.

 

 

Последњи пут ажурирано: 2024-02-28 14:42:02