Једношалтерски систем (Single Window)

Влада Републике Србије је 07.05.2019 године потписала са Светском банком Споразум о зајму, укупне вредности 35 милиона евра, за Пројекат за олакшавање трговине и транспорта Западног Балкана. У оквиру овог пројекта је предвиђена поткомпонента 1. Олакшице за промет робе западног Балкана, у оквиру које су компоненте: 1.1 Израда и имплементација Националног Једношалтерског система (National Single Electronic Window), укупне вредности 6 милиона евра.

Националним једношалтерским системом ће се повезати сви учесници у спољнотрговинском промету, како државни органи тако и пословна заједница и омогућиће брже и ефикасније обављање спољнотрговинског промета.

Главни носилац Пројекта у Републици Србији за све компоненте пројекта је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у оквиру кога је формирана и Јединица за управљање пројектом (ЈУП). Као орган одговоран за спровођење пројекта, Пројектним оперативним приручником (“Project Operation Manual”) који је израђен од стране Светске Банке,  одређена је ЈУП која је одговорна за повлачење средстава, праћење, евалуацију и усклађеност заштитних мера у оквиру Пројекта. У оквиру Министарства финансија формирана је Централна фидуцијарна јединица (ЦФЈ), која је одговорна за набавке и финансијско управљање Пројектом. Такође, Одлуком Владе РС формиран је Управни одбор, који је пак донео Одлуку о формирању Међуресорне радне групе, коју чине представници државних органа.

Спровођење пројекта је започето 24. јануара 2020. године а завршетак Пројекта се очекује у децембру 2025. године.

Светска банка је за потребе израде техничког плана за Национални јединствени шалтер - „Blueprint for Single Electronic Window“ (у даљем тексту: -BPSEW) склопила уговор са консултантском фирмом KGH Customs, која је почетну радионицу за израду BPSEW – „Kick off“ одржала 04.11.2020.године и на истој су учествовали представници Управе царина, великог броја министарстава, агенција, представника привреде и Светске Банке. Пројектним задатком за BPSEW (Terms of references) је био предвиђен рок од годину дана за израду BPSEW, међутим Светска банка га је скратила на пет месеци, тако да се ова фаза завршава 31. марта 2021.године.

BPSEW ће спровести анализу регулативе којом је прописана обавеза прибављања увозно/извозних дозвола/сертификата, који ће представљати правни оквир за израду Једношалтерског система - ЈШС, ИТ система државних органа који ће бити укључени у ЈШС, пословних процеса истих и након тога спровести хармонизација података који ће се размењивати у ЈШС, предложити моделе управљања ризиком и израде критеријума ризика, као и моделе управљања ЈШС и модел рада овог система и финансирања истог.

Последњи пут ажурирано: